จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,697.78667.0075.3 %5.0380.94337.1111.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 7,287.975,856.6119.6 %5.044.52141.55-217.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ3,251.731,398.0057.0 %5.0331.25230.5430.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,269.232,126.0035.0 %5.0609.130.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ4,590.030.000.0 %0.0266.580.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ4,593.880.000.0 %0.0251.310.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย4,569.150.000.0 %0.0393.0777.0980.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา4,287.730.000.0 %0.0411.610.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด4,103.090.000.0 %0.0258.080.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง4,218.760.000.0 %0.0338.930.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล4,253.530.000.0 %0.0220.860.000.0 %0.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ6,773.269,907.00-46.3 %0.0742.25221.3570.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ4,844.251,200.0075.2 %5.0818.311,045.00-27.7 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ7,137.02701.0090.2 %5.02,092.38253.9487.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ0.002,911.000.0 %0.00.00313.470.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,208.191,318.0058.9 %5.0590.12718.94-21.8 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ3,040.501,153.0062.1 %5.0476.02637.76-34.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ3,885.440.000.0 %0.0723.230.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,632.910.000.0 %0.0381.970.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ4,430.151,542.8765.2 %5.01,008.47664.3534.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,372.311,377.0059.2 %5.0685.2087.9987.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ6,495.11860.8786.7 %5.0849.94270.6068.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,386.081,140.0066.3 %5.0666.1863.7290.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ3,182.69590.0081.5 %5.0514.05268.1947.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,425.423,845.00-12.2 %0.0647.170.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ9,319.455,107.0045.2 %5.01,122.57788.5029.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ14,982.503,113.0079.2 %5.01,489.56252.8283.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ11,348.42288.0097.5 %5.0552.09236.5557.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ0.001,783.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ0.002,284.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ3,656.33687.0081.2 %5.0704.21202.2971.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,855.671,804.0036.8 %5.0439.3882.9681.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ11,775.693,574.0069.6 %5.0976.66576.5841.0 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 35,497.5229,033.0318.2 %5.0720.82942.81-30.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,942.570.000.0 %0.0437.990.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ3,897.062,957.0024.1 %5.0309.34221.6728.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ11,192.14681.0093.9 %5.03,689.7396.9397.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ3,428.920.000.0 %0.0628.150.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ3,422.080.000.0 %0.0609.130.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,266.413,236.160.9 %0.5609.1362.0889.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ155,317.9113,218.8991.5 %5.01,631.121,242.7523.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ7,786.892,662.0065.8 %5.0313.16238.4523.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา21,222.75810.0096.2 %5.0751.08389.5048.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ69,992.1014,942.0178.7 %5.0642.02818.86-27.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ10,948.9316,113.00-47.2 %0.01,513.0960,412.78-3,892.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,372.73860.0074.5 %5.0590.12551.386.6 %3.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ2,596.89210.0091.9 %5.0323.89308.754.7 %2.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ14,593.221.00100.0 %5.02,557.370.95100.0 %5.0
รวม 459,424 132,979 0.00 % 29,137 72,446 0.00 %