จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส3,184.311,477.0053.6 %5.0443.21301.8431.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส13,415.4917,892.82-33.4 %0.076.90156.56-103.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส16,694.849,588.0042.6 %5.0101.70126.31-24.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส5,046.954,840.474.1 %2.0709.4467.2090.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส3,082.792,074.0032.7 %5.0614.3584.6486.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส10,926.5611,868.00-8.6 %0.02,477.921,083.9556.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,685.14355.0090.4 %5.0181.410.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ3,609.85336.0090.7 %5.0201.2257.0071.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ1,029.8613.0098.7 %5.0201.87115.9042.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,889.50475.0087.8 %5.0329.24102.7268.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,924.41495.0087.4 %5.0362.7686.7276.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,870.98234.0094.0 %5.0433.7563.8485.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,279.95784.0081.7 %5.0406.6380.8580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,918.2013.0099.7 %5.0160.3847.9970.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,973.63459.0088.4 %5.0294.6486.5970.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี4,012.17440.0089.0 %5.0252.0079.9268.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,843.66319.0091.7 %5.0187.7080.8256.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,922.18730.0081.4 %5.0205.6585.6458.4 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก10,192.0424,797.89-143.3 %0.01,234.78385.7068.8 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ12,844.7610,733.8016.4 %5.0720.09268.9062.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส11,679.195,911.0049.4 %5.0842.541,337.60-58.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,691.85505.0081.2 %5.0402.7495.0076.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,693.35776.0071.2 %5.0500.83361.0027.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,795.941.00100.0 %5.0314.20261.2516.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,977.01856.8071.2 %5.0519.28150.5071.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,458.451,187.0065.7 %5.0728.45519.5028.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส8,823.59919.3089.6 %5.0699.92680.202.8 %1.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส4,372.972,719.0037.8 %5.01,051.81527.0049.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,954.352,488.8015.8 %5.0545.02641.86-17.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส4,375.712,246.0048.7 %5.01,051.731,259.51-19.8 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,310.46811.2075.5 %5.0671.40408.7839.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส9,530.699,179.913.7 %1.51,317.94395.7570.0 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส84,177.09109,117.07-29.6 %0.0611.44401.2034.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,549.251,639.0053.8 %5.0766.48571.2425.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส11,656.006,597.0043.4 %5.071.92126.28-75.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,731.141,207.0067.7 %5.0880.5835.8695.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส3,261.17785.0075.9 %5.0652.38549.4615.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส24,308.343,311.0086.4 %5.09,133.52120.0098.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส21,722.4628,759.00-32.4 %0.03,504.783,384.603.4 %1.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส5,202.872,369.0054.5 %5.01,508.101,836.56-21.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส4,466.071,943.0056.5 %5.0842.56273.6067.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส5,963.779,571.00-60.5 %0.01,370.47203.0685.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,871.061,433.0081.8 %5.0690.42713.45-3.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส3,893.014,188.00-7.6 %0.0899.59496.8544.8 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส4,094.982,069.0049.5 %5.0823.53346.6457.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,793.002,786.0041.9 %5.01,222.86302.6975.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,865.092,161.0024.6 %5.0481.24178.0063.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส12,032.866,642.0044.8 %5.0496.88550.75-10.8 %0.0
รจจ.นราธิวาส 39,056.7232,930.6615.7 %5.0679.101,010.40-48.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส4,436.368,209.99-85.1 %0.0614.35516.8015.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,280.823,869.009.6 %4.51,032.70528.2048.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,092.352,118.0031.5 %5.0576.32218.5062.1 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส5,871.404,675.6120.4 %5.01,241.85787.8236.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส5,405.422,627.0051.4 %5.0861.56252.5570.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,847.394,594.085.2 %2.5994.671,142.30-14.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1106,665.3016,164.1584.8 %5.01,272.06776.5939.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)10,029.478,050.0019.7 %5.02,566.001,114.6656.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 244,034.0711,571.5773.7 %5.01,845.411,368.9225.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 315,441.767,722.5250.0 %5.01,086.35529.1551.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส3,926.692,589.0034.1 %5.0677.46249.7063.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส31,276.878,856.0071.7 %5.0816.91836.27-2.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก45,929.1117,300.8762.3 %5.0844.291,764.52-109.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส11,075.0216,928.00-52.8 %0.01,935.372,814.61-45.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,446.452,866.7116.8 %5.0709.43868.30-22.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,765.512,088.0024.5 %5.0443.22147.5366.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 724,180 453,264 37.41 % 60,395 35,019 42.02 %