จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,599.273,725.60-3.5 %0.0706.48160.4377.3 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,619.39883.5075.6 %5.0403.16292.5927.4 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 654,502.106,208.0088.6 %5.0245.45389.00-58.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา26,014.6510,945.0957.9 %5.0599.70294.3650.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา47,062.0072,121.00-53.2 %0.0176.24631.40-258.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา6,431.551.00100.0 %5.01,612.390.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,546.031.00100.0 %5.0794.680.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1231,616.3483,868.00-165.3 %0.08,271.78475.0094.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 120,686.7047,645.60-130.3 %0.03,895.671,907.6051.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,933.371,677.7066.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0270.1253.0680.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด4,441.31722.0083.7 %5.0375.4494.0574.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 15,505.881.00100.0 %5.0510.740.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0544.61109.2579.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ4,341.46728.0083.2 %5.0299.3298.9167.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ4,162.56716.0082.8 %5.0246.38131.4446.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี4,030.09571.0085.8 %5.0347.4383.0976.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย4,078.59537.0086.8 %5.0460.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา5,109.731,146.0077.6 %5.0563.29117.9379.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา4,085.28556.0086.4 %5.0407.7698.5175.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร4,233.27954.0077.5 %5.0340.0664.9680.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ4,138.96538.0087.0 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,837.71362.0090.6 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง4,151.76284.0093.2 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง4,186.58400.0090.4 %5.0194.4952.2573.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,375.96634.0081.2 %5.0201.5780.7559.9 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 410,465.1016,941.00-61.9 %0.02,272.58673.9570.3 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,994.065,425.58-172.1 %0.0901.64210.5576.6 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา9,177.8219,876.42-116.6 %0.01,320.26534.5059.5 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์16,749.4026,000.50-55.2 %0.02,057.07423.7079.4 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา30,830.2962,194.17-101.7 %0.02,058.45262.1087.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 97,823.7910,767.24-37.6 %0.01,974.571,450.3526.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,980.7712,856.01-84.2 %0.01,855.531,710.527.8 %3.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา3,864.642,028.0047.5 %5.0832.74302.4763.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา6,507.921.00100.0 %5.01,840.560.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 126,205.195,645.369.0 %4.51,564.13703.9555.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา4,214.751.00100.0 %5.01,041.91876.2515.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1615,552.2753,273.20-242.5 %0.04,803.125,424.50-12.9 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 95,056.641,429.0071.7 %5.01,291.52123.0190.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา4,998.801.00100.0 %5.0775.670.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,965.173,490.6629.7 %5.01,583.13844.5546.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา3,582.702,868.0019.9 %5.0832.711,021.25-22.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 125,269.364,318.0018.1 %5.01,342.50444.4866.9 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา16,641.6112,789.9623.1 %5.01,598.66388.4075.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,329.495,615.00-141.0 %0.0561.69987.55-75.8 %0.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,338.104,039.206.9 %3.01,887.80936.0950.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา6,866.573,769.9245.1 %5.02,068.781,458.1029.5 %5.0
ส.ป.ก. สงขลา4,409.592,727.0738.2 %5.01,080.50397.3563.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 982,672.131,785.4197.8 %5.04,638.663,674.1520.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา32,796.8627,730.8515.4 %5.02,664.50545.3079.5 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 15 11,886.991.00100.0 %5.04,310.850.95100.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)4,963.551.00100.0 %5.01,815.760.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา4,552.814,089.0010.2 %5.01,003.88518.8648.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,492.575,585.51-59.9 %0.01,063.861,025.283.6 %1.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 12,875.651.00100.0 %5.04,174.590.95100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 815,366.1614,476.765.8 %2.54,368.684,109.505.9 %2.5
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก37,855.0229,282.0422.6 %5.0470.47351.6025.3 %5.0
สอต.สงขลา(สะเดา)1,456.29707.6051.4 %5.068.2864.116.1 %3.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)1,962.151.0099.9 %5.065.2063.013.4 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,950.421,433.0063.7 %5.0889.78190.0078.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,628.771,374.0062.1 %5.0775.69271.7065.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,405.153,142.007.7 %3.5737.66595.7019.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา6,476.7546,853.00-623.4 %0.01,498.275,554.65-270.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา7,146.381.00100.0 %5.02,220.900.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา4,174.941.00100.0 %5.0528.820.9099.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา10,877.421.00100.0 %5.03,114.66217.9893.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา24,931.3917,624.0029.3 %5.02,896.63695.3576.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา4,122.021.00100.0 %5.0927.820.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา38,958.795,260.0686.5 %5.014,714.42619.4095.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา5,369.371.00100.0 %5.01,213.06249.5279.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา6,149.413,380.0045.0 %5.01,308.11543.4058.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา3,575.611.00100.0 %5.0851.730.9599.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา18,691.1622,076.08-18.1 %0.0700.31567.9518.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา63,728.9517,956.0071.8 %5.0882.88480.4645.6 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา73,900.8676,703.67-3.8 %0.01,356.001.8599.9 %5.0
ทสญ.สงขลา 40,626.9618,471.3654.5 %5.0877.55600.5231.6 %5.0
รจจ.สงขลา 55,806.411.00100.0 %5.01,090.100.9599.9 %5.0
ทสบ.สงขลา 68,402.8770,457.00-3.0 %0.01,287.72877.8131.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 914,967.338,775.2741.4 %5.01,843.57631.4165.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา3,105.211,640.0047.2 %5.0623.56268.8556.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา4,065.951,220.0070.0 %5.0984.841,109.77-12.7 %0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา38,032.6123,571.0038.0 %5.02,350.89881.6062.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,258.492,209.0048.1 %5.01,117.950.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา5,444.517,104.59-30.5 %0.01,479.26914.8538.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา3,979.043,089.3222.4 %5.0946.83814.7513.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา6,216.124,289.3631.0 %5.01,830.34666.3363.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา4,875.541.00100.0 %5.01,308.140.9599.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,315.4711,068.01-156.5 %0.0783.27396.0049.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)36,769.101.00100.0 %5.064,787.010.95100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 141,795.4212,291.7570.6 %5.01,018.42503.5050.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2ไม่ครบ12,945.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ228.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3110,962.7010,970.2890.1 %5.01,694.19754.4255.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา10,410.697,020.0032.6 %5.0403.430.9599.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา47,878.923,583.7192.5 %5.0329.09453.10-37.7 %0.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา17,151.957,425.2656.7 %5.0379.74212.6944.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา17,462.621.00100.0 %5.0803.860.9599.9 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี40,417.431.00100.0 %5.0869.910.9099.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้3,060.931,477.6651.7 %5.0634.89218.5065.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,367.44ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา32,670.8643,344.00-32.7 %0.0708.62397.8043.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา18,622.3233,172.02-78.1 %0.02,221.904,617.70-107.8 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา9,747.7914,078.00-44.4 %0.02,755.741,644.3040.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา45,537.7725,984.1642.9 %5.01,049.66794.9124.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 124,104.341,026.0075.0 %5.01,172.75628.9446.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 5,185.885,146.380.8 %0.5721.19874.18-21.2 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)6,222.295,794.006.9 %3.01,983.88535.8073.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา4,486.995,833.29-30.0 %0.01,553.38371.4076.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,991.612,554.0014.6 %5.0513.3541.6391.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา3,047.38994.0067.4 %5.0604.54474.0521.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 959,412.5342,379.9928.7 %5.021,380.0116,277.9023.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา18,163.968,534.9253.0 %5.04,364.294,486.00-2.8 %0.0
รวม 1,714,749 1,152,583 32.78 % 248,076 87,106 64.89 %