จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,579.55963.0079.0 %5.0490.56420.3614.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร3,017.771,474.0051.2 %5.0509.580.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,781.471,474.0061.0 %5.0566.620.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร15,407.6712,832.0016.7 %5.01,593.47704.7555.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,386.40317.0094.1 %5.0302.5579.1873.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,937.021,290.0073.9 %5.0365.8572.3780.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,695.420.000.0 %0.0262.2980.8069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,429.313,927.00-14.5 %0.0661.69467.4029.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ762.310.000.0 %0.0479.990.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,791.09696.0075.1 %5.0399.70231.8042.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0271.5872.2073.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร4,035.641,311.0067.5 %5.0870.87868.820.2 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร0.001,778.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร4,088.842,303.0043.7 %5.0851.85873.05-2.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร1,776.644,791.96-169.7 %0.0390.78719.78-84.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร4,522.230.000.0 %0.0889.880.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร4,747.432,050.0056.8 %5.0756.7890.5588.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร3,451.52612.0082.3 %5.0680.7161.7690.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร3,879.971,400.0063.9 %5.0547.590.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,372.232,177.008.2 %4.01,118.07161.9985.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร0.006,133.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,755.079,432.00-98.4 %0.0980.9255.8294.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร4,555.321,916.0057.9 %5.0680.72232.8265.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร2,777.562,648.004.7 %2.0490.5632.3493.4 %5.0
สพ.ยโสธร11,528.022,095.0081.8 %5.0642.67488.5824.0 %5.0
รจจ.ยโสธร36,974.420.000.0 %0.0742.27715.633.6 %1.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,833.202,108.0025.6 %5.0433.510.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร3,002.56760.0074.7 %5.0471.54291.0238.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร4,194.954,669.56-11.3 %0.0813.82357.3056.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 15,494.3919,267.40-250.7 %0.01,595.61939.1841.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 29,265.1189.6899.0 %5.01,307.98609.5053.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร92,882.3668,312.6726.5 %5.01,692.551,380.6518.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา0.0027,324.400.0 %0.00.001,880.560.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร0.00120.570.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,657.80139.8096.2 %5.0680.70730.86-7.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร38,747.9317,092.0055.9 %5.03,879.222,386.9038.5 %5.0
รวม 251,377 166,148 0.00 % 23,562 13,126 0.00 %