จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,691.081,142.0057.6 %5.0123.8490.8626.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง8,439.293,444.5059.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง0.0011,213.060.0 %0.00.0024.070.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,337.6981.0097.6 %5.0455.31285.9237.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง4,445.082,263.0049.1 %5.0688.83233.4666.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง28,173.5534,206.00-21.4 %0.03,741.331,910.1648.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 25,878.390.000.0 %0.0263.4036.1086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 14,615.91843.0081.7 %5.0225.3261.0472.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง5,059.731,592.0068.5 %5.0233.9455.9876.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์0.00437.000.0 %0.00.00116.450.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,645.51923.0080.1 %5.0204.0926.0287.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง4,642.371,316.0071.7 %5.0370.12148.1460.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา426.64388.009.1 %4.5311.9179.3874.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง0.001,674.000.0 %0.00.00113.910.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา4,327.42906.0079.1 %5.0158.83107.6432.2 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 10.002,471.000.0 %0.00.00570.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง5,188.102,910.0043.9 %5.0433.86343.0920.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง4,291.352,765.0035.6 %5.0906.17673.8925.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,741.701,440.0069.6 %5.0584.61190.7367.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง5,011.251,543.0069.2 %5.0812.87626.0523.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง0.003,874.000.0 %0.00.001,091.830.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง3,582.812,927.0018.3 %5.0759.13835.72-10.1 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง4,949.4124.8899.5 %5.01,724.89149.3991.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง19,266.792,327.0087.9 %5.06,232.43825.5586.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง4,155.431,488.0064.2 %5.0468.16425.369.1 %4.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง3,492.16803.0077.0 %5.0641.7267.7789.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,297.561,186.0064.0 %5.0546.64386.3629.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดระยอง60,258.590.000.0 %0.024,838.010.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง7,545.956,120.0018.9 %5.0918.150.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,816.451,647.0056.8 %5.0497.11220.2155.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง2,943.271,625.0044.8 %5.0432.55330.0623.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง31,075.614,228.0086.4 %5.011,214.62363.2696.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง1,898.292,549.00-34.3 %0.0646.54463.4728.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง7,656.174,427.0042.2 %5.01,136.14134.9188.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,967.233,709.5125.3 %5.0792.0765.8591.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง24,927.2417,825.0028.5 %5.0628.58444.0629.4 %5.0
สพ.ระยอง110,526.7711,288.0089.8 %5.0346.31461.20-33.2 %0.0
ทสป.ห้วยโป่ง 101,153.4715,664.0084.5 %5.0996.11304.3069.5 %5.0
รจก.ระยอง 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,945.121,817.0038.3 %5.0432.51243.4143.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง1,959.242,919.00-49.0 %0.0888.93544.7638.7 %5.0
สปส.จ.ระยอง9,612.8714,932.00-55.3 %0.01,592.521,258.3821.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง3,250.241,260.0061.2 %5.0546.64221.0259.6 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง11,277.026,261.2044.5 %5.0522.28451.2913.6 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก0.007,356.230.0 %0.00.0098.780.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 128,170.5719,419.4631.1 %5.01,535.011,130.4826.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 248,749.5710,773.0077.9 %5.01,117.721,435.92-28.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด31,321.3855,556.00-77.4 %0.0715.051,134.86-58.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย39,079.7925,346.0435.1 %5.0849.00706.9916.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง0.0046,512.000.0 %0.00.00507.250.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง33,915.650.000.0 %0.0603.20569.235.6 %2.5
วิทยาลัยเทคนิคระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง6,757.740.000.0 %0.01,549.170.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง507.21238.4053.0 %5.0356.48246.3230.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง0.0016,362.000.0 %0.00.008,868.000.0 %0.0
รวม 602,164 272,123 0.00 % 45,737 18,289 0.00 %