จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,778.021,017.0063.4 %5.0448.38118.9573.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร3,816.922,337.0038.8 %5.0771.65187.0575.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร3,144.922,018.0035.8 %5.0638.540.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,830.700.000.0 %0.0314.8549.4084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ4,197.54592.0085.9 %5.0316.5218.7094.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,938.29198.0095.0 %5.0257.7543.2283.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน4,983.82913.0081.7 %5.0492.8080.3683.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม4,010.80425.0089.4 %5.0387.4572.4481.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,872.86267.0093.1 %5.0478.9847.6590.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี4,368.99511.0088.3 %5.0305.410.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก4,017.97534.0086.7 %5.0322.0964.4480.0 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,407.987,301.00-114.2 %0.0790.91318.0459.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร10,999.464,610.5058.1 %5.01,132.95727.4535.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร3,941.621,211.0069.3 %5.0961.81588.0538.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,152.211,371.0056.5 %5.0638.54321.6749.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร0.002,086.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,912.032,276.0041.8 %5.0942.79772.6918.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร4,471.062,924.0034.6 %5.0853.09475.2244.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร0.009,396.090.0 %0.00.00175.980.0 %0.0
ท่าอากาศยานชุมพร73,500.2648,337.0034.2 %5.0565.68879.50-55.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,513.852,692.0023.4 %5.0580.3179.5086.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร5,086.617,517.00-47.8 %0.073.4831.5657.0 %5.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.059.3551.7512.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร3,149.5683.0097.4 %5.0600.50290.9851.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร12,607.5246,602.10-269.6 %0.02,426.041,577.6435.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร0.002,732.400.0 %0.00.001,028.460.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,480.963,705.00-6.4 %0.01,452.67131.9590.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,869.932,218.0042.7 %5.0734.16193.9273.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,694.382,420.2134.5 %5.0638.5431.8195.0 %5.0
สพ.ชุมพร3,613.383,863.00-6.9 %0.0790.66240.3069.6 %5.0
รจจ.ชุมพร 41,911.2520,565.7250.9 %5.0849.07602.6829.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,711.86796.0070.6 %5.0467.39280.8239.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร5,267.234,417.0016.1 %5.01,209.02529.0056.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร3,030.081,200.0060.4 %5.0638.54305.9052.1 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,451.065,191.00-16.6 %0.01,056.89361.0065.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร3,589.445,717.61-59.3 %0.0771.65211.9072.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร10,691.742,998.4072.0 %5.041.18753.50-1,729.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ชุมพรปัญญานุกูล0.0010,067.580.0 %0.00.00567.440.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร51,234.4226,962.2047.4 %5.01,059.33243.5877.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์12,701.2625,946.00-104.3 %0.0687.30169.2975.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร0.0014,207.710.0 %0.00.00387.210.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน44,670.1918,350.0058.9 %5.0820.11223.6472.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร20,695.660.000.0 %0.03,074.330.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 5,131.043,143.0038.7 %5.0809.6872,920.10-8,906.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,786.45977.0064.9 %5.0448.38291.4435.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร25,756.7913,248.0048.6 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 395,464 275,455 0.00 % 30,045 88,132 0.00 %