จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,914.54448.0084.6 %5.0261.98138.3747.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,265.735,486.00-4.2 %0.0889.51118.5986.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,345.451,921.0042.6 %5.0452.140.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 322,134.0528,258.80-27.7 %0.03,130.341,560.5050.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 227,917.3034,000.00-21.8 %0.03,940.54963.3675.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 146,901.8943,734.006.8 %3.04,882.871,074.4578.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง6,278.662,209.0064.8 %5.0319.0391.6371.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 16,426.204,266.0033.6 %5.0490.1895.0080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี6,954.064,539.7034.7 %5.0452.14100.8877.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 25,303.643,158.0040.5 %5.0395.10128.2567.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ4,558.44988.0078.3 %5.0396.5752.7186.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 25,579.621.00100.0 %5.0319.030.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 15,549.023,126.0043.7 %5.0444.60115.2974.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,335.992,815.0047.2 %5.0429.2172.4783.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,917.877,532.00-8.9 %0.01,137.04560.0850.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 24,185.087,267.00-73.6 %0.0837.63911.33-8.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,630.321,933.0058.3 %5.0813.45342.0058.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,864.111,968.0031.3 %5.0281.00223.5320.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ3,850.712,829.0026.5 %5.0414.11459.80-11.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ3,647.821.00100.0 %5.0634.760.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,899.523,066.00-61.4 %0.0355.22413.25-16.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,664.897,320.00-56.9 %0.01,003.61524.4047.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ7,550.9621,954.00-190.7 %0.01,174.75146.4387.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,811.522,716.0028.7 %5.0642.30361.0043.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ4,027.401,432.0064.4 %5.0680.3465.8990.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ4,363.651,756.0059.8 %5.0395.10176.4055.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ4,993.925,734.00-14.8 %0.0794.43304.7561.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ5,584.9528,248.00-405.8 %0.01,288.85704.9145.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ3,881.811.00100.0 %5.0794.430.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ2,892.123,775.00-30.5 %0.0319.03136.9957.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ6,074.9315,678.00-158.1 %0.01,421.96128.4791.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ11,442.313,485.0069.5 %5.0471.16421.8010.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ4,203.954,215.00-0.3 %0.0604.27268.4755.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ4,608.7041,150.00-792.9 %0.0851.482,028.35-138.2 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ15,353.795,424.0064.7 %5.01,821.30505.6072.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,975.0314,890.00-149.2 %0.01,231.8047.7796.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา28,460.3128,779.00-1.1 %0.01,111.861,044.816.0 %3.0
สพ.สมุทรปราการ48,571.3818,025.0062.9 %5.0808.23637.7721.1 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 144,248.03143,000.000.9 %0.51,980.692,403.50-21.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ3,077.311,803.0041.4 %5.0338.050.9599.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ6,604.6111,665.00-76.6 %0.01,421.96588.7058.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ34,059.5396,000.00-181.9 %0.02,355.39942.2160.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,594.2310,334.00-36.1 %0.01,079.67446.5058.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ70,798.7156,475.0020.2 %5.05,909.741,964.5166.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ3,504.482,644.0024.6 %5.0509.19171.9766.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ1,434.775,638.00-293.0 %0.0507.83245.0351.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 121,471.7025,725.00-19.8 %0.0856.48812.255.2 %2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 25,197.7211,661.00-124.3 %0.0863.03607.7129.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,876.508,639.0020.6 %5.0306.17155.0049.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ102,423.99124,642.00-21.7 %0.01,513.65716.3452.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ35,696.5728.0099.9 %5.0648.182,394.99-269.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ72,402.2342,938.0040.7 %5.0451.731,040.89-130.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์30,223.3721,000.0030.5 %5.0399.93227.0743.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ44,303.3020,654.0053.4 %5.014,329.332,109.9585.3 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย969,638.19360,000.0062.9 %5.014,542.090.95100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,282.966,000.00-40.1 %0.0851.48927.29-8.9 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,327.72840.0074.8 %5.0157.11182.20-16.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ48,363.2528,886.0040.3 %5.03,064.625,194.65-69.5 %0.0
รวม 1,968,451 1,342,701 31.79 % 88,778 36,062 59.38 %