จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี3,291.48750.0077.2 %5.0158.83165.00-3.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี784.141,132.00-44.4 %0.0228.19161.5029.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,320.222,513.0024.3 %5.0323.2746.6885.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,908.528,485.60-7.3 %0.01,561.85600.4061.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี5,102.991,055.0079.3 %5.0214.2657.0073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี3,991.201,265.0068.3 %5.0197.9195.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน4,179.55888.0078.8 %5.0176.6366.5062.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง4,164.58441.0089.4 %5.0145.6452.2564.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี4,655.69602.0087.1 %5.0153.6664.6058.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน4,138.86330.0092.0 %5.0154.9666.5057.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,600.142,492.0030.8 %5.0558.18696.61-24.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี4,122.702,875.0030.3 %5.0744.13511.7531.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,430.011,741.0049.2 %5.0439.91582.04-32.3 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี3,069.861,070.0065.1 %5.0306.80159.5348.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,683.371,690.6563.9 %5.0915.311,001.20-9.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี2,005.754,007.28-99.8 %0.0382.16491.66-28.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,263.854,235.000.7 %0.5801.18747.656.7 %3.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี11,521.3411,334.731.6 %0.51,257.5693.6892.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,871.022,364.0038.9 %5.0611.05419.8231.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี3,296.77885.0073.2 %5.0515.9765.0387.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,742.381,050.0061.7 %5.0268.77168.5137.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,564.213,211.009.9 %4.5511.55140.6872.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี5,197.227,284.17-40.2 %0.01,086.421,934.45-78.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี6,444.385,254.0018.5 %5.01,428.74543.4962.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี4,453.412,476.0044.4 %5.0361.30433.73-20.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี6,076.0710,425.89-71.6 %0.01,190.64151.5187.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี1,935.841,573.0018.7 %5.0367.82476.05-29.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี3,922.913,273.1716.6 %5.0632.80351.4844.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,548.342,450.00-58.2 %0.0582.59314.8646.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ1,664.03ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ290.13ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี3,637.655,819.51-60.0 %0.0458.8952.2688.6 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,577.132,270.0036.5 %5.0534.99209.2560.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 51,396.1250,321.072.1 %1.0663.401,061.18-60.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,972.451,250.0057.9 %5.0268.77192.6328.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี5,474.292,031.0062.9 %5.0515.97166.5767.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี3,044.471,464.0051.9 %5.0258.99244.055.8 %2.5
สปส.จ.สิงห์บุรี4,025.984,612.65-14.6 %0.0611.05529.2013.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี4,351.362,651.5039.1 %5.0537.34181.9566.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี8,082.4612,948.00-60.2 %0.02,072.74389.0381.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี12,417.8510,144.5118.3 %5.0752.61513.3231.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)10,884.996,218.9442.9 %5.0831.79636.3323.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,889.653,146.00-8.9 %0.0234.17504.98-115.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 236,440.5113,312.0063.5 %5.0503.70498.031.1 %0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี85,259.0720,571.0075.9 %5.0524.831,319.75-151.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี22,813.4823,458.01-2.8 %0.0440.151,932.45-339.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี53,709.1229,107.5445.8 %5.0907.51595.3134.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี15,172.5713,810.969.0 %4.51,014.011,190.55-17.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,440.612,448.0028.8 %5.0482.09258.4046.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี5,051.30914.0081.9 %5.0306.80258.9815.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี39,287.538,868.8077.4 %5.02,227.973,428.67-53.9 %0.0
รวม 495,215 302,521 38.91 % 30,426 24,822 18.42 %