จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,599.273,725.60-3.5 %0.0706.48160.4377.3 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 654,502.106,208.0088.6 %5.0245.45389.00-58.5 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,619.39883.5075.6 %5.0403.16292.5927.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา0.0072,121.000.0 %0.00.00631.400.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา26,014.6510,945.0957.9 %5.0599.70294.3650.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1231,616.3483,868.00-165.3 %0.08,271.78475.0094.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 120,686.7047,645.60-130.3 %0.03,895.671,907.6051.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,933.371,677.7066.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 25,335.410.000.0 %0.0544.61109.2579.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม0.00634.000.0 %0.00.0080.750.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,837.71362.0090.6 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง4,151.76284.0093.2 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง4,186.58400.0090.4 %5.0194.4952.2573.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0270.1253.0680.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา5,109.731,146.0077.6 %5.0563.29117.9379.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด4,441.31722.0083.7 %5.0375.4494.0574.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา4,085.28556.0086.4 %5.0407.7698.5175.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ4,341.46728.0083.2 %5.0299.3298.9167.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ4,162.56716.0082.8 %5.0246.38131.4446.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี4,030.09571.0085.8 %5.0347.4383.0976.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย4,078.59537.0086.8 %5.0460.010.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร4,233.27954.0077.5 %5.0340.0664.9680.9 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 410,465.1016,941.00-61.9 %0.02,272.58673.9570.3 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์16,749.4026,000.50-55.2 %0.02,057.07423.7079.4 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา0.0062,194.170.0 %0.00.00262.100.0 %0.0
ด่านศุลกากรสงขลา9,177.8219,876.42-116.6 %0.01,320.26534.5059.5 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,994.065,425.58-172.1 %0.0901.64210.5576.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 97,823.7910,767.24-37.6 %0.01,974.571,450.3526.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา3,864.642,028.0047.5 %5.0832.74302.4763.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา6,507.920.000.0 %0.01,840.560.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1213,245.585,645.3657.4 %5.01,564.13703.9555.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานชลประทานที่ 1615,552.2753,273.20-242.5 %0.04,803.125,424.50-12.9 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 90.001,429.000.0 %0.00.00123.010.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา0.002,868.000.0 %0.00.001,021.250.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,965.173,490.6629.7 %5.01,583.13844.5546.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 125,269.364,318.0018.1 %5.01,342.50465.0365.4 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา16,641.6112,789.9623.1 %5.01,598.66388.4075.7 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,338.104,039.206.9 %3.01,887.800.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา0.005,615.000.0 %0.00.00987.550.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา81.033,769.92-4,552.5 %0.0357.341,381.36-286.6 %0.0
ส.ป.ก. สงขลา4,409.592,727.0738.2 %5.01,080.50397.3563.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 982,672.131,785.4197.8 %5.04,638.663,674.1520.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักทางหลวงที่ 15 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา4,552.814,089.0010.2 %5.01,003.88518.8648.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,492.575,585.51-59.9 %0.01,063.861,025.283.6 %1.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 80.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก37,855.0229,282.0422.6 %5.0470.47351.6025.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)1,962.151.0099.9 %5.065.2063.013.4 %1.5
สอต.สงขลา(สะเดา)1,456.29707.6051.4 %5.068.2864.116.1 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,950.421,433.0063.7 %5.0889.78190.0078.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,822.900.000.0 %0.0851.750.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,405.153,142.007.7 %3.5737.66595.7019.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา10,877.420.000.0 %0.03,114.66217.9893.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา24,931.3917,624.0029.3 %5.02,896.63695.3576.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา0.005,260.060.0 %0.00.00619.400.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.00249.520.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา18,691.1622,076.08-18.1 %0.0700.31567.9518.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา63,728.9517,956.0071.8 %5.0882.88480.4645.6 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา0.0077,670,368.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รจจ.สงขลา 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทสญ.สงขลา 40,626.9618,471.3654.5 %5.0877.55600.5231.6 %5.0
ทสบ.สงขลา 0.0070,457.000.0 %0.00.00877.810.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 914,967.338,775.2741.4 %5.01,843.57631.4165.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา3,105.211,640.0047.2 %5.0623.56268.8556.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา4,065.951,220.0070.0 %5.0984.841,109.77-12.7 %0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา0.0023,571.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา0.002,209.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา5,322.030.000.0 %0.01,479.260.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา6,216.124,289.3631.0 %5.01,830.34666.3363.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,315.4711,068.01-156.5 %0.0783.27396.0049.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 141,795.4212,291.7570.6 %5.01,018.42503.5050.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3110,962.7010,970.2890.1 %5.01,694.19754.4255.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา10,410.697,020.0032.6 %5.0403.430.000.0 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา47,878.923,583.7192.5 %5.0329.090.000.0 %0.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา17,151.957,425.2656.7 %5.0379.74212.6944.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา0.0043,344.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา0.000.000.0 %0.00.003,367.440.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้3,060.931,477.6651.7 %5.0634.89218.5065.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา18,622.3233,172.02-78.1 %0.02,221.904,617.70-107.8 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จ. สงขลา9,747.7914,078.00-44.4 %0.02,755.741,644.3040.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา25,043.8025,984.16-3.8 %0.01,049.66794.9124.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 124,104.341,026.0075.0 %5.01,172.75628.9446.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 5,185.885,146.380.8 %0.5721.19874.18-21.2 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)6,222.295,794.006.9 %3.01,983.88461.7076.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา4,486.995,833.29-30.0 %0.01,553.38371.4076.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,991.610.000.0 %0.0513.350.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา3,047.38994.0067.4 %5.0604.54474.0521.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 90.0042,379.990.0 %0.00.0016,277.900.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา18,163.968,534.9253.0 %5.04,364.294,486.00-2.8 %0.0
รวม 947,155 623,821 0.00 % 88,485 47,669 0.00 %