จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,827.05756.0073.3 %5.0271.29336.30-24.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11430.15-367.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต19,619.9612,199.0337.8 %5.058.1895.01-63.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,472.732,611.0824.8 %5.0572.71266.0053.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,239.662,179.0032.7 %5.0408.10122.6070.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต33,462.8824,255.6027.5 %5.03,215.941,486.6253.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง4,958.951,944.0060.8 %5.0391.35108.3072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 114,407.213,360.0076.7 %5.0346.6556.0083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 24,841.152,362.0051.2 %5.0318.24102.6067.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้7,624.261,484.0080.5 %5.0307.8479.8074.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,112.8764.8094.2 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,947.714,319.0037.8 %5.0686.81115.8583.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,338.836,310.11-45.4 %0.0781.89626.0519.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต8,083.511,900.0076.5 %5.01,051.96269.8974.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต3,961.521,797.0054.6 %5.0724.84425.6041.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,224.252,984.007.5 %3.5420.58159.7862.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต3,075.241,266.0058.8 %5.0328.34344.50-4.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,335.671,940.0041.8 %5.0458.62978.85-113.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,702.102,294.00-34.8 %0.0331.5916.1795.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,896.382,033.0047.8 %5.0670.12389.4141.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต6,166.352,085.0066.2 %5.0439.60172.9060.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต5,480.3324,447.00-346.1 %0.01,067.13338.3168.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต4,136.182,850.0031.1 %5.0781.891,116.25-42.8 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)4,671.695,094.00-9.0 %0.01,424.11700.4650.8 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก21,277.7017,484.7917.8 %5.0251.4448.3080.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 2,206.071,032.0053.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต4,112.581,454.0064.6 %5.0439.600.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต3,227.951,419.0056.0 %5.0420.58220.4047.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,176.555,590.12-33.8 %0.0705.82259.9063.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,778.6224,530.00-324.5 %0.01,352.371,805.30-33.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,336.48748.0086.0 %5.01,276.30273.0778.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต3,919.911,934.0050.7 %5.0705.82133.9781.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,676.4112,298.65-116.7 %0.01,086.14118.3089.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต11,055.052,369.0078.6 %5.0325.50463.09-42.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,754.476,427.40-71.2 %0.0629.76550.7712.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,921.631,410.0064.0 %5.0705.82185.8373.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,482.711,973.0043.3 %5.0515.66255.6050.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต6,619.944,316.0034.8 %5.0553.7067.0787.9 %5.0
สพ.ภูเก็ต10,881.495,845.7046.3 %5.0375.97569.46-51.5 %0.0
รจจ.ภูเก็ต 59,733.1332,363.0045.8 %5.0907.66659.1127.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,750.86970.0064.7 %5.0249.44379.41-52.1 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,870.042,448.3036.7 %5.0629.76157.1675.0 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต5,230.488,105.94-55.0 %0.01,048.11531.5149.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต7,999.522,141.5073.2 %5.0496.81203.1159.1 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 3,147.881,639.0047.9 %5.0438.62137.5768.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต2,669.673,310.00-24.0 %0.0439.6082.9281.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต37,559.9215,775.0058.0 %5.0645.60503.5222.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต27,024.963,343.5687.6 %5.0263.96105.0060.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต105,788.5050,408.0052.4 %5.0469.87949.07-102.0 %0.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง25,072.3617,093.3331.8 %5.0285.36180.6536.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต41,294.2848,818.67-18.2 %0.0640.16293.7254.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต17,166.4417,093.000.4 %0.5355.68142.7859.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,353.0912,084.009.5 %4.5995.55848.0114.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 4,362.024,498.00-3.1 %0.0496.65250.6849.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,858.95516.0082.0 %5.0287.4747.2183.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 39,955.1846,760.00-17.0 %0.08,539.196,593.8022.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต38,195.9414,544.0061.9 %5.02,540.533,482.50-37.1 %0.0
รวม 686,934 481,213 29.95 % 45,337 29,302 35.37 %