จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,822.781,041.0063.1 %5.0347.10261.3424.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก4,437.983,756.1515.4 %5.0689.3997.5885.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,505.4261.0098.3 %5.0537.2116.3897.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก13,749.2912,780.007.0 %3.52,141.44867.5259.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.4887.1365.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,270.681,277.0070.1 %5.0285.1086.4869.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,281.60814.0081.0 %5.0237.4591.8861.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี4,031.42430.0089.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,818.302,361.8438.1 %5.0632.25457.4427.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก4,517.041,790.0060.4 %5.0537.26257.0552.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก4,154.192,247.0045.9 %5.0727.42400.6744.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,578.702,159.0052.8 %5.0556.27417.4125.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก4,740.851,031.0078.3 %5.0461.19304.2034.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก12,854.532,121.0083.5 %5.01,012.66882.5512.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก1,681.634,024.08-139.3 %0.0363.701.0099.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,591.382,709.0041.0 %5.0955.61512.2446.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,839.802,423.5236.9 %5.0689.3939.0994.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก6,883.9711,631.65-69.0 %0.01,335.9352.5196.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,479.461,482.0057.4 %5.0594.31360.9439.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,628.70819.0077.4 %5.0613.32950.00-54.9 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก3,395.221,105.0067.5 %5.0461.19391.4715.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,691.472,488.0032.6 %5.0670.37208.3868.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก4,851.5422,917.00-372.4 %0.01,069.712,157.56-101.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,293.847,066.00-33.5 %0.01,240.85435.9864.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก4,444.772,277.0048.8 %5.01,050.69149.0585.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก13,563.2513,765.92-1.5 %0.01,653.6198.2794.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,781.773,098.0018.1 %5.0708.36525.0125.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,887.252,878.0026.0 %5.0651.35121.6581.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก6,411.531,804.0071.9 %5.0841.51213.7574.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,373.623,056.009.4 %4.5394.46131.0366.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,528.461,361.0061.4 %5.0613.32399.7034.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก673,254.3118,775.0097.2 %5.05,952.091,315.4577.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,879.861,618.0043.8 %5.0366.11162.4455.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,604.761,782.0050.6 %5.0613.32328.2246.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก3,020.641,400.0053.7 %5.0385.13164.0757.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,971.714,358.3512.3 %5.0822.45258.5968.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก5,031.781,304.0074.1 %5.0689.39147.9978.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,437.242,691.7921.7 %5.0480.21218.1854.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก26,371.5918,185.5831.0 %5.01,178.04859.9627.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก623.893,490.50-459.5 %0.0289.50367.50-26.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก63,455.9420,566.0067.6 %5.0469.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก82,018.9185,548.00-4.3 %0.01,197.581,262.20-5.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์31,290.4715,924.0049.1 %5.0488.99796.00-62.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก10,223.3215,128.13-48.0 %0.01,318.31761.2142.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 6,131.711,810.0070.5 %5.0594.31554.596.7 %3.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,825.51781.0072.4 %5.0347.10135.5361.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก37,171.489,764.2673.7 %5.02,215.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,108,404 319,901 71.14 % 37,045 18,307 50.58 %