จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทไม่ครบ534.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ154.19ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท14,066.868,601.4938.9 %5.048.9160.68-24.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,417.102,464.0027.9 %5.0437.9396.6177.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,520.132,340.0033.5 %5.0601.4554.6390.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท10,647.5612,174.00-14.3 %0.02,369.91605.6374.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์4,183.06587.0086.0 %5.0187.00150.8019.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,945.61830.0083.2 %5.0190.8781.7357.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์4,361.73804.0081.6 %5.0191.75135.8329.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี5,264.67832.0084.2 %5.0215.2449.8976.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง3,338.30339.0089.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา4,360.341,085.0075.1 %5.0337.0349.9285.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,214.614,056.003.8 %1.5811.91604.6725.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,565.85544.0078.8 %5.0335.64190.9543.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท4,649.262,230.0052.0 %5.0772.60355.7054.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,790.794,382.04-15.6 %0.0681.83216.2668.3 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1251,771.8530,349.3641.4 %5.018,531.483,325.0082.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท3,197.571,956.0038.8 %5.0487.33516.80-6.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,645.615,141.008.9 %4.01,438.152,007.23-39.6 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท33,478.3815,079.3255.0 %5.01,534.37348.0977.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท2,228.7124.9298.9 %5.0440.10770.09-75.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาทไม่ครบ5,526.48ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท5,085.733,214.0036.8 %5.01,206.251,297.61-7.6 %0.0
ส.ป.ก.ชัยนาท3,950.193,120.0021.0 %5.0677.52235.9065.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 74,945.572,714.5745.1 %5.01,761.913,718.51-111.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,852.762,869.5940.9 %5.0886.69304.5065.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท4,149.091,495.0064.0 %5.0848.58369.4556.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,743.841,859.0050.3 %5.0639.4864.9889.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท86,604.431,485.0098.3 %5.04,554.24334.6792.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,909.324,151.46-6.2 %0.0734.56481.2534.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,743.716,120.00-6.6 %0.01,209.96319.1573.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท13,591.154,325.0068.2 %5.01,249.10698.2544.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท3,556.962,225.8637.4 %5.0601.45270.9455.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท5,340.239,453.34-77.0 %0.01,076.8585.5092.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท12,129.033,241.0073.3 %5.0677.51592.8012.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,864.523,977.2018.2 %5.0715.52565.8820.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,593.413,901.0015.1 %5.01,019.77425.6558.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท3,586.562,622.0026.9 %5.03,380.40497.1885.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท3,243.132,671.0017.6 %5.0487.361.9599.6 %5.0
สพ.ชัยนาท11,789.381,005.0091.5 %5.0442.64357.5419.2 %5.0
รจจ.ชัยนาท 34,036.3727,413.0019.5 %5.0568.01874.29-53.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท3,122.213,048.902.3 %1.0411.2991.9077.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,517.863,384.003.8 %1.5655.77414.9136.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท3,076.622,177.0029.2 %5.0430.31203.4052.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท6,058.274,023.9033.6 %5.0734.56354.2851.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท11,290.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,625.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท3,076.621,742.3243.4 %5.0783.77300.5261.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท439,497.5015,526.0496.5 %5.01,262.93672.9746.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท5,205.964,061.2222.0 %5.0316.201,048.81-231.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท80,686.2767,226.0016.7 %5.01,299.63737.9843.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม80,060.9611,237.1386.0 %5.0515.201,034.76-100.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท181,428.9529,734.0083.6 %5.03,348.321,413.5557.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทไม่ครบ1,158.96ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,125.10ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,426.881,097.6468.0 %5.0563.42448.6420.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท4,992.691,544.0069.1 %5.0372.56212.4943.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทไม่ครบ19,506.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,867.54ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,203,514 326,484 72.87 % 63,045 28,051 55.51 %