จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา0.000.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา12,335.749,063.5026.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา3,275.013,626.10-10.7 %0.0604.920.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา3,107.871,520.0051.1 %5.0604.9228.1695.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา9,428.139,591.57-1.7 %0.01,688.83597.5564.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,558.77722.0084.2 %5.0190.4272.3362.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว448.95414.007.8 %3.5475.0352.2589.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง4,182.78449.0089.3 %5.0256.149.1596.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง4,241.88456.0089.3 %5.0207.0780.2861.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า4,388.910.000.0 %0.0356.432,470.00-593.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด4,090.41277.0093.2 %5.0209.2080.9261.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา3,693.563,124.0015.4 %5.0679.31828.40-21.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า0.001,027.500.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา4,615.885,774.00-25.1 %0.0814.09445.7745.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,444.071,702.0050.6 %5.0374.70548.03-46.3 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา3,019.311,170.0061.2 %5.0566.920.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,668.992,354.0035.8 %5.0653.53603.767.6 %3.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา2,976.001,144.0061.6 %5.0547.87131.9675.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,649.24580.0064.8 %5.059.8986.33-44.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,356.59758.0077.4 %5.0534.51161.6969.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา18.330.000.0 %0.0262.63294.50-12.1 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,514.232,662.8024.2 %5.0662.00347.2847.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา8,443.3912,388.00-46.7 %0.01,498.672,202.37-47.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา4,591.251.00100.0 %5.0566.880.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา6,165.415,782.486.2 %3.0760.9088.5188.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,840.531,755.0083.8 %5.0604.92674.50-11.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,581.232,757.1623.0 %5.0627.132.8599.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา7,163.953,542.0050.6 %5.0719.01140.0480.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา34,667.971,822.7094.7 %5.012,561.67279.5497.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สพ.พังงา11,054.942,081.0081.2 %5.01,527.63438.6271.3 %5.0
รจจ.พังงา 0.0020,423.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา12,075.433,556.0070.6 %5.01,080.32417.9161.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา7,371.041,401.0081.0 %5.0526.64462.6512.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,309.962,384.0028.0 %5.0680.9881.8088.0 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา11,582.790.000.0 %0.02,449.470.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา26,126.770.000.0 %0.01,599.72441.8172.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)21,406.128,563.7260.0 %5.01,582.40553.5365.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา8,108.442,450.1069.8 %5.0324.670.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา50,220.260.000.0 %0.01,007.110.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง0.008,951.000.0 %0.00.00214.680.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา14,044.3117,480.36-24.5 %0.01,511.153,780.94-150.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,446.702,314.0032.9 %5.0738.03547.2125.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,688.06545.0079.7 %5.0433.80257.7340.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา0.0010,829.340.0 %0.00.002,934.270.0 %0.0
รวม 234,566 114,211 0.00 % 35,596 17,209 0.00 %