จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,788.43693.0075.1 %5.0734.35115.8984.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา45,173.5923,503.0048.0 %5.0273.37222.0318.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา6,031.98744.6087.7 %5.0162.4448.9769.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา4,240.294,923.00-16.1 %0.01,247.78145.3588.4 %5.0
สำนักงานคลังเขต 33,410.841,894.0044.5 %5.01,556.4132.6497.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา4,290.73717.0083.3 %5.0455.5651.7488.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 929,803.1528,483.004.4 %2.03,439.01364.8089.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 124,803.0049,848.00-101.0 %0.04,872.581,375.3071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 216,530.0614,540.1012.0 %5.02,621.562,111.2019.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง4,067.31441.0089.2 %5.0449.5650.9088.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,840.97495.0087.1 %5.0259.4376.9770.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี4,125.73803.0080.5 %5.0412.5066.6683.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช4,012.08513.0087.2 %5.0249.7867.6472.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย4,394.131,005.0077.1 %5.0403.2080.0780.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง4,053.05474.0088.3 %5.0344.5127.4092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,898.27119.0096.9 %5.0314.1915.1295.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง4,082.79295.0092.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 17,011.754,351.7337.9 %5.0572.84142.5075.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0383.3361.7583.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก4,216.56789.0081.3 %5.0281.0380.4571.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,996.27341.0091.5 %5.0267.4715.5394.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว4,935.88366.0092.6 %5.0371.6365.4182.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว4,214.42856.0079.7 %5.0351.7765.3881.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง5,811.131,076.0081.5 %5.0560.87109.9180.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย4,343.051,127.0074.1 %5.0357.7388.1475.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย4,311.26449.0089.6 %5.0241.8980.6366.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,898.37562.0085.6 %5.0278.7273.0773.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,784.49296.0092.2 %5.0234.6415.1893.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน4,922.30745.0084.9 %5.0318.32131.1458.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่4,284.59964.0077.5 %5.0469.1584.3182.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,184.32173.0095.9 %5.0200.2343.3078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย4,946.29825.0083.3 %5.0243.59125.5648.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ4,022.49507.0087.4 %5.0171.0414.8891.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง4,243.56361.0091.5 %5.0440.3881.3981.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด3,873.99665.0082.8 %5.0519.2683.3483.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย5,048.82808.0084.0 %5.0388.3697.0075.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 35,411.058,116.75-50.0 %0.02,376.511,251.8047.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา8,246.106,131.0225.6 %5.02,750.04876.4068.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,748.53902.0067.2 %5.05,684.57383.8793.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,000.56281.2071.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,990.642,250.0024.8 %5.0647.99427.5034.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,816.23865.0069.3 %5.0507.80380.0025.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,861.02759.0073.5 %5.0370.98306.0017.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย3,007.13773.0074.3 %5.0635.22456.0028.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา4,421.123,725.0015.7 %5.01,019.59117.8688.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 53,574.131,997.6344.1 %5.01,533.763,649.14-137.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,365.511,427.0057.6 %5.0962.54308.9867.9 %5.0
สำนักชลประทานที่ 867,535.8678,176.01-15.8 %0.025,799.966,881.9073.3 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,931.382,213.0043.7 %5.0896.57126.8185.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา3,136.691,420.0054.7 %5.0867.46625.1027.9 %5.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 35,603.046,135.00-9.5 %0.02,355.121,837.5022.0 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์99,321.79682,381.00-587.0 %0.06,232.003,465.9544.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา14,562.617,344.2449.6 %5.04,765.740.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 313,541.8512,872.994.9 %2.01,716.723,176.45-85.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,349.255,630.00-139.7 %0.0666.74932.90-39.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา6,972.465,350.6023.3 %5.02,578.90677.1373.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)6,948.348,764.51-26.1 %0.02,274.64723.9068.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 54,249.313,706.9412.8 %5.01,441.622,287.61-58.7 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา33,000.1130,434.547.8 %3.53,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 52,449.9710,749.3579.5 %5.0225.48649.50-188.1 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)12,947.4624,968.68-92.8 %0.04,283.035,384.60-25.7 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)8,352.159,098.00-8.9 %0.02,821.68859.7569.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)4,582.188,008.00-74.8 %0.01,437.94170.7188.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,488.322,529.0043.7 %5.01,407.16334.4076.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)7,582.0711,637.60-53.5 %0.02,578.901,931.7525.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 510,320.3816,163.00-56.6 %0.04,031.672,989.6025.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา9,278.9412,531.53-35.1 %0.03,530.105,080.05-43.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,802.10459.0074.5 %5.051.1249.064.0 %2.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,659.83769.0053.7 %5.030.5654.69-79.