จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,925.9012,952.00-162.9 %0.01,766.78186.5589.4 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,529.66111.0097.5 %5.0197.90135.8531.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี65,144.8976,314.68-17.1 %0.0259.98744.97-186.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย5,911.123,894.0034.1 %5.067.1461.019.1 %4.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี19,839.581.00100.0 %5.089.37321.60-259.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี5,460.392,000.0063.4 %5.01,443.09463.6067.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 84,218.002,743.0035.0 %5.0768.580.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,225.663,076.244.6 %2.0825.6478.6890.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1118,245.2421,868.00-19.9 %0.04,067.94361.9591.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 212,261.098,798.0028.2 %5.01,761.25439.2075.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี8,619.8911,421.00-32.5 %0.02,738.731,000.3563.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี5,308.592,397.0054.8 %5.0235.54114.0051.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม3,354.98280.0091.7 %5.0360.810.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,805.571,674.0065.2 %5.0464.8849.4089.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน4,033.79683.0083.1 %5.0398.3290.4877.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม4,010.56171.0095.7 %5.0209.2933.8283.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน4,395.091,406.0068.0 %5.0347.9390.5274.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,658.18436.0088.1 %5.0319.3232.0390.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ537.90508.005.6 %2.5287.7873.1774.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ4,126.36874.0078.8 %5.0445.6359.5086.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก3,573.70465.0087.0 %5.0356.3249.4286.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา3,781.76650.0082.8 %5.0318.5732.5989.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์3,978.59508.0087.2 %5.0242.0158.0776.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง4,108.41919.0077.6 %5.0378.0477.2079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร4,125.05529.0087.2 %5.0297.7774.2375.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,777.17526.0086.1 %5.0326.6114.1595.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน2,774.03424.0084.7 %5.0234.7163.9572.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา3,890.66144.0096.3 %5.0310.2581.0973.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม3,470.13430.0087.6 %5.0243.0346.9280.7 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย8,790.502,717.0069.1 %5.0753.41122.5083.7 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน11,963.207,231.0039.6 %5.0749.31133.9582.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 85,387.339,105.54-69.0 %0.01,972.641,387.0029.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี31,057.3411,537.8162.8 %5.09,804.211,020.3089.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,590.682,196.0038.8 %5.0540.98323.0040.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,717.852,031.5025.3 %5.0435.69317.3027.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ3,070.051,320.0057.0 %5.0627.75504.4519.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,571.841.00100.0 %5.0362.85143.4560.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,492.132,951.0054.5 %5.0407.91150.1063.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี7,164.065,184.0527.6 %5.01,947.57828.8657.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1111,938.722,609.1678.1 %5.08,245.15243.6597.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี3,460.301,138.0067.1 %5.0897.36523.4541.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,260.821,286.0060.6 %5.0853.57898.22-5.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,309.133,729.12-12.7 %0.0844.631,601.00-89.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,904.983,889.2420.7 %5.01,961.681,437.8526.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 115,283.295,296.90-0.3 %0.02,000.593,037.64-51.8 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี37,014.575,745.6684.5 %5.01,779.893,611.62-102.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,733.945,188.52-89.8 %0.0616.961,117.76-81.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี5,221.042,352.0055.0 %5.01,643.301,865.47-13.5 %0.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี5,100.663,308.0035.1 %5.01,240.921,091.5512.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 84,094.262,960.8627.7 %5.01,533.514,249.84-177.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี18,588.2418,064.002.8 %1.01,624.29362.9077.7 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี335,137.41378,164.00-12.8 %0.0849.99997.50-17.4 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)9,355.467,644.4818.3 %5.02,918.51201.4093.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,684.691,753.0052.4 %5.01,019.13577.6043.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,026.055,039.20-25.2 %0.01,020.64218.0078.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)8,593.578,384.962.4 %1.02,993.45518.1382.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 108,282.5111,608.63-40.2 %0.03,102.743,148.35-1.5 %0.0
สอต.สุราษฎร์ธานี5,694.625,557.002.4 %1.097.52187.61-92.4 %0.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,894.72661.0065.1 %5.089.6071.3320.4 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)3,096.781,275.0058.8 %5.092.310.9599.0 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,894.72800.0057.8 %5.081.1665.2319.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,854.401,032.0073.2 %5.0977.7399.7589.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,214.581,708.0046.9 %5.01,139.25571.9049.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,903.813,314.2515.1 %5.0631.22328.7047.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,855.9344,091.01-461.2 %0.02,153.442,749.85-27.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี4,507.301,820.0059.6 %5.01,320.031,145.1613.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,735.491,240.0066.8 %5.01,034.80315.4069.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,938.4513,028.10-87.8 %0.01,757.41151.5291.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี14,345.5814,927.01-4.1 %0.02,339.381,448.7538.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี12,563.142,520.0079.9 %5.01,415.111,272.0610.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,211.974,691.00-11.4 %0.0890.18577.6035.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,153.842,441.0041.2 %5.01,205.94380.9568.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี4,656.082,433.0047.7 %5.01,396.12530.1062.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,402.472,605.9023.4 %5.0920.72154.8583.2 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี8,960.165,571.7437.8 %5.0589.47391.0033.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 27,421.3311,446.0058.3 %5.0851.55665.9221.8 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี78,278.7366,517.1815.0 %5.01,554.131,362.2112.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8119,901.2614,280.0088.1 %5.045,138.96850.7598.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,949.115,403.0022.2 %5.0768.58208.0572.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,480.366,334.002.3 %1.01,734.06649.8062.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี41,139.8221,918.0046.7 %5.0804.73606.6024.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,280.222,672.0037.6 %5.01,015.77192.8581.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานีไม่ครบ9,146.87ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ423.70ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,109.971,500.0063.5 %5.0958.7482.6591.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,712.295,630.44-51.7 %0.0939.72486.7548.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)58,547.0423,492.3259.9 %5.05,118.79721.2085.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 19,636.4813,632.30-41.5 %0.0441.82378.0614.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 344,897.5315,638.9665.2 %5.01,703.66525.6669.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 248,574.4010,624.0278.1 %5.02,157.64795.1563.1 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้12,184.387,652.0037.2 %5.0376.23771.67-105.1 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,914.952,900.000.5 %0.5300.92485.12-61.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี21,262.6818,846.0011.4 %5.01,070.68700.8934.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี17,719.8314,964.0015.6 %5.0907.19237.5073.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา30,622.1811,801.0061.5 %5.01,009.18585.4442.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ40,676.4818,900.0053.5 %5.0997.50454.8554.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์16,369.1210,366.0036.7 %5.0933.63325.3665.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี136,753.4840,757.9970.2 %5.01,125.82381.9066.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี71,511.5261,984.0013.3 %5.01,679.35891.0246.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี57,443.2721,938.1661.8 %5.020,000.964,540.5777.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี25,826.9020,582.0020.3 %5.01,136.26226.7580.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 113,138.300.10100.0 %5.01,190.22172.7785.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3,721.873,252.0012.6 %5.0725.53905.20-24.8 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)5,263.638,409.01-59.8 %0.01,503.271,766.38-17.5 %0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,760.831,538.0044.3 %5.0550.6224.3395.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี2,837.33713.0074.9 %5.0676.84274.2759.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี17,658.3846.2099.7 %5.06,830.676,918.65-1.3 %0.0
รวม 1,798,364 1,222,093 32.04 % 194,846 73,100 62.48 %