จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,796.16997.0073.7 %5.0525.76242.1653.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ12,120.7442,896.00-253.9 %0.0245.8727.8888.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ1,697.501,649.002.9 %1.0961.00288.0670.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,444.012,122.0038.4 %5.0772.97135.9482.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ16,087.6814,552.009.5 %4.53,158.72863.5572.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,802.852,189.0054.4 %5.0268.7877.6871.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์4,244.63301.0092.9 %5.0195.170.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์4,161.95371.0091.1 %5.0152.460.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน4,229.62283.0093.3 %5.0189.664.1297.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน4,294.00348.0091.9 %5.0207.809.1495.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์4,380.93504.0088.5 %5.0246.9577.6968.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,568.85753.0083.5 %5.0435.2277.8182.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ4,226.33351.0091.7 %5.0264.520.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่4,267.19357.0091.6 %5.0278.2277.0472.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ4,229.62179.0095.8 %5.0194.627.6496.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย4,459.36973.0078.2 %5.0256.9177.6869.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์4,466.90723.0083.8 %5.0323.5545.3686.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ4,576.39625.0086.3 %5.0356.9077.7278.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง4,177.80298.0092.9 %5.0215.140.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง4,222.08292.0093.1 %5.0227.930.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์4,267.19290.0093.2 %5.0252.8938.8884.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย4,256.43468.0089.0 %5.0178.220.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล4,331.57551.0087.3 %5.0264.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ11,560.402,617.8777.4 %5.0895.79535.8040.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,671.22719.0073.1 %5.0505.95188.1062.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,825.92836.0070.4 %5.0389.4294.0575.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง2,785.61872.6368.7 %5.0341.63102.6070.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,771.50642.0076.8 %5.0501.70299.2540.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ5,833.904,080.0030.1 %5.01,286.401,099.5514.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,635.571,450.0060.1 %5.0800.74437.0045.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,418.201,204.0064.8 %5.0358.04237.5033.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ17,802.877,212.5959.5 %5.03,177.742,505.8521.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ1,799.5810,514.36-484.3 %0.0427.571,626.40-280.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ6,636.887,533.36-13.5 %0.01,713.531,232.5328.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ3,380.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ27.88ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ15,115.4411,575.3923.4 %5.01,068.95468.8456.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ4,957.552,150.0056.6 %5.0971.88849.3812.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,771.091,421.0019.8 %5.065.2781.29-24.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ4,051.271,432.0064.7 %5.0849.0327.8896.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ3,275.58628.0080.8 %5.0715.92302.6357.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ4,033.614,670.48-15.8 %0.0666.66513.9122.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,454.052,785.1448.9 %5.01,400.50479.9165.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ6,008.835,009.0016.6 %5.01,390.251,017.8626.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ4,287.972,697.0037.1 %5.01,124.01403.7564.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ18,427.4413,035.6029.3 %5.05,857.86140.1497.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ4,362.211,149.0073.7 %5.0734.941,096.19-49.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ4,041.912,790.6731.0 %5.0748.45323.6856.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ6,606.685,615.3815.0 %5.01,580.37374.5976.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ7,596.832,803.3063.1 %5.0414.05281.3232.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ5,328.493,859.7027.6 %5.0734.9470.1590.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ11,067.503,142.9371.6 %5.0952.86540.5543.3 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 39,968.4420,596.1248.5 %5.0935.76394.5557.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,977.621,122.0062.3 %5.0591.56224.3162.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,626.483,590.401.0 %0.5838.77498.4740.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ3,068.49967.0068.5 %5.0629.68256.5059.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ5,350.665,604.39-4.7 %0.01,085.95381.1164.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ4,446.523,664.0017.6 %5.01,162.06295.8774.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,395.118,428.32-251.9 %0.0851.25601.2829.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 135,349.8022,306.5736.9 %5.02,347.28405.0082.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 255,041.7912,625.1677.1 %5.01,090.48595.7645.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3164,829.096,789.1295.9 %5.09,683.04348.6796.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 416,565.8812,521.5224.4 %5.01,469.75935.3936.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)ไม่ครบ20,320.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ537.50ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ2,626.626,549.06-149.3 %0.0293.78380.00-29.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ43,750.26335,573.84-667.0 %0.01,243.272,753.75-121.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์44,187.7023,757.6546.2 %5.01,030.302,444.42-137.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ131,666.67112,474.0014.6 %5.02,203.3944,526.60-1,920.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ26,496.7024,425.007.8 %3.5897.83567.4236.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ50,775.1128,236.0044.4 %5.0880.07788.2010.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ123,193.1050,372.0059.1 %5.0864.63702.7018.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ20,686.8630,737.00-48.6 %0.02,106.452,200.69-4.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,417.652,513.0026.5 %5.0772.99552.5528.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ2,960.161,206.0059.3 %5.0417.78366.2012.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ23,281.0118,408.0020.9 %5.05,791.924,154.9528.3 %5.0
รวม 1,090,100 906,985 16.80 % 77,036 81,840 -6.24 %