จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี10,936.1713,312.00-21.7 %0.02,518.291,535.7739.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี5,929.012,158.0063.6 %5.0264.94116.7655.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล5,095.011,273.0075.0 %5.0467.34104.1777.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง4,690.78806.0082.8 %5.0311.49112.4463.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,784.22977.0079.6 %5.0312.85103.7766.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม0.001,310.000.0 %0.00.00102.680.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง4,562.12808.0082.3 %5.0137.1987.6936.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง4,572.41610.0086.7 %5.0400.40103.1074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง7,088.59545.0092.3 %5.01,744.3499.8794.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ4,392.65579.0086.8 %5.0256.706.5697.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,496.79577.0087.2 %5.0260.806.8597.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,765.35280.0094.1 %5.0384.976.9298.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี4,307.031,814.0057.9 %5.0928.74509.3645.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 84,291.334,705.01-9.6 %0.01,383.13552.4460.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,683.4814,133.99-283.7 %0.0700.55566.4619.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1034,792.6465,412.58-88.0 %0.012,402.630.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี1,743.103,829.00-119.7 %0.0415.49627.22-51.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี0.0017,672.080.0 %0.00.00242.120.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1123,621.6018,254.0022.7 %5.08,184.386,261.9523.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี45,227.304,321.0090.4 %5.016,578.91466.3397.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,943.81716.0075.7 %5.0415.3157.0986.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี3,392.961,252.0063.1 %5.0586.46352.4039.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี3,973.514,261.05-7.2 %0.0833.66505.7739.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,385.111,863.27-34.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี5,252.054,117.0021.6 %5.01,290.05232.7582.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี0.003,276.000.0 %0.00.00228.600.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี20,751.8532,382.40-56.0 %0.03,495.90376.3689.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี0.002,491.000.0 %0.00.00266.930.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี4,038.602,013.0050.2 %5.0833.69370.9555.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี0.001,349.000.0 %0.00.00344.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี5,787.926,856.18-18.5 %0.01,413.98476.7866.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี2,731.004,552.77-66.7 %0.0320.2447.6185.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี0.0018,945.000.0 %0.00.001,180.470.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี11,841.132,622.4277.9 %5.0700.55351.5049.8 %5.0
รจก.ลพบุรี 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,948.292,927.8125.8 %5.0757.60390.3048.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,349.321,170.0065.1 %5.0389.54460.58-18.2 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี8,458.036,477.4423.4 %5.01,482.58965.0834.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี7,273.126,061.8616.7 %5.02,031.68678.3066.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 115,822.464,459.7571.8 %5.01,271.44713.1743.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 60.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 3,236.741,642.6149.3 %5.01,186.390.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี14,969.2910,381.0030.7 %5.0609.90472.3222.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี0.0014,355.240.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี0.0010,630.000.0 %0.00.00753.140.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง35,141.6716,662.0052.6 %5.0740.53709.854.1 %2.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 4,117.173,419.0017.0 %5.0852.66656.7323.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี3,267.142,089.0636.1 %5.0624.4987.2086.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 339,276 248,458 0.00 % 55,286 21,036 0.00 %