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,390.37517.0084.8 %5.0105.60162.64-54.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา4,835.061,199.0075.2 %5.01,304.8340.5396.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา4,325.331,782.0058.8 %5.01,095.65217.4380.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา4,275.502,324.0045.6 %5.01,228.78535.3556.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา7,596.9413,095.00-72.4 %0.02,198.583,133.01-42.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา8,179.271.00100.0 %5.02,046.450.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา5,022.562,318.0053.8 %5.01,209.75295.7675.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา12,282.7221,408.57-74.3 %0.02,445.79104.5095.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา7,863.508,830.00-12.3 %0.03,140.781,092.5065.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา11,862.012,753.0076.8 %5.01,216.18451.2562.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา4,496.693,738.0016.9 %5.01,437.94716.5450.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา5,635.893,729.0033.8 %5.01,799.24515.8971.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา5,880.725,989.00-1.8 %0.01,837.28558.3969.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา4,818.155,394.00-12.0 %0.01,247.7842.1396.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา93,742.5124,966.0073.4 %5.0899.44790.1112.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา61,152.493,556.0894.2 %5.0999.78719.7128.0 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 46,548.4863,199.00-35.8 %0.01,535.15872.4843.2 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 141,060.34110,268.5621.8 %5.02,068.921,302.9437.0 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 86,620.75115,645.14-33.5 %0.01,883.981,226.7334.9 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา85,901.0545,799.0046.7 %5.01,950.451,030.4547.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 311,134.6619,920.00-78.9 %0.02,604.87974.2262.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,995.491,426.0052.4 %5.0810.41313.5061.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา6,828.937,222.00-5.8 %0.01,609.081,368.0015.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา480,387.8422,827.2995.2 %5.022,043.812,017.8190.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา5,154.951,989.0061.4 %5.01,190.73833.0030.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา9,071.1813,844.93-52.6 %0.02,312.691,302.5743.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา4,134.984,141.71-0.2 %0.01,228.7152.4195.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา7,021.477,164.00-2.0 %0.02,485.511,663.8133.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา13,973.597,994.0042.8 %5.01,437.94759.0547.2 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร5,203.112,482.2052.3 %5.0846.12287.0066.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา11,894.115,720.0051.9 %5.02,289.00340.4285.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 214,951.8218,147.84-21.4 %0.0647.15391.9439.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 444,598.5418,328.0058.9 %5.01,675.95793.3252.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 161,124.5119,024.9968.9 %5.01,005.37409.3559.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 313,534.6312,070.3810.8 %5.01,983.02534.0773.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 519,672.6113,950.0029.1 %5.01,600.00737.2653.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)56,366.4212,277.2378.2 %5.01,044.00401.2461.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 645,307.0315,593.9765.6 %5.01,294.19508.3660.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 78,121.2915,325.05-88.7 %0.01,587.28837.0047.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา8,932.3010,237.04-14.6 %0.0575.971,802.82-213.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย28,972.2526,882.407.2 %3.51,195.631,062.6011.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย41,958.7754,712.00-30.4 %0.01,444.34859.8940.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา170,571.61153,046.0210.3 %5.01,461.021,457.500.2 %0.5
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา63,782.8918,460.0071.1 %5.01,014.410.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา55,462.0856,288.00-1.5 %0.01,422.16634.9655.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ52,798.831.00100.0 %5.01,481.660.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา112,213.67133,862.00-19.3 %0.02,326.402,707.50-16.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี52,625.6520.44100.0 %5.01,423.092,060.68-44.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง79,679.6016,044.2179.9 %5.01,255.251,295.74-3.2 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,179.281,424.9455.2 %5.01,918.14222.0688.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง108,147.3630,720.0071.6 %5.01,285.381,349.90-5.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่83,480.6826,259.1668.5 %5.01,364.611,102.6919.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา63,781.3951,902.0018.6 %5.01,274.113,992.54-213.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา36,570.6540,696.00-11.3 %0.03,065.574,829.71-57.5 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา97,731.5122,092.3277.4 %5.05,057.645,068.94-0.2 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา43,609.1332,011.0026.6 %5.01,406.22846.2239.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,229.190.9599.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา27,978.9942,523.83-52.0 %0.03,779.702,973.7521.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 4,099.772,811.0031.4 %5.01,285.811,043.6418.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน5,661.996,884.00-21.6 %0.02,214.76677.3369.4 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)3,183.831,819.0042.9 %5.01,461.3523.1798.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,614.841,866.0048.4 %5.01,093.15375.0365.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 352,878.2041,857.0020.8 %5.018,710.248,065.1856.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา18,199.2157,288.00-214.8 %0.06,684.6111,691.00-74.9 %0.0
รวม 3,311,736 2,598,708 21.53 % 261,954 135,471 48.28 %