จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา824.33825.00-0.1 %0.0296.69254.7114.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,647.453,371.107.6 %3.5547.32152.2072.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,328.191,530.0054.0 %5.0639.790.01100.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,696.972,295.0037.9 %5.0734.872.8599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา22,168.7224,534.19-10.7 %0.04,100.701,368.1566.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว4,418.181,092.0075.3 %5.0265.6498.3563.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน4,147.11244.0094.1 %5.0177.58954.83-437.7 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว4,337.42896.0079.3 %5.0215.1059.4272.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,442.18908.0079.6 %5.0254.64150.4940.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต4,589.81689.0085.0 %5.0369.12131.2664.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,468.461,258.0071.8 %5.0219.8849.2377.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์4,514.351,632.0063.8 %5.0190.6561.7467.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง5,141.331,840.0064.2 %5.0335.47180.5046.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น4,169.46508.0087.8 %5.0219.7856.1374.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ4,243.02103.0097.6 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา4,060.153,507.0013.6 %5.0697.97653.376.4 %3.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,717.803,196.0032.3 %5.0944.05635.1532.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,434.722,904.0015.5 %5.0677.82315.2653.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา3,171.081,286.0059.4 %5.0582.74725.03-24.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 26,752.234,467.6033.8 %5.01,871.551,455.5322.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,099.254,182.00-2.0 %0.0867.98947.36-9.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,195.983,058.00-39.3 %0.0513.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,722.293,137.0033.6 %5.01,172.272,068.69-76.5 %0.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา30,155.375,814.0080.7 %5.010,985.03255.8797.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา8,228.0410,210.02-24.1 %0.01,229.29410.8066.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,547.492,560.00-65.4 %0.0536.52382.7728.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,721.881,057.0071.6 %5.0753.8947.6193.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,085.541,960.0036.5 %5.0544.7182.1884.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,787.384,293.00-13.4 %0.0810.94157.6680.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,518.9724,478.00-441.7 %0.0982.081,252.19-27.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา7,272.245,965.0018.0 %5.01,077.16439.8559.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,719.821,610.0056.7 %5.0791.92382.5251.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,739.7214,932.80-160.2 %0.01,476.50104.4292.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,202.823,013.0042.1 %5.0906.02417.1454.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,206.031,382.0056.9 %5.0772.90317.8558.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,255.063,501.0033.4 %5.01,142.74315.5072.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา4,235.283,958.006.5 %3.0715.8698.6186.2 %5.0
สพ.ฉะเชิงเทรา11,567.513,036.0073.8 %5.0734.87275.5062.5 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 80,688.1660,880.1824.5 %5.01,237.22772.0837.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,859.091,313.0066.0 %5.0487.66136.0172.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา7,949.207,365.507.3 %3.51,179.15593.2449.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,450.371,764.0060.4 %5.0829.95458.2544.8 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา10,097.2921,885.61-116.7 %0.01,799.301,571.0512.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,418.262,289.0033.0 %5.0430.13298.8230.5 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา3,881.547,991.60-105.9 %0.0761.431,047.44-37.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 227,215.3211,871.1756.4 %5.01,668.15489.3470.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 122,374.6624,550.84-9.7 %0.0962.69338.8164.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)18,960.276,637.0065.0 %5.01,963.77169.5091.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา1,696.174,174.74-146.1 %0.0321.94161.5049.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา21,509.8516,657.0022.6 %5.0673.131,036.20-53.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง48,388.0536,468.8024.6 %5.0652.66589.009.8 %4.5
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา18,869.2669,895.56-270.4 %0.0674.17370.5045.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม89,680.5637,803.4057.8 %5.0741.901,193.20-60.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 34,897.3233,644.003.6 %1.5899.14800.4211.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา63,248.1857,170.999.6 %4.51,288.851,044.1319.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา107,465.6540,000.0062.8 %5.0808.19231.5071.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา9,034.6421,326.00-136.0 %0.01,734.591,510.8412.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,773.524,682.00-24.1 %0.0791.95908.37-14.7 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,772.46874.0068.5 %5.0430.62257.4440.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา14,477.8512,336.0014.8 %5.03,625.084,895.32-35.0 %0.0
รวม 811,241 636,813 21.50 % 63,552 34,136 46.29 %