จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,856.191.00100.0 %5.0388.31210.9045.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี14,413.219,088.3936.9 %5.078.73178.55-126.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี2,881.751,241.0056.9 %5.0388.31172.9055.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี3,266.982,231.0031.7 %5.0540.440.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี23,148.1514,391.8037.8 %5.02,746.31543.4080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี456.421,190.00-160.7 %0.0249.2348.7480.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,909.17389.0090.0 %5.0238.42113.0552.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง0.00640.000.0 %0.00.0038.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,973.51762.0080.8 %5.0217.0667.4568.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก4,228.29505.0088.1 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,889.51497.0087.2 %5.0149.6885.5042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,907.56416.0089.4 %5.0215.1295.0055.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,949.59378.0090.4 %5.0190.5351.3073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง4,002.62187.0095.3 %5.0288.1854.1581.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น4,003.55214.0094.7 %5.0233.41180.5022.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน4,079.82429.0089.5 %5.0172.2947.5072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ4,006.29248.0093.8 %5.0250.21121.0451.6 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี11,176.253,723.6066.7 %5.0529.85254.6051.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี3,244.571,154.0064.4 %5.0540.45491.159.1 %4.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ2,814.69712.0074.7 %5.0392.42190.0051.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี6,087.571,892.0068.9 %5.01,053.891,642.70-55.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี3,133.441,522.0051.4 %5.0540.45399.0026.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,377.86825.0075.6 %5.0540.45553.85-2.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี4,295.851,940.0054.8 %5.0749.61647.3713.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,361.852,521.0025.0 %5.0483.90893.00-84.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี4,888.304,512.747.7 %3.51,225.011,576.05-28.7 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี0.002,026.800.0 %0.00.00252.700.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี12,853.7811,967.006.9 %3.01,167.96157.0186.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,676.472,383.2035.2 %5.0711.5898.1086.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี2,902.321,339.0053.9 %5.047.5431.4633.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี0.00840.000.0 %0.00.0065.550.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,996.07256.0091.5 %5.0445.37351.5021.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี3,942.363,274.2916.9 %5.0787.64358.0054.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี7,442.171,682.6677.4 %5.01,890.572,721.86-44.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี7,769.104,513.0041.9 %5.01,396.17981.1929.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี7,091.571,120.0084.2 %5.01,020.81408.5060.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี6,662.969,254.00-38.9 %0.01,491.24169.1088.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี11,263.571,748.0084.5 %5.0559.45449.7619.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี0.00980.000.0 %0.00.00406.600.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี4,604.37840.0081.8 %5.0844.69308.7563.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี5,052.422,070.0059.0 %5.01,015.85482.3952.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,977.742,499.0016.1 %5.0426.3495.7277.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี26,750.8410,367.0161.2 %5.0524.03364.8030.4 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี0.00137,379.200.0 %0.00.00758.600.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี3,150.161,080.0065.7 %5.0502.40279.3844.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,733.333,525.1225.5 %5.0996.82365.6563.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,560.071,348.8062.1 %5.0540.44414.8623.2 %5.0
สปส.จ.ปัตตานี13,045.415,924.1554.6 %5.01,225.03439.8564.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี4,050.7280.0098.0 %5.0863.7177.0091.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี6,438.69998.0284.5 %5.01,004.54648.1535.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี8,278.222,714.0067.2 %5.0992.15637.0735.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 183,715.2412,422.0785.2 %5.0720.41326.7054.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 216,316.7610,123.7838.0 %5.0850.64742.6012.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 325,538.669,144.2564.2 %5.0716.09940.12-31.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,327.994,000.6036.8 %5.0316.20291.657.8 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี0.0032,827.010.0 %0.00.001,046.900.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี39,859.2221,631.9945.7 %5.0655.58622.255.1 %2.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี59,111.7021,476.0063.7 %5.0575.74470.2518.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี74,524.8414,509.2480.5 %5.0616.611,541.75-150.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี37,859.6211,449.9969.8 %5.0561.371,118.09-99.2 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี29,850.8017,483.0141.4 %5.01,350.932,205.32-63.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 0.002,347.400.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี3,315.29828.0075.0 %5.0312.24335.55-7.5 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี47,972.6815,480.0067.7 %5.07,016.9410,776.55-53.6 %0.0
รวม 702,988 258,503 63.23 % 44,708 37,906 15.21 %