จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี2,878.821,504.0047.8 %5.0376.3281.8678.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,397.691,455.0057.2 %5.0604.540.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี19,302.1117,674.068.4 %4.03,571.071,625.1854.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค5,478.821.00100.0 %5.0252.6862.4075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ4,101.231,308.0068.1 %5.0267.2975.3471.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง4,523.55300.0093.4 %5.0294.6665.4177.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,502.771,434.0068.2 %5.0227.2765.4771.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง4,145.99936.0077.4 %5.0186.3632.8182.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด3,608.00253.0093.0 %5.0175.7339.3677.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,677.611,155.0075.3 %5.0184.3362.0066.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย4,555.561,461.0067.9 %5.0343.5253.4784.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก4,213.801,143.0072.9 %5.0316.8271.8677.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง4,092.481,282.0068.7 %5.0158.7229.5581.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน4,034.27460.0088.6 %5.0191.7754.3371.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,136.410.000.0 %0.01,138.300.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี1,755.182,055.00-17.1 %0.0851.75437.0048.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี3,104.771,215.0060.9 %5.0509.500.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,434.245,197.92-113.5 %0.0489.811,111.73-127.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,375.304,246.0021.0 %5.01,346.131,646.44-22.3 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี8,801.9718,034.08-104.9 %0.01,365.22268.4780.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)9,929.560.000.0 %0.02,746.850.000.0 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที� 7 (�.สระบุร�)5,775.040.000.0 %0.01,745.190.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,791.883,622.004.5 %2.0843.44512.7339.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี9,266.658,673.796.4 %3.02,898.67123.5095.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,113.261,253.0069.5 %5.0661.5654.1391.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,495.012,054.4041.2 %5.0509.43365.7528.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี8,127.797,820.003.8 %1.51,308.1022,950.64-1,654.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี7,345.133,764.0048.8 %5.01,098.94746.5732.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี4,103.103,701.009.8 %4.5718.610.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี9,418.2612,970.32-37.7 %0.01,650.610.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี3,404.722,187.0035.8 %5.0623.53312.3249.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,849.283,419.0011.2 %5.0800.73352.4556.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี5,042.662,766.0045.1 %5.01,060.930.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,890.003,865.0021.0 %5.01,041.88235.0877.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี7,142.475,318.0025.5 %5.0680.5965.6190.4 %5.0
สพ.สระบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี0.0056,776.450.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,700.701,235.0054.3 %5.0395.33179.4054.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,607.955,962.72-6.3 %0.0813.69620.3523.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี3,661.442,494.0031.9 %5.0718.61320.4655.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี11,199.089,083.1018.9 %5.01,498.30674.5055.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี3,579.482,352.0034.3 %5.0775.69293.2962.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี4,077.785,746.26-40.9 %0.0699.59430.3538.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒43,613.9915,831.5163.7 %5.01,516.69652.5257.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี10,991.870.000.0 %0.0327.350.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก32,318.8725,200.0022.0 %5.0760.05704.707.3 %3.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี106,002.3557,810.0045.5 %5.0731.03628.0014.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี86,714.31139,528.00-60.9 %0.01,473.120.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์0.000.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี47,980.2623,277.0051.5 %5.0617.20515.2516.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค58,370.6527,780.0052.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี25,451.1920,208.0020.6 %5.01,055.590.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 7,097.625,343.0024.7 %5.01,003.88935.486.8 %3.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี3,067.891,614.4047.4 %5.0561.58328.6841.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี39,011.0214,105.0063.8 %5.03,439.874,311.54-25.3 %0.0
รวม 649,429 480,098 0.00 % 34,598 42,096 0.00 %