จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,914.54448.0084.6 %5.0261.98138.3747.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,265.735,486.00-4.2 %0.0889.51118.5986.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ0.001,921.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 146,901.8943,734.006.8 %3.04,882.871,074.4578.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 322,134.0528,258.80-27.7 %0.03,130.341,560.5050.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 227,917.3034,000.00-21.8 %0.03,940.54963.3675.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 15,549.023,126.0043.7 %5.0444.60115.2974.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,335.992,815.0047.2 %5.0429.2172.4783.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 25,579.621.00100.0 %5.0319.030.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 25,303.643,158.0040.5 %5.0395.10128.2567.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ4,558.44988.0078.3 %5.0396.570.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี0.004,539.700.0 %0.00.00100.880.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 16,426.204,266.0033.6 %5.0490.1895.0080.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 20.007,267.000.0 %0.00.00911.330.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,899.523,066.00-61.4 %0.0355.22413.25-16.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,664.890.000.0 %0.01,003.610.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,811.522,716.0028.7 %5.0642.30361.0043.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ4,027.401,432.0064.4 %5.0680.3465.8990.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ4,363.651,756.0059.8 %5.0395.10176.4055.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ4,993.925,734.00-14.8 %0.0794.43304.7561.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ0.0028,248.000.0 %0.00.00704.910.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ2,892.123,775.00-30.5 %0.0319.03136.9957.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ6,074.9315,678.00-158.1 %0.01,421.96128.4791.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ0.003,485.000.0 %0.00.00421.800.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ4,203.954,215.00-0.3 %0.0604.27268.4755.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ0.005,424.000.0 %0.00.00505.600.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สพ.สมุทรปราการ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รจก.สมุทรปราการ 13,448.140.000.0 %0.0894.240.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.00.00588.700.0 %0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,594.2310,334.00-36.1 %0.01,079.67446.5058.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ70,798.7156,475.0020.2 %5.05,909.740.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ0.005,638.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 10.0025,725.000.0 %0.00.00812.250.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ72,402.2342,938.0040.7 %5.0451.731,040.89-130.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์0.0017,000.000.0 %0.00.00227.070.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ102,423.99124,642.00-21.7 %0.01,513.65716.3452.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถาบันราชประชาสมาสัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,327.720.000.0 %0.0157.110.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 423,373 399,042 0.00 % 23,441 8,326 0.00 %