จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,778.021,017.0063.4 %5.0448.38118.9573.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร3,816.922,337.0038.8 %5.0771.65187.0575.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร3,144.922,018.0035.8 %5.0638.540.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร20,954.4812,019.0042.6 %5.01,969.66717.2563.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี4,368.99511.0088.3 %5.0305.4140.2986.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ4,197.54592.0085.9 %5.0316.5218.7094.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,938.29198.0095.0 %5.0257.7543.2283.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน4,983.82913.0081.7 %5.0492.8080.3683.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม4,010.80425.0089.4 %5.0387.4572.4481.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,872.86267.0093.1 %5.0478.9847.6590.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,830.701,461.0069.8 %5.0314.8549.4084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก4,017.97534.0086.7 %5.0322.0964.4480.0 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,407.987,301.00-114.2 %0.0790.91318.0459.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร10,999.464,610.5058.1 %5.01,132.95727.4535.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร3,941.621,211.0069.3 %5.0961.81588.0538.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,152.211,371.0056.5 %5.0638.54321.6749.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร3,207.991,480.0053.9 %5.0523.78241.3053.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร5,065.702,086.0058.8 %5.01,456.22946.3235.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร2,123.134,018.25-89.3 %0.0509.86664.23-30.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,912.032,276.0041.8 %5.0942.79772.6918.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร4,471.062,924.0034.6 %5.0853.09475.2244.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,842.579,396.09-60.8 %0.01,266.06175.9886.1 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร73,500.2648,337.0034.2 %5.0565.68879.50-55.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,513.852,692.0023.4 %5.0580.3179.5086.3 %5.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.059.3551.7512.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร5,086.617,517.00-47.8 %0.073.4831.5657.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,451.41662.0080.8 %5.0809.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร3,149.5683.0097.4 %5.0600.50290.9851.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,570.496,984.00-95.6 %0.0752.63278.0163.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร12,607.5246,602.10-269.6 %0.02,426.041,577.6435.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร6,614.722,732.4058.7 %5.01,456.251,028.4629.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,480.963,705.00-6.4 %0.01,452.67131.9590.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร6,943.2213,462.37-93.9 %0.01,247.05174.4086.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร3,394.931,982.0041.6 %5.0733.62506.1731.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,923.803,293.8916.1 %5.0904.79534.8940.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,326.602,247.0032.5 %5.0714.60435.7739.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,869.932,218.0042.7 %5.0734.16193.9273.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,694.382,420.2134.5 %5.0638.5431.8195.0 %5.0
สพ.ชุมพร3,613.383,863.00-6.9 %0.0790.66240.3069.6 %5.0
รจจ.ชุมพร 41,911.2520,565.7250.9 %5.0849.07602.6829.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,711.86796.0070.6 %5.0467.39280.8239.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร5,267.234,417.0016.1 %5.01,209.02529.0056.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร3,030.081,200.0060.4 %5.0638.54305.9052.1 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,451.065,191.00-16.6 %0.01,056.89361.0065.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร3,233.021.00100.0 %5.0393.8462.9184.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร3,589.445,717.61-59.3 %0.0771.65211.9072.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร10,691.742,998.4072.0 %5.0782.83753.503.7 %1.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 136,851.3312,328.0066.5 %5.01,343.20660.2050.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 225,756.6811,437.7755.6 %5.01,584.58501.4268.4 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล62,093.2310,067.5883.8 %5.0483.62567.44-17.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร2,527.212,131.0015.7 %5.0261.2045.3582.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน44,670.1918,352.0058.9 %5.0820.11223.6472.7 %5.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์12,701.2625,946.00-104.3 %0.0687.30169.2975.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ19,523.341,955.0090.0 %5.0629.95436.7830.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร51,234.4226,962.2047.4 %5.01,059.33243.5877.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร32,691.7018,223.4044.3 %5.01,003.341,247.60-24.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร16,237.6514,207.7112.5 %5.0693.57387.2144.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร20,695.6618,325.0011.5 %5.03,074.33810.0073.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 5,131.043,143.0038.7 %5.0809.68729.209.9 %4.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,786.45977.0064.9 %5.0448.38291.4435.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร25,756.7913,248.0048.6 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 688,323 425,957 38.12 % 52,732 26,404 49.93 %