จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,849.47586.0079.4 %5.0400.86152.4962.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,690.319,262.5353.0 %5.067.72286.57-323.2 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง20,380.037,251.5464.4 %5.0348.68415.92-19.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง3,034.22971.0068.0 %5.0589.45176.5070.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง3,057.182,326.0023.9 %5.0589.4552.7291.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง14,632.8714,976.00-2.3 %0.02,662.18785.6570.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,862.28439.0088.6 %5.0253.0197.1061.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน4,311.90835.0080.6 %5.0314.7477.6975.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,169.48218.0093.1 %5.0263.8364.4575.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง5,071.461,356.0073.3 %5.0303.0778.5774.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง4,273.081,025.0076.0 %5.0294.5178.9773.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด4,008.14815.0079.7 %5.0296.40103.8565.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,417.54647.0085.4 %5.0255.0778.4469.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,836.74288.0092.5 %5.0139.788.8493.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,833.94529.0086.2 %5.0298.3460.4479.7 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง11,260.013,198.4071.6 %5.0935.68165.3082.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง14,911.074,358.5270.8 %5.0933.111,290.10-38.3 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,921.441,964.0032.8 %5.0532.41235.0555.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง4,018.771,378.0065.7 %5.0988.78893.269.7 %4.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง3,222.701,290.0060.0 %5.0665.52714.40-7.3 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง3,172.751,190.0062.5 %5.0646.50729.00-12.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง4,017.071,574.0060.8 %5.01,140.921,166.60-2.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง2,207.943,242.00-46.8 %0.0539.90522.503.2 %1.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,770.884,110.1928.8 %5.01,312.051,094.4016.6 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง3,672.161,396.8062.0 %5.0836.66171.0079.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง6,452.9117,214.71-166.8 %0.01,331.08250.8081.2 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง149,743.44103,680.9930.8 %5.0391.99912.15-132.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,576.622,845.0020.5 %5.0798.63618.4522.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง6,023.093,037.9449.6 %5.02,901.04435.9585.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 4,689.092,174.0053.6 %5.078.0698.05-25.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,070.05406.0086.8 %5.0722.570.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง3,191.161,062.0066.7 %5.0608.47172.5371.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,595.443,165.0012.0 %5.0798.63373.5053.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง6,528.4526,538.00-306.5 %0.01,654.351,690.00-2.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,714.394,225.0010.4 %5.01,274.032,174.53-70.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง4,791.731,449.0069.8 %5.0817.65409.4549.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง5,935.7211,013.55-85.5 %0.01,464.87195.7086.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,098.992,325.0043.3 %5.01,026.81555.7545.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง4,198.944,858.96-15.7 %0.0950.76601.3036.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,452.791,559.0054.8 %5.0760.60340.1555.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง4,306.962,235.0048.1 %5.01,083.87406.1462.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง3,234.382,976.008.0 %4.0627.49101.6583.8 %5.0
สพ.ตรัง11,955.7210,915.008.7 %4.0951.42406.6057.3 %5.0
รจจ.ตรัง 146,607.1949,029.0066.6 %5.0992.341,057.50-6.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง3,453.10808.0076.6 %5.0456.34199.5056.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,941.332,928.0025.7 %5.0893.71487.3545.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,993.78932.0068.9 %5.0570.44380.0033.4 %5.0
สปส.จ.ตรัง5,013.674,796.044.3 %2.01,007.79482.6052.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรังไม่ครบ992.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ146.30ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง7,729.885,807.8824.9 %5.0401.15345.9513.8 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,678.963,256.4530.4 %5.0798.62511.1036.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 131,905.9911,985.4062.4 %5.01,230.56646.0047.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 225,759.0810,949.9057.5 %5.01,353.51683.0549.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)40,544.6211,187.4972.4 %5.02,422.65611.0574.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,711.955,507.3117.9 %5.0318.63631.75-98.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง62,589.0842,256.0032.5 %5.01,038.21596.6042.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง17,166.9614,062.9418.1 %5.0631.81361.3542.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง19,108.2314,280.8225.3 %5.0588.46389.2033.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง52,851.4317,038.0067.8 %5.0662.26456.9531.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน15,514.326,741.0056.5 %5.0624.74535.8014.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง21,870.1034,955.00-59.8 %0.0768.971,048.80-36.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด53,251.1024,348.0054.3 %5.0758.60132.7882.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง10,473.2520,676.00-97.4 %0.01,722.85831.1651.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง37,394.3419,634.0047.5 %5.0730.83335.5954.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,546.752,452.0030.9 %5.0893.71450.3049.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,490.45777.0068.8 %5.0323.23104.5067.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง35,844.5511,291.0068.5 %5.03,989.866,395.02-60.3 %0.0
รวม 1,000,603 582,606 41.77 % 57,030 36,917 35.27 %