จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,674.98658.0075.4 %5.0347.6660.0882.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง4,431.86567.1087.2 %5.0101.32106.40-5.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง126,665.1110,524.6091.7 %5.0831.95154.5581.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,676.611,870.3030.1 %5.0480.77190.5260.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง3,015.651,663.6044.8 %5.0518.802.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง26,038.9011,874.0054.4 %5.01,735.82609.0464.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง4,015.06456.0088.6 %5.0222.7590.2259.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี4,357.62454.0089.6 %5.0337.2595.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์5,185.94426.0091.8 %5.0834.5728.5096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,107.05433.0086.1 %5.0258.570.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง0.005,528.100.0 %0.00.00488.570.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,820.743,376.7111.6 %5.0750.62517.7731.0 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี0.00337.000.0 %0.00.00116.850.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง4,123.823,158.7023.4 %5.0651.93809.40-24.2 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,217.811,270.3060.5 %5.0613.92584.544.8 %2.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง3,032.731,441.0052.5 %5.0537.83510.835.0 %2.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง3,078.171,015.0067.0 %5.0556.831,283.22-130.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,870.621,495.0061.4 %5.0880.14688.2121.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)3,011.230.000.0 %0.0518.820.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง13,605.018,430.5738.0 %5.0880.11285.9467.5 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง57,968.870.000.0 %0.0338.87760.55-124.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,525.901,547.0056.1 %5.0453.57583.58-28.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,324.752,906.5032.8 %5.066.66135.86-103.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,308.20977.4070.5 %5.0529.6266.8387.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,828.59935.0066.9 %5.0499.79416.5816.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง4,674.852,832.0039.4 %5.0994.20131.1086.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง6,330.9631,066.00-390.7 %0.01,209.59600.9450.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง4,150.084,438.40-6.9 %0.0880.11356.9459.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง0.001,345.400.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง5,669.015,612.001.0 %0.5899.12116.1087.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,839.663,978.61-40.1 %0.0442.74521.68-17.8 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง3,078.662,020.2034.4 %5.0404.61219.3845.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง3,109.802,314.2825.6 %5.0480.79187.0461.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง40,467.632,484.0093.9 %5.012,612.98608.7495.2 %5.0
รจจ.ระนอง 894,990.3125,045.9397.2 %5.08,328.49548.3093.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,724.25758.5072.2 %5.0366.6787.6176.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง5,540.265,504.000.7 %0.51,393.54620.7755.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,343.881,404.0058.0 %5.0594.87289.7951.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,325.590.000.0 %0.0632.90375.5340.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,325.501,814.1045.4 %5.0430.13328.5823.6 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,325.742,729.0017.9 %5.0575.85336.2241.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง0.0012,649.000.0 %0.00.00247.060.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง4,098.680.000.0 %0.0288.55327.37-13.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง15,654.0323,703.73-51.4 %0.0520.01860.10-65.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี0.009,304.000.0 %0.00.00293.910.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง0.0015,613.120.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,557.442,823.0020.6 %5.0746.99556.5625.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง3,426.601,636.0052.3 %5.0404.70308.1523.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง16,213.3310,420.8735.7 %5.03,091.433,262.19-5.5 %0.0
รวม 1,253,327 186,064 0.00 % 47,728 18,625 0.00 %