จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,867.25725.0074.7 %5.0132.28129.652.0 %1.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว9,333.865,583.0040.2 %5.062.920.9598.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว5,769.40598.3089.6 %5.0111.7623.8178.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,409.261,673.0050.9 %5.0725.30274.6262.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว3,655.631,474.0059.7 %5.0706.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว15,697.568,760.0044.2 %5.01,562.001,070.1531.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา4,053.35521.0087.1 %5.0444.9379.4882.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร4,109.35733.0082.2 %5.0333.2682.0375.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด4,133.13342.0091.7 %5.0305.2665.5478.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น4,189.13937.0077.6 %5.0276.39101.3763.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ4,407.451,270.0071.2 %5.0405.93130.7767.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว4,573.92973.0078.7 %5.0288.1759.8479.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์4,028.14519.0087.1 %5.0239.1149.1379.5 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว5,163.791,870.0063.8 %5.01,181.681,542.10-30.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,838.362,296.8066.4 %5.0699.8252.2192.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว3,653.93549.0085.0 %5.0459.07176.5361.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว3,896.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0915.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,286.071,155.0064.9 %5.0687.27290.3257.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว3,450.111,614.2153.2 %5.0516.12704.33-36.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว3,825.342,791.0027.0 %5.0858.413,419.11-298.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,968.741,464.0063.1 %5.0954.080.9099.9 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว5,290.985,235.251.1 %0.51,447.91884.3638.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้วไม่ครบ12,446.12ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ315.07ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว5,416.051,279.0076.4 %5.0858.41737.2914.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,474.10605.0082.6 %5.0418.35142.5565.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,367.22504.0085.0 %5.0554.15333.6439.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,916.763,176.5218.9 %5.0915.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว71,911.4051,828.6327.9 %5.027,100.491,859.6093.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว3,867.682,245.0042.0 %5.0915.46691.9124.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว6,345.391,710.0073.1 %5.0744.31282.4562.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,274.3310,025.82-134.6 %0.01,010.54196.1480.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว11,029.881,083.0090.2 %5.0687.27455.0433.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,539.982,449.0030.8 %5.0782.34350.8055.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,643.152,108.00-28.3 %0.0615.77441.6128.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว4,032.46955.0076.3 %5.0953.49351.5063.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว2,836.652,379.0016.1 %5.0611.20129.6178.8 %5.0
สพ. สระแก้ว11,348.683,432.0069.8 %5.0763.33559.7126.7 %5.0
รจจ.สระแก้ว 47,562.1331,470.0033.8 %5.0917.38913.180.5 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,849.041,030.0063.8 %5.0516.71236.3754.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว3,960.401,976.0050.1 %5.0801.36572.8528.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว3,101.36978.0068.5 %5.0611.20220.6763.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว5,582.656,056.30-8.5 %0.01,067.59692.2135.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,579.401,410.0060.6 %5.0801.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว20,065.886,867.0065.8 %5.01,291.54811.8837.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว11,670.8814,515.10-24.4 %0.03,672.78721.3880.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว12,690.943,256.6474.3 %5.0988.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 233,038.0521,262.1135.6 %5.01,598.781,233.3822.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว32,090.454,570.0085.8 %5.0288.860.9599.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว4,250.6813,517.81-218.0 %0.01,774.951,908.50-7.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว ไม่ครบ2,843.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ692.82ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,793.341,195.0057.2 %5.0497.11174.8564.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว80,914.021.00100.0 %5.035,888.800.95100.0 %5.0
รวม 506,858 232,968 54.04 % 96,634 23,156 0.00 %