จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์656.061.0099.8 %5.0238.280.9599.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์29,910.6612,230.0059.1 %5.0102.71414.88-303.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์24,619.848,555.7965.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์4,232.034,298.79-1.6 %0.01,072.19249.2776.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,979.171,210.0059.4 %5.0708.860.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์20,690.1113,596.0034.3 %5.02,173.091,153.6846.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี4,458.50959.0078.5 %5.0320.5174.4876.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน4,383.87607.0086.2 %5.0172.1212.9292.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ4,712.45838.0082.2 %5.0329.760.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง4,693.25487.0089.6 %5.0283.0212.9295.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,579.71932.0079.6 %5.0307.8020.7693.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ4,383.87407.0090.7 %5.0246.3810.0795.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม4,458.50616.0086.2 %5.0311.3250.1683.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี4,346.56630.0085.5 %5.0345.5312.2996.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,617.022,081.0054.9 %5.0255.6658.9077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ4,421.180.000.0 %0.0234.690.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม4,421.18652.0085.3 %5.0242.0412.3594.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ4,391.23380.0091.3 %5.0195.189.8195.0 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม11,542.729,000.0022.0 %5.0845.97390.5053.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,885.285,006.84-28.9 %0.0918.04629.0031.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม2,721.82517.0081.0 %5.0564.91418.5925.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท3,141.06896.0071.5 %5.0584.72486.3516.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์2,756.060.000.0 %0.0482.10174.7663.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์684.291.0099.9 %5.0222.660.9599.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,501.790.000.0 %0.0728.49579.5720.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์0.001,045.000.0 %0.00.00826.630.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์0.002,210.820.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,775.555,561.043.7 %1.51,697.691,554.848.4 %4.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,965.763,522.5729.1 %5.01,355.40453.6966.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์8,409.891.00100.0 %5.01,177.100.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์4,600.032,358.0048.7 %5.01,222.29211.6982.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.102.8595.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.076.1447.6837.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.8846.9534.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,745.50925.0075.3 %5.0819.77114.0086.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,996.45471.0084.3 %5.0613.78259.3557.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,641.221.00100.0 %5.0899.021.0099.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์8,352.3317,226.99-106.3 %0.01,692.822,398.78-41.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์62.211.0098.4 %5.023.080.9595.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์4,155.711,710.0058.9 %5.0937.05389.0858.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์12,533.2812,556.36-0.2 %0.03,694.37240.5793.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์1,880.510.000.0 %0.0733.160.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์4,986.821.00100.0 %5.0860.990.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์188.645,161.00-2,635.9 %0.023.08498.69-2,060.7 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์0.006,150.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์4,703.512,850.0039.4 %5.0645.8699.9384.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์11,371.492,960.0074.0 %5.0841.97713.2715.3 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์0.001,092.000.0 %0.00.00258.280.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์4,484.103,445.5623.2 %5.01,051.15340.4467.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,104.61936.0069.9 %5.0275.39316.77-15.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์3,931.652,657.9232.4 %5.0975.0816.0098.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์5,745.545,683.761.1 %0.5937.05162.1182.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์12,452.962,410.0080.6 %5.01,373.54191.6486.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 133,103.4818,366.0044.5 %5.01,297.69413.4568.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 228,912.528,230.2571.5 %5.01,272.47142.5088.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 39,151.620.000.0 %0.01,593.970.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)29.0812,182.87-41,794.3 %0.024.941,394.25-5,490.4 %0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์12,351.981.00100.0 %5.0382.36268.4029.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์893,874.2525,000.0597.2 %5.01,104.868,550.00-673.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม235.800.000.0 %0.0648.680.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท66,421.2122,755.0065.7 %5.0807.13597.8325.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ41,480.480.000.0 %0.0854.670.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์103,025.57101,645.341.3 %0.51,693.920.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์0.0018,292.000.0 %0.00.00917.550.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์12,333.5522,768.20-84.6 %0.02,361.333,899.05-65.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 4,462.032,418.0045.8 %5.0765.91245.1068.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์0.001,371.000.0 %0.00.001.900.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 1,419,230 347,707 0.00 % 39,819 28,347 0.00 %