จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,775.071,035.0062.7 %5.0416.31101.4975.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,590.711,676.0053.3 %5.0720.57286.7160.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,236.482,247.6030.6 %5.0587.46147.0175.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี20,890.8221,432.00-2.6 %0.02,584.131,322.8848.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม4,167.33592.0085.8 %5.0274.5766.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ4,073.20492.0087.9 %5.0154.3938.0075.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ6,544.281,573.0076.0 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง3,641.32462.0087.3 %5.0261.2547.5081.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี5,138.311,165.0077.3 %5.0260.1557.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,663.941,124.0075.9 %5.0470.75142.5069.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี4,114.46417.0089.9 %5.0396.0166.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี4,819.022,457.0049.0 %5.0541.34768.55-42.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี3,973.451,170.9070.5 %5.0580.16389.5032.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี6,043.764,907.4218.8 %5.01,170.55739.9236.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,918.111,237.0057.6 %5.0587.45608.94-3.7 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี3,169.781,151.0063.7 %5.0568.45507.6610.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี5,610.971,872.2466.6 %5.01,500.221,594.37-6.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี2,054.0220,041.60-875.7 %0.0475.30130.9572.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,617.082,691.3041.7 %5.01,119.90908.3818.9 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,817.861,804.0052.7 %5.0815.64246.5269.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,961.4413,649.00-96.1 %0.01,291.05174.9786.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,672.591,585.0056.8 %5.0758.59663.0912.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)13,215.1511,247.2514.9 %5.04,423.77171.0096.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 66,778.649,752.69-43.9 %0.02,283.44420.0081.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี3,205.80835.0074.0 %5.0701.25102.9985.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,967.86719.0075.8 %5.0492.38222.5654.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,548.693,458.402.5 %1.0758.61489.8635.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี5,206.4931,978.80-514.2 %0.01,348.102,316.31-71.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี3,122.745,866.40-87.9 %0.0549.43703.00-28.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,696.382,097.0043.3 %5.0758.61229.5169.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี7,904.2317,446.08-120.7 %0.01,405.36176.4887.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี14,462.7711,644.0019.5 %5.02,083.801,366.5534.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี1,434.361,741.00-21.4 %0.0625.58220.2164.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี3,682.621,872.0049.2 %5.0720.56379.0547.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี3,745.714,672.00-24.7 %0.0777.62741.954.6 %2.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,593.843,400.5826.0 %5.0716.53454.5336.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,203.703,383.00-5.6 %0.0549.4265.4088.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี4,124.132,778.0032.6 %5.01,101.98566.2048.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 897,026.1322,878.8597.4 %5.07,878.92471.1094.0 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,665.8314,966.87-220.8 %0.0310.44365.38-17.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,965.08909.0069.3 %5.0473.3549.4089.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,522.732,461.0030.1 %5.0682.53365.0246.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,288.662,721.0017.3 %5.0701.56600.4014.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,231.484,055.704.2 %2.0967.781,014.52-4.8 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี3,385.132,415.0028.7 %5.0663.53216.8467.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,755.992,199.0053.8 %5.01,033.27858.6516.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี2,982.481,962.1634.2 %5.0549.43254.3553.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 22,521.5011,896.26-371.8 %0.01,849.19788.5057.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)12,890.527,464.8742.1 %5.02,876.83186.2393.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 138,515.5812,990.8266.3 %5.01,203.55477.9560.3 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี67,847.5417,444.4074.3 %5.0439.43396.259.8 %4.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี22,857.166,158.0573.1 %5.0387.48270.3530.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี63,329.3363,687.00-0.6 %0.01,460.242,044.90-40.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี115,791.1928,150.0075.7 %5.01,126.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี6,503.5719,376.00-197.9 %0.0918.782,253.49-145.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,608.783,376.006.5 %3.0777.621,127.04-44.9 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,469.18688.0072.1 %5.09,049.03201.0197.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี8,010.731,547.2180.7 %5.01,794.734,633.00-158.1 %0.0
รวม 1,466,556 425,020 71.02 % 69,174 34,323 50.38 %