จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท14,066.860.000.0 %0.048.910.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,417.102,464.0027.9 %5.0437.9396.6177.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,520.132,340.0033.5 %5.0601.4554.6390.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท10,647.5612,174.00-14.3 %0.02,369.91605.6374.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์4,183.06587.0086.0 %5.0187.00150.8019.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,945.61830.0083.2 %5.0190.8781.7357.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์4,361.73804.0081.6 %5.0191.75135.8329.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี5,264.67832.0084.2 %5.0215.2449.8976.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา4,360.341,085.0075.1 %5.0337.0349.9285.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง3,338.30339.0089.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,214.61544.0087.1 %5.0811.91604.6725.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,565.850.000.0 %0.0335.640.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท4,649.262,230.0052.0 %5.0772.60355.7054.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,790.794,382.04-15.6 %0.0681.83216.2668.3 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1251,771.8530,349.3641.4 %5.018,531.483,325.0082.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท3,197.571,956.0038.8 %5.0487.33516.80-6.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท33,478.3815,079.3255.0 %5.01,534.37348.0977.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท2,228.7124.9298.9 %5.0440.10770.09-75.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท5,085.733,214.0036.8 %5.01,206.251,297.61-7.6 %0.0
ส.ป.ก.ชัยนาท3,950.193,120.0021.0 %5.0677.52235.9065.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 74,945.572,714.5745.1 %5.01,761.913,718.51-111.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,852.762,869.5940.9 %5.0886.69304.5065.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท4,149.091,495.0064.0 %5.0848.58369.4556.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,743.841,859.0050.3 %5.0639.4864.9889.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท86,604.430.000.0 %0.04,554.24334.6792.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,909.324,151.46-6.2 %0.0734.56481.2534.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท0.006,120.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท13,591.153,400.0075.0 %5.01,249.10665.0046.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท3,556.962,225.8637.4 %5.0601.45270.9455.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท5,340.2394,553.34-1,670.6 %0.01,076.850.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท12,129.033,241.0073.3 %5.0677.51592.8012.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,864.523,977.2018.2 %5.0715.52565.8820.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,593.413,901.0015.1 %5.01,019.77425.6558.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท3,437.462,622.0023.7 %5.03,323.35497.1885.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท3,243.132,671.0017.6 %5.0487.361.9599.6 %5.0
สพ.ชัยนาท0.001,005.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รจจ.ชัยนาท 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท3,122.213,048.902.3 %1.0411.2991.9077.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,517.863,384.003.8 %1.5655.77414.9136.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท3,076.622,177.0029.2 %5.0430.31203.4052.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท6,058.274,023.9033.6 %5.0734.56354.2851.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท11,290.890.000.0 %0.03,625.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท3,076.621,742.3243.4 %5.0783.77300.5261.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท439,497.5015,526.0496.5 %5.01,262.93672.9746.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท5,205.964,061.2222.0 %5.0316.201,048.81-231.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท80,686.2767,226.0016.7 %5.01,299.63737.9843.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท0.0029,734.000.0 %0.00.001,413.550.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม80,060.960.000.0 %0.0515.200.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท0.001,158.960.0 %0.00.001,125.100.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,426.881,097.6468.0 %5.0563.42448.6420.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท4,992.691,544.0069.1 %5.0372.56212.4943.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 781,423 315,867 0.00 % 54,005 21,674 0.00 %