จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล2,417.261,162.0051.9 %5.0392.65213.7545.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล32,073.3512,069.2562.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล3,228.284,497.69-39.3 %0.0544.78253.6553.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,007.541,376.0054.2 %5.0487.730.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล8,488.8113,149.00-54.9 %0.01,818.85837.9053.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า3,761.48696.0081.5 %5.0355.6765.2081.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล4,524.73562.0087.6 %5.0234.7428.5087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,907.73542.0086.1 %5.0167.7874.1055.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,957.16500.0087.4 %5.0258.7076.0070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,629.82465.0090.0 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู4,035.64571.0085.9 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,656.542,494.0046.4 %5.0643.19257.4560.0 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล12,553.3110,216.4418.6 %5.0802.71414.2048.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,561.401,537.0056.8 %5.0696.91460.7533.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,885.441,084.2062.4 %5.0411.67408.500.8 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,736.042,007.0057.6 %5.01,153.29780.9032.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,380.911,750.0048.2 %5.0620.85400.1435.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล2,884.491,013.0064.9 %5.0411.67927.20-125.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,816.452,394.0015.0 %5.0392.65643.17-63.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,639.343,938.0015.1 %5.0986.85337.0065.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,274.182,505.0041.4 %5.0963.13846.4512.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,180.041,607.0049.5 %5.0544.78401.8526.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,609.229,378.95-103.5 %0.0960.26188.1080.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,368.422,793.0017.1 %5.0601.83238.4560.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,216.83612.0072.4 %5.024.1877.57-220.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,694.88837.0077.3 %5.0753.9631.3695.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,890.18627.0078.3 %5.0430.69301.7629.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,755.663,921.00-4.4 %0.0620.85394.1036.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,661.961,292.0522.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,417.825,008.00-13.4 %0.01,068.96528.0050.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,354.931,708.0049.1 %5.0658.88257.4560.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล5,049.1010,877.62-115.4 %0.01,039.2083.2392.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล11,226.421,240.0089.0 %5.0582.81410.4029.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล4,063.212,894.0028.8 %5.0849.04614.6527.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,435.931,499.0056.4 %5.0362.54492.37-35.8 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,763.901,479.0060.7 %5.0757.17379.7549.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล2,890.781,975.0031.7 %5.0449.7064.1985.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล9,301.848,916.004.1 %2.0376.25342.828.9 %4.0
รจจ.สตูล 27,882.5828,031.93-0.5 %0.0564.21597.42-5.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,862.42564.0080.3 %5.0373.64237.5036.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,856.882,340.0039.3 %5.0791.99365.7553.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล2,668.341,137.0057.4 %5.0487.73161.5066.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,549.023,854.0715.3 %5.0677.89405.6540.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,473.842,472.5044.7 %5.0620.852.8599.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล3,974.296,068.73-52.7 %0.0715.93378.6047.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล7,721.891,506.6580.5 %5.01,278.99707.7544.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,366.283,368.0222.9 %5.0337.46331.651.7 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคสตูล53,282.1332,550.0038.9 %5.0959.79976.65-1.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู35,200.8611,671.0066.8 %5.0577.04534.877.3 %3.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล27,656.8920,209.3026.9 %5.0704.751,394.51-97.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล10,100.7115,431.32-52.8 %0.01,288.801,265.401.8 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,265.142,084.0036.2 %5.0601.83120.7879.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล3,099.26742.0076.1 %5.0335.61103.5569.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล34,224.459,774.9071.4 %5.02,486.512,794.85-12.4 %0.0
รวม 420,824 261,707 37.81 % 36,365 23,655 34.95 %