จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,827.05756.0073.3 %5.0271.29336.30-24.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.110.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต19,619.9612,199.0337.8 %5.058.1895.01-63.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,472.732,611.0824.8 %5.0572.71266.0053.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,244.382,179.0032.8 %5.0439.60122.6072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต33,462.8824,255.6027.5 %5.03,215.940.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 114,407.213,360.0076.7 %5.0346.6556.0083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้7,624.261,484.0080.5 %5.0307.8479.8074.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง4,958.951,944.0060.8 %5.0391.35108.3072.3 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,947.714,319.0037.8 %5.0686.81115.8583.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,112.8764.8094.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,338.836,310.11-45.4 %0.0781.89626.0519.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต8,083.511,900.0076.5 %5.01,051.96269.8974.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต3,961.521,797.0054.6 %5.0724.84425.6041.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,224.252,984.007.5 %3.5420.58159.7862.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต0.001,266.000.0 %0.00.00344.500.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,431.401,940.0043.5 %5.0496.65978.85-97.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,702.102,294.00-34.8 %0.0331.5916.1795.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,896.382,033.0047.8 %5.0670.12389.4141.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต6,166.352,085.0066.2 %5.0439.60172.9060.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต5,480.3324,447.00-346.1 %0.01,067.13338.3168.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก21,277.7017,484.7917.8 %5.02,664.3648.3098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 0.000.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต4,112.581,454.0064.6 %5.0439.600.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต3,227.951,419.0056.0 %5.0420.58220.4047.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,176.555,590.12-33.8 %0.0705.82259.9063.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,778.6224,530.00-324.5 %0.01,352.371,805.30-33.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต0.00748.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,676.4112,298.65-116.7 %0.01,086.14118.3089.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต11,055.050.000.0 %0.0325.50463.09-42.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.00.00197.460.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สพ.ภูเก็ต10,881.495,845.7046.3 %5.0375.97569.46-51.5 %0.0
รจจ.ภูเก็ต 59,733.1333,632.0043.7 %5.0907.66511.8143.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,870.042,448.3036.7 %5.0629.76157.1675.0 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต0.008,105.940.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต3,503.122,141.5038.9 %5.0477.63203.1157.5 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 3,147.881,639.0047.9 %5.0438.62137.5768.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต0.003,310.000.0 %0.00.0082.920.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต37,559.9215,775.0058.0 %5.0645.60503.5222.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต0.003,343.560.0 %0.00.00105.000.0 %0.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต0.001.000.0 %0.00.000.900.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต105,788.500.000.0 %0.0469.87949.07-102.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต17,166.4417,093.000.4 %0.5355.68142.7859.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต0.0012,084.000.0 %0.00.00881.280.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 0.004,498.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต0.00516.000.0 %0.00.0047.210.0 %0.0
ตำรวจภูธรภาค 8 0.0046,760.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต38,195.9414,544.0061.9 %5.02,540.533,482.50-37.1 %0.0
รวม 355,158 254,793 0.00 % 24,007 14,195 0.00 %