จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี4,371.92753.0082.8 %5.0515.91131.6174.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี12,166.667,481.0038.5 %5.061.64127.18-106.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี3,693.642,322.0037.1 %5.0539.60154.9871.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,159.951,720.0045.6 %5.0350.420.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 545,297.1757,412.00-26.7 %0.09,230.74888.8490.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 326,715.8539,322.30-47.2 %0.04,172.021,198.2171.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 222,534.4112,355.0045.2 %5.03,586.1995.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,983.191,035.0879.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง1,411.64151.0089.3 %5.0346.210.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 15,665.521,969.0065.2 %5.0392.5839.5789.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 27,046.701,300.0081.6 %5.0377.0395.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0327.7357.0582.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ92.33ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง5,483.861,233.0077.5 %5.0310.1153.2082.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่9,450.37762.0091.9 %5.0352.290.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์7,400.88687.0090.7 %5.0222.9551.4576.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 16,427.682,111.0067.2 %5.0347.86103.5570.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง6,955.701,425.0079.5 %5.0398.58108.8072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 26,800.901.00100.0 %5.0423.5757.0086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง4,182.78204.0095.1 %5.0313.0498.6468.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,700.641,137.0075.8 %5.0296.5946.4384.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,905.371,381.0071.8 %5.02,789.2876.0097.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2ไม่ครบ2,465.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ95.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,600.312,816.0038.8 %5.01,008.861,014.01-0.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 28,220.868,043.002.2 %1.02,303.18786.6065.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี4,764.983,310.0030.5 %5.01,105.34369.6566.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี5,844.972,047.0065.0 %5.0651.3122,515.00-3,356.9 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 34,795.263,463.4727.8 %5.0861.50658.8623.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีไม่ครบ1,405.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ351.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักชลประทานที่ 918,146.002,465.0086.4 %5.05,866.7227.0099.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 24,125.921,355.0067.2 %5.01,457.3095.0093.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,479.452,652.0023.8 %5.0460.8895.0079.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,844.092,994.0038.2 %5.01,143.37536.2753.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 29,027.583,156.0065.0 %5.01,841.9595.0094.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี2,120.232,465.00-16.3 %0.0414.3427.0093.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,893.963,386.0030.8 %5.0744.041,136.64-52.8 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี3,514.602,465.0029.9 %5.0403.97120.0070.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 65,883.863,222.0045.2 %5.01,761.392,026.60-15.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี14,040.0831,015.00-120.9 %0.01,865.98197.5089.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 21,535.4612,355.0042.6 %5.03,465.325,849.15-68.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)6,628.268,292.00-25.1 %0.01,602.661,119.1030.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี4,495.512,672.1640.6 %5.0953.03646.2632.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)7,456.938,667.61-16.2 %0.01,382.661,545.55-11.8 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)8,465.2814,280.81-68.7 %0.02,769.512,861.19-3.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,845.712,500.0035.0 %5.0820.1065.9692.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,508.274,566.00-30.1 %0.0596.0995.0084.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี3,448.7812,355.00-258.2 %0.0437.8495.0078.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรีไม่ครบ29,918.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ242.65ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี3,411.6129,921.81-777.1 %0.0489.87127.8973.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี3,503.692,023.0042.3 %5.0625.56404.6535.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี5,671.453,072.0045.8 %5.0934.20586.1537.3 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี3,155.952,465.0021.9 %5.0437.8495.0078.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 9,498.3810,691.64-12.6 %0.02,740.751,308.8752.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,435.757,439.00-67.7 %0.0934.2097.7689.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 91,969.7116,352.0082.2 %5.0766.481,023.77-33.6 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี19,052.64342.0098.2 %5.0835.1995.0088.6 %5.0
เรือนจำพิเศษพัทยา94,139.6277,137.0018.1 %5.01,439.661,417.501.5 %0.5
รจก.ชลบุรี 257,025.752,465.0099.0 %5.02,238.4795.0095.8 %5.0
ทสญ.ชลบุรี 44,296.6031,194.5029.6 %5.0703.13303.4456.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,729.6113,728.0012.7 %5.02,602.582,460.505.5 %2.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี3,123.931,028.0067.1 %5.0190.1695.0050.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี6,496.998,612.88-32.6 %0.01,645.32796.6051.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,416.932,465.0044.2 %5.0936.1940.8595.6 %5.0
สปส.จ.ชลบุรี8,611.9713,378.32-55.3 %0.01,846.97748.1559.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี1,667.112,465.00-47.9 %0.0596.111,173.88-96.9 %0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)16,773.1813,200.8421.3 %5.0943.07124.7586.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 317,328.479,836.8843.2 %5.0571.32497.5912.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 247,832.1911,744.0075.4 %5.01,159.09659.9143.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 189,445.3620,095.6577.5 %5.0940.7195.0089.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี2,867.062,187.2523.7 %5.0278.1982.9570.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรีไม่ครบ16,281.44ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ846.45ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา36,588.062,465.0093.3 %5.0626.9695.0084.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ913.90ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม30,673.722,465.0092.0 %5.0624.3495.0084.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี71,650.252,355.0096.7 %5.01,367.3695.0093.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบไม่ครบ157,153.78ประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี24,913.482,355.0090.5 %5.0834.1695.0088.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน102,270.002,355.0097.7 %5.0489.8695.0080.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี19,874.482,465.0087.6 %5.01,301.322.8599.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี7,005.9720,179.73-188.0 %0.02,487.4537,741.20-1,417.3 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี22,732.0338,836.00-70.8 %0.01,188.9295.0092.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,248.671,470.0054.8 %5.0648.12723.85-11.7 %0.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี22,343.0917,984.0019.5 %5.0857.19120.9485.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 5,685.906,882.12-21.0 %0.0991.25973.231.8 %0.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)6,734.1817,588.00-161.2 %0.02,270.70693.8569.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 34,543.966,025.00-32.6 %0.0993.20595.6540.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,564.084,817.0013.4 %5.01,552.8224.8398.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,321.591,880.0043.4 %5.0447.38263.2341.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 233,535.8928,236.2215.8 %5.010,259.366,199.4139.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี46,312.4412,355.0073.3 %5.05,349.756,229.85-16.5 %0.0
รวม 1,543,510 726,827 52.91 % 120,054 112,866 5.99 %