จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,275.271.00100.0 %5.0584.360.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์17,910.5611,884.4333.6 %5.080.50421.23-423.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์2,508.191.00100.0 %5.0470.260.9599.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์3,249.212,203.2832.2 %5.0717.4765.0490.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์24,225.4915,256.0037.0 %5.02,714.15933.8565.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0367.10162.6255.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด4,049.73651.0083.9 %5.0361.0662.8482.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ4,308.94661.0084.7 %5.0308.0842.8886.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,868.311.00100.0 %5.0295.5717.8594.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,957.54592.0085.0 %5.0308.4317.0694.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่3,981.60570.0085.7 %5.0403.4665.2683.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,968.98487.0087.7 %5.0418.8748.8488.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก4,038.51496.0087.7 %5.0350.680.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,899.42540.0086.2 %5.0268.7774.9172.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์4,862.86453.0090.7 %5.0306.2670.6076.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,907.46499.0087.2 %5.0264.9317.0793.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,946.64376.0090.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,972.00500.0087.4 %5.0228.9565.0371.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย4,164.67794.0080.9 %5.0367.38129.2164.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง4,046.87522.0087.1 %5.0312.5790.9170.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ4,580.58185.0096.0 %5.0177.6715.3591.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,957.54409.0089.7 %5.0376.9061.6383.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง603.08751.00-24.5 %0.0209.6633.0984.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง4,234.36822.0080.6 %5.0423.7497.9176.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,300.002,549.3022.7 %5.0945.66614.6535.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,632.951,564.5640.6 %5.0504.76194.7561.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง3,230.75830.0074.3 %5.0581.00247.0057.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย3,332.57595.0082.1 %5.0520.18257.4550.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,917.261,367.0053.1 %5.0520.87285.0045.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์4,188.061.00100.0 %5.01,135.820.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์3,383.89980.6671.0 %5.0698.46502.2628.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์3,093.79840.0072.8 %5.0698.44616.5011.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์5,243.331.00100.0 %5.01,325.980.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,730.414,164.56-52.5 %0.0616.01598.502.8 %1.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์6,570.154,805.1526.9 %5.02,067.59893.1956.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,674.814,210.009.9 %4.51,364.02594.0656.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์13,413.7217,261.00-28.7 %0.01,972.53624.3968.3 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์647,989.5068,424.8489.4 %5.05,152.560.95100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์4,108.291.00100.0 %5.0869.580.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)5,558.891.00100.0 %5.0106.650.9599.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์7,050.38473.0093.3 %5.0122.2184.9330.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์2,402.43639.5173.4 %5.0546.3366.1887.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์2,997.821,211.0059.6 %5.0660.42306.3853.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,655.943,832.00-4.8 %0.0926.63412.4255.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ3,723.32ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,109.07ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์2,663.931.00100.0 %5.0527.310.9599.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์12,838.7911,651.839.2 %4.51,554.18295.7281.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์11,794.323,397.2071.2 %5.0945.66634.0433.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์5,988.844,139.0030.9 %5.01,554.18200.3587.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์6,305.064,715.3325.2 %5.01,625.672.8599.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์4,126.412,248.0045.5 %5.01,097.79619.8443.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์187.334,304.00-2,197.5 %0.023.0886.55-275.0 %0.0
สพ.บุรีรัมย์68,836.7712,993.0081.1 %5.0894.67401.2355.2 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 18,064.2234,110.55-88.8 %0.0497.54615.38-23.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,891.241,563.0145.9 %5.0660.65396.7939.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์3,081.782,251.0027.0 %5.0698.461.8599.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์7,786.641.00100.0 %5.0945.660.9599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์3,379.411.00100.0 %5.0812.550.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,910.028,473.36-191.2 %0.0851.22509.0140.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 183,548.7517,712.0078.8 %5.01,094.56596.6045.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 248,134.081.00100.0 %5.02,541.810.95100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)22,869.311.00100.0 %5.02,488.460.95100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 329,073.9515,406.4047.0 %5.02,559.23345.0886.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 421,400.927,951.0062.8 %5.02,586.91600.0076.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์19,460.461.00100.0 %5.0187.680.9599.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์18,729.831.00100.0 %5.0635.520.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์10,866.9757,193.24-426.3 %0.0610.124,442.70-628.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์31,323.6120,923.0033.2 %5.01,011.44185.2481.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง95,507.701.00100.0 %5.0748.440.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง11,225.3326,344.00-134.7 %0.0688.39621.729.7 %4.5
วิทยาลัยการอาชีพสตึก112,856.4427,488.0075.6 %5.0948.91755.2320.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์19,098.931.00100.0 %5.02,693.592,324.7513.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,821.022,304.0039.7 %5.0945.68707.7525.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์3,022.26676.8677.6 %5.0565.34670.20-18.5 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์15,897.311.00100.0 %5.05,467.240.95100.0 %5.0
รวม 1,551,684 418,261 73.04 % 70,114 23,820 66.03 %