จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี4,220.12753.0082.2 %5.0458.86131.6171.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี12,166.667,481.0038.5 %5.061.64127.18-106.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี0.002,322.000.0 %0.00.00154.980.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,159.951,720.0045.6 %5.0350.420.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 545,297.1757,412.00-26.7 %0.09,230.74888.8490.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,983.191,035.0879.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์7,400.88687.0090.7 %5.0222.9551.4576.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 15,665.521,969.0065.2 %5.0392.5839.5789.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,905.371,381.0071.8 %5.02,789.2876.0097.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง4,182.78204.0095.1 %5.0313.0498.6468.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,700.641,137.0075.8 %5.0296.5946.4384.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0327.7357.0582.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 20.001.000.0 %0.00.0092.330.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง5,483.861,233.0077.5 %5.0310.1153.2082.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่9,450.37762.0091.9 %5.0352.290.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 27,046.701,300.0081.6 %5.0377.0395.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 26,800.901.00100.0 %5.0423.5757.0086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง6,955.701,425.0079.5 %5.0398.58108.8072.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,600.312,816.0038.8 %5.01,008.861,014.01-0.5 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี4,764.980.000.0 %0.01,105.340.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 34,795.263,463.4727.8 %5.0861.50658.8623.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี0.001,405.000.0 %0.00.00351.850.0 %0.0
สำนักชลประทานที่ 90.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,844.092,994.0038.2 %5.01,143.37536.2753.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 65,883.863,222.0045.2 %5.01,761.392,026.60-15.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี13,837.9431,015.00-124.1 %0.01,789.92197.5089.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)6,628.268,292.00-25.1 %0.01,602.661,119.1030.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี0.002,672.160.0 %0.00.00561.040.0 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,508.270.000.0 %0.0596.090.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี0.0029,921.810.0 %0.00.00127.890.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี3,503.692,023.0042.3 %5.0625.56404.6535.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี5,671.453,072.0045.8 %5.0934.20586.1537.3 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 9,498.3810,691.64-12.6 %0.02,740.750.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,435.750.000.0 %0.0934.2097.7689.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 0.0016,352.000.0 %0.00.001,023.770.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เรือนจำพิเศษพัทยา94,139.6277,137.0018.1 %5.01,439.661,417.501.5 %0.5
รจก.ชลบุรี 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,729.6113,728.0012.7 %5.02,602.582,460.505.5 %2.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี0.001,028.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี6,496.998,612.88-32.6 %0.01,645.32796.6051.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สปส.จ.ชลบุรี8,611.970.000.0 %0.01,846.97748.1559.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 189,445.3620,095.6577.5 %5.0940.710.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 317,328.470.000.0 %0.0571.320.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 247,832.1911,744.0075.4 %5.01,159.09659.9143.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)16,773.1813,200.8421.3 %5.0943.07124.7586.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี2,867.062,187.2523.7 %5.0278.1982.9570.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี0.0016,281.440.0 %0.00.00846.450.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)0.000.000.0 %0.00.00913.900.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม30,673.720.000.0 %0.0624.340.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี71,650.250.000.0 %0.01,367.360.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ0.000.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี7,005.9720,179.73-188.0 %0.02,487.4537,741.20-1,417.3 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี22,732.0338,836.00-70.8 %0.01,188.920.000.0 %0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,248.671,470.0054.8 %5.0648.12723.85-11.7 %0.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี22,343.0917,984.0019.5 %5.0857.19120.9485.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 5,685.906,882.12-21.0 %0.0991.25973.231.8 %0.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)6,734.1817,588.00-161.2 %0.02,270.70693.8569.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,564.084,817.0013.4 %5.01,552.8224.8398.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,321.590.000.0 %0.0447.38263.2341.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 233,535.8928,236.2215.8 %5.010,259.366,199.4139.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 566,834 427,753 0.00 % 61,379 62,540 0.00 %