จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,660.40744.0072.0 %5.0390.11111.1571.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง14,648.841,459.4990.0 %5.062.84154.95-146.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,544.813,985.95-12.4 %0.0729.97213.4570.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,746.051,440.0061.6 %5.0599.3083.4486.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง14,622.6814,560.000.4 %0.52,424.84641.0873.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน4,031.31514.0087.2 %5.0347.4435.4889.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,995.35428.0089.3 %5.0243.8537.0484.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด4,002.40420.0089.5 %5.0260.2974.7471.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน4,076.90294.0092.8 %5.0299.3657.6980.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,880.97403.0089.6 %5.0145.8441.1071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม4,027.11524.0087.0 %5.0185.1179.0357.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,943.83415.0089.5 %5.0247.5765.0773.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,947.35230.0094.2 %5.0383.9666.1482.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง4,233.414,908.89-16.0 %0.0867.45448.4048.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,521.49600.0076.2 %5.0400.49389.502.7 %1.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง5,950.931,892.0068.2 %5.0923.54442.7052.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,500.671,483.0057.6 %5.0465.87406.9612.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง4,528.84975.0078.5 %5.0675.35569.0515.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง4,715.142,195.0053.4 %5.0903.551,262.55-39.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง2,045.802,200.00-7.5 %0.0476.86305.0636.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง4,758.772,824.0040.7 %5.01,283.861,089.9215.1 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง5,612.962,982.0046.9 %5.0683.78588.9513.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง14,240.789,810.0731.1 %5.01,207.81309.0874.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,697.711,320.0064.3 %5.0770.48391.0049.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,874.491,214.0035.2 %5.045.54129.77-185.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,806.35468.0083.3 %5.0447.1696.6178.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง2,999.061,068.0064.4 %5.0542.25435.1019.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,414.923,333.872.4 %1.0675.35237.5064.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง8,308.097,646.718.0 %4.01,283.871,116.9913.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,381.378,004.00-48.7 %0.01,473.18408.9172.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,494.671,789.0060.2 %5.0561.63218.1961.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,940.806,362.66-7.1 %0.01,188.79113.9890.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,898.362,543.0034.8 %5.0884.54567.4535.8 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,556.521,023.0071.2 %5.0751.43278.4562.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,706.911,441.0069.4 %5.0903.56361.7460.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง6,509.184,877.2125.1 %5.0637.3386.1486.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง11,379.681,756.0084.6 %5.02,900.43346.1188.1 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 40,481.5326,700.0434.0 %5.0800.07417.2647.8 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 6,832.456,722.301.6 %0.5387.22495.10-27.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,707.07784.0071.0 %5.0409.14180.0056.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,830.32570.0079.9 %5.0556.54468.3815.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,304.494,976.48-15.6 %0.0846.50409.7251.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง4,495.32257.0094.3 %5.0789.45180.1377.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 180,289.3010,964.6686.3 %5.01,083.46498.7554.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 237,726.458,328.1077.9 %5.01,166.17878.3524.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง26,188.355,135.9680.4 %5.0315.65392.74-24.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง88,592.5260,720.0031.5 %5.01,552.28813.9247.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน11,416.39239.8997.9 %5.0495.83951.39-91.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม25,990.5313,314.0048.8 %5.0684.22371.1145.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง169,432.9518,066.4089.3 %5.03,376.001,034.6969.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง18,956.1512,442.0734.4 %5.0597.24453.8024.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 40,730.9810,736.0073.6 %5.0525.74423.8319.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง18,622.2917,986.683.4 %1.52,437.402,430.790.3 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,457.152,223.7035.7 %5.0649.28557.9914.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,869.671,191.0058.5 %5.0443.78265.2940.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง16,626.6916,157.402.8 %1.04,161.191,900.0054.3 %5.0
รวม 794,756 315,650 60.28 % 48,552 25,384 47.72 %