จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,691.081,142.0057.6 %5.0123.8490.8626.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง8,439.293,444.5059.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง3,666.5011,213.06-205.8 %0.0150.2324.0784.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,337.6981.0097.6 %5.0455.31285.9237.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง4,445.082,263.0049.1 %5.0688.83233.4666.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง28,173.5534,206.00-21.4 %0.03,741.331,910.1648.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 14,615.91843.0081.7 %5.0225.3261.0472.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง5,059.731,592.0068.5 %5.0233.9455.9876.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.4036.1086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง4,115.891,674.0059.3 %5.0328.71113.9165.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา4,327.42906.0079.1 %5.0158.83107.6432.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์3,952.34437.0088.9 %5.0137.88116.4515.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,645.51923.0080.1 %5.0204.0926.0287.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง4,642.371,316.0071.7 %5.0370.12148.1460.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา426.64388.009.1 %4.5311.9179.3874.5 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด10,468.067,570.9527.7 %5.02,754.13149.1594.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 15,107.962,471.0051.6 %5.02,043.99570.0072.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง5,188.102,910.0043.9 %5.0433.86343.0920.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง4,291.352,765.0035.6 %5.0906.17673.8925.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,741.701,440.0069.6 %5.0584.61190.7367.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง5,011.251,543.0069.2 %5.0812.87626.0523.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง6,584.623,874.0041.2 %5.01,231.221,091.8311.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง3,582.812,927.0018.3 %5.0759.13835.72-10.1 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง4,949.4124.8899.5 %5.01,724.89149.3991.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง19,266.792,327.0087.9 %5.06,232.43825.5586.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง4,155.431,488.0064.2 %5.0468.16425.369.1 %4.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง105,619.4723,175.0078.1 %5.038,842.00615.3398.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง3,492.16803.0077.0 %5.0641.7267.7789.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,297.561,186.0064.0 %5.0546.64386.3629.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดระยอง60,258.5939,786.8434.0 %5.024,838.012,845.1288.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง7,545.956,120.0018.9 %5.0918.15773.9915.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,816.451,647.0056.8 %5.0497.11220.2155.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง6,706.6612,080.46-80.1 %0.01,477.53148.2290.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง2,943.271,625.0044.8 %5.0432.55330.0623.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง31,075.614,228.0086.4 %5.011,214.62363.2696.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง1,898.292,549.00-34.3 %0.0646.54463.4728.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง7,656.174,427.0042.2 %5.01,136.14134.9188.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,967.233,709.5125.3 %5.0792.0765.8591.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง24,927.2417,825.0028.5 %5.0628.58444.0629.4 %5.0
สพ.ระยอง116,756.6411,288.0090.3 %5.0384.50366.204.8 %2.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง 101,153.4715,664.0084.5 %5.0996.11304.3069.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,945.121,817.0038.3 %5.0432.51243.4143.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง1,959.242,919.00-49.0 %0.0888.93544.7638.7 %5.0
สปส.จ.ระยอง9,612.8714,932.00-55.3 %0.01,592.521,258.3821.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง3,250.241,260.0061.2 %5.0546.64221.0259.6 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง11,277.026,261.2044.5 %5.0522.28451.2913.6 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก3,346.487,356.23-119.8 %0.0569.5899.7882.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 248,749.5710,773.0077.9 %5.01,117.721,435.92-28.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 128,165.2319,419.4631.1 %5.01,533.851,130.4826.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง117,862.40159,054.00-34.9 %0.01,868.211,566.5516.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด31,321.3855,556.00-77.4 %0.0715.051,134.86-58.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย38,735.4125,346.0434.6 %5.0849.00706.9916.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง31,070.5846,512.00-49.7 %0.0654.09507.2522.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง33,915.6515,864.0053.2 %5.0603.20569.235.6 %2.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง6,757.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,549.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,700.784,146.0011.8 %5.01,041.06708.8731.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง507.21238.4053.0 %5.0356.48246.3230.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง31,527.4416,362.0048.1 %5.06,096.798,869.00-45.5 %0.0
รวม 1,036,948 623,700 39.85 % 128,725 36,393 71.73 %