จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 782,844.7631,188.0062.4 %5.0325.63215.1233.9 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,675.451.00100.0 %5.0456.89142.0368.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.5479.9258.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี25,039.9017,655.0029.5 %5.065.020.9598.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี3,102.462,181.0029.7 %5.0628.04147.9176.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี3,004.011,920.0036.1 %5.0590.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี34,352.4315,424.0055.1 %5.02,814.88941.8066.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี5,665.411,003.0082.3 %5.0280.6549.1982.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่4,631.17705.0084.8 %5.0204.7132.6884.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง4,023.79477.0088.1 %5.0267.8949.1681.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,909.20217.0094.4 %5.0215.6849.2477.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,611.58364.0089.9 %5.0195.6749.0474.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,534.85487.0089.3 %5.0369.1949.6586.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,914.18518.0086.8 %5.0189.4652.2572.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,916.66403.0089.7 %5.0306.6149.0884.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,822.89464.0087.9 %5.0380.2649.3187.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,962.00500.0087.4 %5.0253.2349.2280.6 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี6,059.255,882.002.9 %1.01,076.88430.2160.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,893.703,163.5318.8 %5.0710.84484.4731.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,817.93865.0069.3 %5.0545.27316.8141.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,712.40587.0078.4 %5.0382.68527.97-38.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี5,154.502,808.0045.5 %5.0761.58351.9853.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,277.011,229.0062.5 %5.0704.10336.1452.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,824.961,938.0031.4 %5.0513.94651.56-26.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,328.013,291.0024.0 %5.0808.91841.15-4.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี4,380.874,054.007.5 %3.51,141.47613.2146.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี5,315.213,244.0039.0 %5.01,525.85360.3976.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,722.362,180.0041.4 %5.0875.24128.5485.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี8,323.4112,684.25-52.4 %0.01,578.84438.5072.2 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,549.621,375.0061.3 %5.0799.18723.779.4 %4.5
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,269.56908.0072.2 %5.0818.2032.7996.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,892.70514.0082.2 %5.0551.97180.3767.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,920.244,659.00-18.8 %0.0932.29331.5064.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ11,610.5523,179.00-99.6 %0.03,177.452,409.5824.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,636.777,404.00-59.7 %0.01,141.47189.2283.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี3,662.082,016.0044.9 %5.0761.15355.0853.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,664.228,807.00-88.8 %0.01,160.48112.8190.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี4,216.311,775.0057.9 %5.0628.04330.3547.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,888.292,884.0025.8 %5.0932.19273.8370.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี5,656.862,012.0064.4 %5.0913.28219.3876.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี4,676.922,481.0047.0 %5.01,236.55378.7169.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี3,114.162,824.009.3 %4.5609.020.9599.8 %5.0
สพ.จันทบุรี12,026.347,336.0039.0 %5.0429.17483.20-12.6 %0.0
รจจ.จันทบุรี 62,565.1970,333.00-12.4 %0.0907.54803.9411.4 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 13,231.2112,840.003.0 %1.5489.54351.1128.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,035.053,385.00-11.5 %0.0532.9649.1990.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,524.263,908.0013.6 %5.0990.61478.2851.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,349.121,943.0042.0 %5.0723.12308.2957.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)5,242.353,254.0037.9 %5.01,046.39380.7663.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี4,014.362,746.0031.6 %5.0704.10173.5075.4 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,125.332,940.005.9 %2.5628.04319.7549.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)11,005.326,250.5643.2 %5.01,960.65398.4679.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 138,896.8019,303.2950.4 %5.01,971.04499.2574.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 220,228.4910,649.8247.4 %5.01,515.68503.0566.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี3,916.674,356.25-11.2 %0.0395.46538.76-36.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี21,841.081,160.0094.7 %5.0725.62522.5028.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว10,162.786,434.2936.7 %5.0764.25305.5060.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี69,656.7696,822.00-39.0 %0.01,416.50728.0748.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม28,480.6415,480.0045.6 %5.0698.14583.8316.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี45,294.4023,944.9947.1 %5.01,708.492,354.25-37.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,437.732,372.0031.0 %5.0761.1595.2587.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,704.22865.0068.0 %5.0475.91160.8866.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี134,933.9519,960.4885.2 %5.054,847.332,455.5295.5 %5.0
รวม 807,251 492,554 38.98 % 105,716 25,520 75.86 %