จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา3,230.52432.0086.6 %5.0376.72170.3354.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา12,335.749,063.5026.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา7,673.0224,290.95-216.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา3,275.013,626.10-10.7 %0.0604.92282.1553.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา3,107.871,520.0051.1 %5.0604.9228.1695.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา9,428.139,591.57-1.7 %0.01,688.83597.5564.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง4,555.96630.0086.2 %5.0321.5072.8077.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,558.77722.0084.2 %5.0190.4272.3362.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว448.95414.007.8 %3.5475.0352.2589.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง4,182.78449.0089.3 %5.0256.149.1596.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง4,241.88456.0089.3 %5.0207.0780.2861.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า4,388.91955.8078.2 %5.0356.4383.7776.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด4,090.41277.0093.2 %5.0209.2080.9261.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา3,693.563,124.0015.4 %5.0679.31828.40-21.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า2,464.491,027.5058.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา4,615.885,774.00-25.1 %0.0814.09445.7745.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา3,550.592,105.0040.7 %5.0833.11475.0043.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,444.071,702.0050.6 %5.0374.70548.03-46.3 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา3,019.311,170.0061.2 %5.0566.92212.4562.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,668.992,354.0035.8 %5.0653.53603.767.6 %3.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา6,994.874,062.0041.9 %5.0986.60417.9157.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,126.592,514.3039.1 %5.01,023.271,179.41-15.3 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา2,976.001,144.0061.6 %5.0547.87131.9675.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา2,969.602,102.0029.2 %5.0368.2965.8382.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,649.24580.0064.8 %5.059.8986.33-44.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,356.59758.0077.4 %5.0719.01161.6977.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา3,023.35904.0070.1 %5.0528.85294.5044.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,514.232,662.8024.2 %5.0662.00347.2847.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา8,443.3912,388.00-46.7 %0.01,498.672,202.37-47.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา4,591.252,159.0053.0 %5.0566.88487.1814.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา5,938.902,846.0052.1 %5.01,308.51543.1658.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา6,165.415,782.486.2 %3.0760.9088.5188.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,840.531,755.0083.8 %5.0604.92674.50-11.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,581.232,757.1623.0 %5.0627.132.8599.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา7,433.453,733.0049.8 %5.0719.01140.0480.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา34,667.971,822.7094.7 %5.012,561.67279.5497.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,813.312,989.80-6.3 %0.0418.2995.8777.1 %5.0
สพ.พังงา11,054.942,081.0081.2 %5.01,527.63438.6271.3 %5.0
รจจ.พังงา 59,082.3820,423.0065.4 %5.0571.80434.5624.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงาไม่ครบ928.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ118.36ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา12,075.433,556.0070.6 %5.01,080.32417.9161.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา7,371.041,401.0081.0 %5.0526.64462.6512.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา4,480.506,105.32-36.3 %0.0702.87369.1247.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,309.962,384.0028.0 %5.0680.9881.8088.0 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา11,582.791.00100.0 %5.02,449.47502.0879.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา26,126.778,813.7166.3 %5.01,599.72441.8172.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)21,406.128,563.7260.0 %5.01,582.40553.5365.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา8,108.442,450.1069.8 %5.0324.67180.8744.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา50,220.2645,330.009.7 %4.51,007.11413.2559.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองไม่ครบ8,951.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ214.68ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา22,254.0215,457.4430.5 %5.0624.45495.0020.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า16,298.765,963.6263.4 %5.0666.37278.7758.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา14,044.3117,480.36-24.5 %0.01,511.153,780.94-150.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,446.702,314.0032.9 %5.0738.03547.2125.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,688.06545.0079.7 %5.0433.80257.7340.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา15,432.6610,829.3429.8 %5.03,962.162,934.2725.9 %5.0
รวม 492,044 274,343 44.24 % 53,164 24,432 54.04 %