จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,775.071,035.0062.7 %5.0416.31101.4975.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,590.711,676.0053.3 %5.0720.57286.7160.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,236.482,247.6030.6 %5.0587.46147.0175.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี20,890.8221,432.00-2.6 %0.02,584.131,322.8848.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม4,167.33592.0085.8 %5.0274.5766.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ4,073.20492.0087.9 %5.0154.3938.0075.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี5,138.311,165.0077.3 %5.0260.1557.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,663.941,124.0075.9 %5.0470.69142.5069.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี4,114.46417.0089.9 %5.0396.0166.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ6,544.281,573.0076.0 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี4,819.022,457.0049.0 %5.0541.34768.55-42.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี3,973.451,170.9070.5 %5.0580.16389.5032.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี6,043.764,907.4218.8 %5.01,170.550.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,918.111,237.0057.6 %5.0587.45608.94-3.7 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี0.001,151.000.0 %0.00.00507.660.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี5,610.971,872.2466.6 %5.01,500.221,594.37-6.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี2,054.0220,041.60-875.7 %0.0475.30130.9572.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี0.001,804.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,961.4413,649.00-96.1 %0.01,291.05174.9786.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)0.0011,247.250.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 66,778.649,752.69-43.9 %0.02,283.44420.0081.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี0.00719.000.0 %0.00.00222.560.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,548.693,458.402.5 %1.0758.61489.8635.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี0.005,866.400.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี7,904.2317,446.08-120.7 %0.01,405.36176.4887.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.001,366.550.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี1,434.361,741.00-21.4 %0.0625.58220.2164.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี0.001,872.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 0.0022,878.850.0 %0.00.00471.100.0 %0.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี0.002,461.000.0 %0.00.00365.020.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี0.004,055.700.0 %0.00.001,014.520.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี3,385.132,415.0028.7 %5.0663.530.000.0 %0.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,755.992,199.0053.8 %5.01,033.27858.6516.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)12,890.527,464.8742.1 %5.02,876.83186.2393.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 138,515.5812,990.8266.3 %5.01,203.55477.9560.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 20.0011,896.260.0 %0.00.00788.500.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี22,857.160.000.0 %0.0387.480.000.0 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี67,847.5417,444.4074.3 %5.0439.43396.259.8 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 0.003,376.000.0 %0.00.001,127.040.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี0.00688.000.0 %0.00.00201.010.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 238,636 152,001 0.00 % 21,791 9,235 0.00 %