จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล32,073.3512,069.2562.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล0.004,497.690.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล0.001,376.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล8,488.8113,149.00-54.9 %0.01,818.85837.9053.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล0.00562.000.0 %0.00.0028.500.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน0.00542.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,252.80500.0084.6 %5.0258.7076.0070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู4,035.64571.0085.9 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า0.00696.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ด่านศุลกากรสตูล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,656.542,494.0046.4 %5.0643.19257.4560.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,561.401,537.0056.8 %5.0696.91460.7533.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล0.001,084.200.0 %0.00.00408.500.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,736.042,007.0057.6 %5.01,153.29780.9032.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,286.511,750.0046.8 %5.0582.810.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,816.452,394.0015.0 %5.0392.65643.17-63.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,639.343,938.0015.1 %5.0986.85337.0065.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,274.182,505.0041.4 %5.0963.13846.4512.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,180.041,607.0049.5 %5.0544.78401.8526.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,609.229,378.95-103.5 %0.0960.26188.1080.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,368.422,793.0017.1 %5.0601.83238.4560.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 0.00612.000.0 %0.00.0077.570.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,890.18627.0078.3 %5.0430.69301.7629.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดสตูลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,661.961,292.0522.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,417.825,008.00-13.4 %0.01,068.96528.0050.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล0.001,708.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล5,049.1010,877.62-115.4 %0.01,039.2083.2392.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล11,226.421,240.0089.0 %5.0582.81410.4029.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล4,063.212,894.0028.8 %5.0849.04614.6527.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,435.931,499.0056.4 %5.0362.54492.37-35.8 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,763.901,479.0060.7 %5.0757.17379.7549.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล2,890.781,975.0031.7 %5.0449.7064.1985.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล9,301.848,916.004.1 %2.0376.25342.828.9 %4.0
รจจ.สตูล 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล0.00564.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,856.882,340.0039.3 %5.0791.99365.7553.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล0.001,137.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล1,220.190.000.0 %0.0677.890.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,473.842,472.5044.7 %5.0620.852.8599.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล0.001,506.650.0 %0.00.00707.750.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,366.280.000.0 %0.0337.460.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล53,282.130.000.0 %0.0959.790.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล0.0020,209.300.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู35,200.8611,671.0066.8 %5.0577.04534.877.3 %3.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล10,100.7115,431.32-52.8 %0.01,288.801,265.401.8 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,259.172,084.0036.1 %5.0601.83120.7879.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล3,099.26742.0076.1 %5.0335.61103.5569.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล34,224.459,774.9071.4 %5.02,486.512,794.85-12.4 %0.0
รวม 228,233 135,725 0.00 % 23,597 14,841 0.00 %