จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา4,032.98161.0096.0 %5.0431.54219.5549.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา12,998.885,369.2058.7 %5.084.99183.92-116.4 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)27,111.5427,438.00-1.2 %0.0166.11761.61-358.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,886.182,224.0022.9 %5.0228.19178.6021.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,458.5791.0097.4 %5.0470.35111.6676.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา11,613.5117,630.00-51.8 %0.01,909.88664.8265.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,909.90697.0082.2 %5.0220.37103.5953.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,846.86254.0093.4 %5.0245.06142.5041.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา0.00597.000.0 %0.00.0095.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต0.00420.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง4,063.18690.0083.0 %5.0300.3461.7579.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ด่านศุลกากรเบตง11,903.166,199.8147.9 %5.01,017.38564.8044.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,264.682,002.0038.7 %5.0610.14756.20-23.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0400.74177.6555.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา5,097.342,271.0055.4 %5.01,376.391,684.35-22.4 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,529.071,731.0051.0 %5.0614.35324.9047.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา2,927.691,163.0060.3 %5.0558.70566.12-1.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา3,731.023,432.008.0 %4.0939.021,729.23-84.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา0.005,278.000.0 %0.00.00574.050.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,953.333,322.1432.9 %5.01,281.311,196.056.7 %3.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,320.821,983.5040.3 %5.0672.79201.5870.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา0.0012,058.640.0 %0.00.00300.670.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา4,292.893,193.0025.6 %5.01,015.08166.3183.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.050.39101.46-101.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,567.20995.0061.2 %5.0463.6231.5493.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,885.24585.0079.7 %5.0501.66418.1016.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,957.783,867.002.3 %1.0920.00520.4543.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา10,801.165,549.2148.6 %5.02,118.01737.1265.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,999.012,179.0045.5 %5.0668.97464.3230.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา7,170.928,548.73-19.2 %0.01,189.13109.7690.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา11,399.131,658.0085.5 %5.0729.84468.6535.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,865.783,907.93-1.1 %0.0881.97100.6888.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา5,183.762,314.0055.4 %5.0748.91174.9376.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,266.443,105.8941.0 %5.01,034.10328.7068.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา2,825.452,834.18-0.3 %0.0458.00132.0171.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา10,458.663,574.0065.8 %5.0749.54411.6945.1 %5.0
รจก.ยะลา 0.0049,642.890.0 %0.00.00602.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา3,284.741,429.0056.5 %5.0577.71348.6539.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,904.603,436.0012.0 %5.0713.99326.8054.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,979.550.000.0 %0.0459.230.000.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,381.944,898.14-11.8 %0.01,053.11535.8549.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา3,839.461,338.0065.2 %5.0843.94158.2381.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา4,477.359,865.00-120.3 %0.01,021.43366.7064.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา29,471.872,836.9390.4 %5.0409.5849.5887.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 195,541.1716,568.0382.7 %5.021,060.62542.6597.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 225,153.9012,838.5449.0 %5.01,132.32333.9070.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต30.006,384.000.0 %0.00.00374.300.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 292,404.013,039.4796.7 %5.0441.99695.40-57.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา61,000.8340,316.0133.9 %5.01,291.281,254.962.8 %1.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา0.0023,129.000.0 %0.00.00423.020.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา58,599.7468,089.04-16.2 %0.01,195.70582.9851.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,912.103,531.009.7 %4.5805.91547.2032.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,679.69200.0092.5 %5.0463.62380.0018.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา78,570.7516,597.0078.9 %5.021,480.789,287.0456.8 %5.0
รวม 654,544 303,952 0.00 % 75,549 29,205 0.00 %