จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด3,007.45895.0070.2 %5.0349.0598.1771.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,712.080.000.0 %0.069.320.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด0.002,024.000.0 %0.00.00123.380.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด0.001.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด15,003.8111,480.0023.5 %5.01,699.181,097.0335.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด4,224.351.00100.0 %5.0238.7049.7479.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่4,052.86445.0089.0 %5.0311.9365.2979.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,802.91394.0089.6 %5.0222.7149.0978.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,755.54297.0092.1 %5.0150.7264.2157.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง5,403.22407.0092.5 %5.0204.5889.9856.0 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,269.973,030.6329.0 %5.01,017.151,017.45-0.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง0.00574.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด5,473.301,756.0067.9 %5.0805.43456.8543.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด3,216.991,048.0067.4 %5.0615.27339.5244.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด4,427.511,503.0066.1 %5.0634.29680.68-7.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด10,964.081,397.0087.3 %5.01,090.671,109.39-1.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,760.033,054.00-73.5 %0.0413.84832.13-101.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,168.112,764.5012.7 %5.0544.36429.3521.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด0.002,947.790.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,715.2729,428.00-524.1 %0.01,071.651,650.79-54.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด1,687.985,926.00-251.1 %0.0629.761,187.50-88.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด3,008.03994.0067.0 %5.0482.16385.7320.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,470.243,702.80-6.7 %0.0704.050.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด0.001,948.000.0 %0.00.00437.980.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,126.632,063.0034.0 %5.0526.25424.2819.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด0.002,944.340.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,181.382,221.0030.2 %5.0664.87252.6362.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 533,448.3137,179.2493.0 %5.0604.211,227.79-103.2 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,946.11873.0070.4 %5.0387.08270.7130.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,150.902,634.0048.9 %5.01,238.38666.8046.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สปส.จ.ตราด4,417.643,072.0030.5 %5.0786.41510.6735.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,278.621,958.0040.3 %5.0634.29130.9179.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด0.002,078.800.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด18,528.250.000.0 %0.0561.750.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่20,815.207,637.0063.3 %5.0559.340.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด123,612.5140,001.1767.6 %5.0973.231,314.45-35.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,161.630.000.0 %0.0472.240.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,666.78713.5973.2 %5.0219.27188.5014.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 788,056 166,875 0.00 % 16,515 14,590 0.00 %