จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,981.72979.0067.2 %5.0434.33120.0872.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี4,024.496,931.55-72.2 %0.0795.63214.4473.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,867.411,533.0060.4 %5.0719.5786.3288.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี10,936.1713,312.00-21.7 %0.02,518.291,535.7739.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง4,572.41610.0086.7 %5.0400.40103.1074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง7,088.59545.0092.3 %5.01,744.3499.8794.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ4,392.65579.0086.8 %5.0256.706.5697.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,496.79577.0087.2 %5.0260.806.8597.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง4,690.78806.0082.8 %5.0311.49112.4463.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,701.511,310.0072.1 %5.0276.44102.6862.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี5,929.012,158.0063.6 %5.0264.94116.7655.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล5,095.011,273.0075.0 %5.0467.34104.1777.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,784.22977.0079.6 %5.0312.85103.7766.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง4,562.12808.0082.3 %5.0137.1987.6936.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,786.21280.0094.1 %5.0384.976.9298.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 4,487.254,959.00-10.5 %0.0985.77434.0556.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี4,307.031,814.0057.9 %5.0928.74509.3645.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 84,291.334,705.01-9.6 %0.01,383.13552.4460.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,683.483,141.0014.7 %5.0700.55566.4619.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1034,792.6465,412.58-88.0 %0.012,402.635,411.2056.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี3,384.62727.0078.5 %5.0442.85379.9214.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี4,256.863,235.0024.0 %5.0909.731,032.45-13.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี1,743.103,829.00-119.7 %0.0415.49627.22-51.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,968.074,212.00-6.1 %0.0619.19818.06-32.1 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี3,757.685,257.00-39.9 %0.0729.41286.0560.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี4,556.8217,672.08-287.8 %0.01,004.81242.1275.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1123,621.6018,254.0022.7 %5.08,184.386,261.9523.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี45,227.304,321.0090.4 %5.016,578.91466.3397.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,943.81716.0075.7 %5.0415.3157.0986.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี3,392.961,252.0063.1 %5.0586.46352.4039.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี3,973.514,261.05-7.2 %0.0833.66505.7739.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,385.111,863.27-34.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี5,252.054,117.0021.6 %5.01,290.05232.7582.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,883.933,276.0015.7 %5.0776.61228.6070.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี20,751.8532,382.40-56.0 %0.03,495.90376.3689.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี4,431.892,491.0043.8 %5.0985.79266.9372.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี4,038.602,013.0050.2 %5.0833.69370.9555.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี4,084.451,349.0067.0 %5.0852.68344.0059.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี5,787.926,856.18-18.5 %0.01,413.98476.7866.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี3,790.204,552.77-20.1 %0.0719.5747.6193.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี11,841.132,622.4277.9 %5.0700.55351.5049.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี6,183.9318,945.00-206.4 %0.01,411.801,205.6714.6 %5.0
รจก.ลพบุรี ไม่ครบ15,313.86ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ753.07ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี3,240.491,074.0066.9 %5.0529.41153.0071.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,948.292,927.8125.8 %5.0757.60390.3048.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,349.321,170.0065.1 %5.0389.54460.58-18.2 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี5,658.325,698.52-0.7 %0.01,224.80710.9642.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี4,018.103,485.0313.3 %5.0814.63193.8176.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี8,458.036,477.4423.4 %5.01,482.58965.0834.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี7,273.126,061.8616.7 %5.02,031.68678.3066.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 115,822.464,459.7571.8 %5.01,271.44713.1743.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 26,487.1313,548.51-108.9 %0.02,200.12957.9156.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 66,055.061,254.0079.3 %5.0386.680.9599.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี14,969.2910,381.0030.7 %5.0609.90472.3222.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี15,207.4610,630.0030.1 %5.0659.77753.14-14.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี113,256.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,072.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 212,205.642,540.0079.2 %5.0663.400.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี28,476.9014,355.2449.6 %5.0881.32582.6633.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง35,249.7216,662.0052.7 %5.0740.53709.854.1 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล60,877.1112,304.0079.8 %5.0851.26164.2280.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 3,236.741,642.6149.3 %5.01,186.390.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี41,714.2415,109.0063.8 %5.02,504.642,262.609.7 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 4,157.893,419.0017.8 %5.0852.66656.7323.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี3,267.142,089.0636.1 %5.0624.4987.2086.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี24,065.5529,515.63-22.6 %0.03,637.0910,771.09-196.1 %0.0
รวม 607,081 419,856 30.84 % 94,572 48,760 48.44 %