จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 782,844.7631,188.0062.4 %5.0325.630.000.0 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี3,102.462,181.0029.7 %5.0628.04147.9176.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี3,004.011,920.0036.1 %5.0590.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี34,352.4314,440.0058.0 %5.02,814.881,189.0957.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,914.18518.0086.8 %5.0189.4652.2572.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,916.66403.0089.7 %5.0306.6149.0884.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี5,665.411,003.0082.3 %5.0280.6549.1982.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่4,631.17663.0085.7 %5.0204.7149.0276.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง4,023.79477.0088.1 %5.0267.8949.1681.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,611.58364.0089.9 %5.0195.6749.0474.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,534.85522.0088.5 %5.0369.1950.0486.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,822.89464.0087.9 %5.0380.2649.3187.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,962.00577.0085.4 %5.0253.2349.2280.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,909.20231.0094.1 %5.0215.6848.9877.3 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี6,059.255,882.002.9 %1.01,076.88430.2160.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,893.703,163.5318.8 %5.0710.84484.4731.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,712.40587.0078.4 %5.0382.68527.97-38.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,817.93865.0069.3 %5.0545.27316.8141.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี5,154.500.000.0 %0.0761.580.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,277.011,229.0062.5 %5.0704.10336.1452.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,824.961,938.0031.4 %5.0513.94651.56-26.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,328.013,291.0024.0 %5.0808.91841.15-4.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี4,380.871,054.0075.9 %5.01,141.47613.2146.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี5,315.213,244.0039.0 %5.01,525.85360.3976.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,720.852,180.0041.4 %5.0875.24128.5485.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี8,323.4112,684.25-52.4 %0.01,578.840.000.0 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,549.621,375.0061.3 %5.0799.18723.779.4 %4.5
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,892.70514.0082.2 %5.0551.97180.3767.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,920.244,659.00-18.8 %0.0932.29331.5064.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ11,610.5523,179.00-99.6 %0.03,177.452,409.5824.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี0.007,404.000.0 %0.00.00189.220.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี3,662.082,016.0044.9 %5.0761.15355.0853.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี4,216.311,775.0057.9 %5.0628.04330.3547.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,888.292,884.0025.8 %5.0932.19273.8370.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี5,656.862,012.0064.4 %5.0913.28219.3876.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี3,114.162,824.009.3 %4.5609.020.000.0 %0.0
สพ.จันทบุรี12,026.347,336.0039.0 %5.0429.17483.20-12.6 %0.0
รจจ.จันทบุรี 62,565.1970,333.00-12.4 %0.0907.54803.9411.4 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,349.121,943.0042.0 %5.0723.12308.2957.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)5,242.353,162.0039.7 %5.01,046.39370.3164.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี4,014.360.000.0 %0.0704.100.000.0 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,125.332,940.005.9 %2.5628.04319.7549.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 220,228.4910,278.0049.2 %5.01,515.68503.0566.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี69,656.7696,822.00-39.0 %0.01,416.50728.0748.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม0.0015,480.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี21,841.081,160.0094.7 %5.0725.62522.5028.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว10,162.786,434.2936.7 %5.0764.25305.5060.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี45,294.4023,944.9947.1 %5.01,708.492,354.25-37.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,437.732,372.0031.0 %5.0761.1595.2587.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี134,933.9519,960.4885.2 %5.054,847.332,455.5295.5 %5.0
รวม 647,323 378,993 0.00 % 89,150 20,597 0.00 %