จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด3,007.45895.0070.2 %5.0349.0598.1771.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด21,315.2411,339.4046.8 %5.058.3756.453.3 %1.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,712.086,956.32-47.6 %0.069.3259.2014.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราดไม่ครบ2,024.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ123.38ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด3,175.421.00100.0 %5.0570.600.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด15,003.8111,480.0023.5 %5.01,699.181,097.0335.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด4,224.351.00100.0 %5.0238.7049.7479.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่4,052.86445.0089.0 %5.0311.9365.2979.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,802.91394.0089.6 %5.0222.7149.0978.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,884.95284.0092.7 %5.0331.2549.4085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,755.54297.0092.1 %5.0150.7264.2157.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง5,403.22407.0092.5 %5.0204.5889.9856.0 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่9,810.3315,619.14-59.2 %0.01,335.75631.7052.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,269.973,030.6329.0 %5.01,017.151,017.45-0.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,675.79574.0078.5 %5.0339.870.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด5,473.301,756.0067.9 %5.0805.43456.8543.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด3,216.991,048.0067.4 %5.0615.27339.5244.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด4,427.511,503.0066.1 %5.0634.29680.68-7.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด10,964.081,397.0087.3 %5.01,090.671,109.39-1.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,760.033,054.00-73.5 %0.0413.84832.13-101.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด4,135.731,298.0068.6 %5.0995.59869.3912.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,168.112,764.5012.7 %5.0544.36429.3521.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด5,077.0412,376.05-143.8 %0.01,014.61235.7276.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด1,438.441,117.8522.3 %5.0691.33434.0037.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราดไม่ครบ742.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ63.82ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด2,882.391,068.0062.9 %5.0463.14247.7346.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดไม่ครบ2,947.79ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,715.2729,428.00-524.1 %0.01,071.651,650.79-54.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด1,687.985,926.00-251.1 %0.0629.761,187.50-88.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด3,977.324,717.91-18.6 %0.0698.37115.8483.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด3,008.03994.0067.0 %5.0482.16385.7320.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,470.243,702.80-6.7 %0.0704.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด3,183.581,948.0038.8 %5.0342.29437.98-28.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,126.632,063.0034.0 %5.0526.25424.2819.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด3,370.842,944.3412.7 %5.0278.2048.3682.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,181.382,221.0030.2 %5.0664.87252.6362.0 %5.0
สกข.จังหวัดตราด 5,005.105,435.00-8.6 %0.0208.26257.31-23.6 %0.0
เรือนจำจังหวัดตราด 533,448.3137,179.2493.0 %5.0604.211,227.79-103.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,946.11873.0070.4 %5.0387.08270.7130.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,150.832,634.0048.9 %5.01,166.73666.8042.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,109.571,141.0063.3 %5.0615.27368.0540.2 %5.0
สปส.จ.ตราด4,417.643,072.0030.5 %5.0786.41510.6735.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,278.621,958.0040.3 %5.0634.29130.9179.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราดไม่ครบ2,078.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด123,612.5140,001.1767.6 %5.0973.231,314.45-35.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่20,815.207,637.0063.3 %5.0559.34257.3054.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด18,528.2520,848.54-12.5 %0.0561.75701.39-24.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด7,645.8516,532.30-116.2 %0.01,297.111,504.95-16.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,161.632,342.8025.9 %5.0472.24602.61-27.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,666.78713.5973.2 %5.0219.27188.5014.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 19,102.0911,840.0038.0 %5.03,550.442,076.6741.5 %5.0
รวม 914,247 285,259 68.80 % 30,897 23,546 23.79 %