จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี2,781.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0662.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 266,974.8220,000.0070.1 %5.0406.76475.00-16.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี33,675.285,000.0085.2 %5.0126.7195.0025.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี82,928.564,000.0095.2 %5.0363.92190.0047.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี325,425.6316,000.0095.1 %5.01,372.69142.5089.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,426.033,222.006.0 %3.0909.6671.8692.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี30,997.7127,972.009.8 %4.53,552.881,164.7067.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,727.98293.0092.1 %5.0344.821.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,989.69551.0086.2 %5.0266.6057.6478.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,958.95436.0089.0 %5.0303.9057.8581.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,967.78417.0089.5 %5.0190.0410.0094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์394.34291.0026.2 %5.0148.4056.7161.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก4,034.74685.0083.0 %5.0449.4758.5987.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,854.86273.0094.4 %5.0354.9354.9184.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน4,072.18564.0086.1 %5.0498.3371.9485.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย4,278.47534.0087.5 %5.0415.009.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,929.69588.0085.0 %5.0175.188.5795.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี5,449.712,387.5056.2 %5.0462.2790.0080.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,782.74831.0082.6 %5.0294.6069.2276.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง4,092.80331.0091.9 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร4,041.96532.0086.8 %5.0357.5757.2284.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,995.69181.0095.5 %5.0211.151.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ4,037.03545.0086.5 %5.0373.5057.4484.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน4,253.30608.0085.7 %5.0286.4158.7079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่ไม่ครบ558.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ57.65ประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก16,902.5930,902.00-82.8 %0.01,500.40481.2167.9 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ3,988.212,000.0049.9 %5.0748.11475.0036.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี5,205.8913,967.96-168.3 %0.01,461.122,403.17-64.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ2,911.661,000.0065.7 %5.0296.43285.003.9 %1.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล2,843.971,000.0064.8 %5.0542.65285.0047.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม2,891.431,500.0048.1 %5.0584.83190.0067.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร3,427.54500.0085.4 %5.0640.1747.5092.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี2,981.331,701.0042.9 %5.0414.43129.5468.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ3,375.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0557.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,453.323,221.876.7 %3.0895.73281.7868.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี4,343.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,270.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,477.363,120.4110.3 %5.0928.67523.2743.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 720,746.6636,430.00-75.6 %0.06,926.983,548.5048.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 44,660.271,000.0078.5 %5.01,479.43475.0067.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี10,264.393,000.0070.8 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี8,910.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,080.802,007.47-85.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,314.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,746.93104.3394.0 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี10,601.712,201.6079.2 %5.02,018.527,822.21-287.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,334.637,158.15-206.6 %0.0560.991,267.15-125.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี6,615.482,000.0069.8 %5.02,150.78950.0055.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,245.844,000.0023.7 %5.01,461.12285.0080.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี53,883.7710,000.0081.4 %5.02,316.84285.0087.7 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี254,091.33100,000.0060.6 %5.01,280.67950.0025.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 10,663.7815,000.00-40.7 %0.03,916.955,700.00-45.5 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)5,460.0613,376.06-145.0 %0.01,764.205,572.80-215.9 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)4,314.077,250.59-68.1 %0.01,440.931,638.70-13.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,891.861,687.0056.7 %5.01,080.80145.6686.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)12,948.9812,450.133.9 %1.54,863.81950.0080.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง19,095.5310,000.0047.6 %5.0380.34380.000.1 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี23,984.61500.0097.9 %5.0203.9395.0053.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,346.921,418.0057.6 %5.0928.6997.1089.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,559.271,000.0071.9 %5.0895.73475.0047.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี3,898.314,885.00-25.3 %0.01,080.80314.3070.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี20,561.0015,000.0027.0 %5.06,215.122,800.0054.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี3,860.871,000.0074.1 %5.0890.64475.0046.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี4,570.081,000.0078.1 %5.01,080.80475.0056.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี6,116.9115,000.00-145.2 %0.01,556.20190.0087.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี7,338.612,000.0072.7 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี3,866.091,500.0061.2 %5.01,080.80190.0082.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี5,291.713,000.0043.3 %5.01,461.12760.0048.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี8,319.178,000.003.8 %1.52,354.88745.0068.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี3,393.237,000.00-106.3 %0.0700.4895.0086.4 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี26,842.1417,651.0034.2 %5.0910.12504.7944.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี71,556.6918,994.0073.5 %5.0626.50730.60-16.6 %0.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 99,952.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,913.221,368.2528.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,948.371,666.3643.5 %5.0719.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี4,314.072,000.0053.6 %5.01,143.78475.0058.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี23,289.9615,000.0035.6 %5.01,448.80950.0034.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,312.281,833.0044.7 %5.0519.39393.2424.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี6,919.796,719.762.9 %1.01,543.10642.0058.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี4,828.894,000.0017.2 %5.01,461.12190.0087.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,477.556,028.20-73.3 %0.01,192.65316.7573.4 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5,149.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,764.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี26,865.3415,057.7944.0 %5.010,018.32655.1793.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี13,391.105,000.0062.7 %5.0722.9692.5087.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 548,694.542,752.0094.3 %5.01,848.69849.2854.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 129,960.2230,000.00-0.1 %0.03,100.17950.0069.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 247,079.0218,646.8160.4 %5.01,477.91475.0067.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3404,508.7518,023.4095.5 %5.09,731.661,611.8483.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4120,791.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,086.55475.0084.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี54,899.9040,000.0027.1 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล89,273.6025,000.0072.0 %5.01,078.81475.0056.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ77,376.3520,000.0074.2 %5.0876.14475.0045.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี63,599.9025,000.0060.7 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ77,376.3520,000.0074.2 %5.01,130.32475.0058.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม56,970.5040,000.0029.8 %5.01,281.28475.0062.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี56,970.5030,000.0047.3 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี104,414.5030,000.0071.3 %5.01,017.29475.0053.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี29,418.8930,000.00-2.0 %0.02,163.641,900.0012.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี9,978.9330,736.06-208.0 %0.03,778.841,694.0955.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี19,374.3023,471.01-21.1 %0.01,111.06386.9565.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,398.413,520.00-3.6 %0.0586.95171.7670.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี34,782.5036,470.00-4.9 %0.02,937.61867.7570.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,869.953,595.007.1 %3.51,080.80787.5527.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 3,485.5410,189.00-192.3 %0.0890.64252.5471.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,485.541,000.0071.3 %5.0890.64665.0025.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี70,386.2216,868.0976.0 %5.06,449.685,899.308.5 %4.0
รวม 2,659,349 981,233 63.10 % 145,580 74,809 48.61 %