จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,579.551,102.0075.9 %5.0490.56420.3614.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร13,294.1814,700.00-10.6 %0.0169.00118.7529.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร3,017.771,474.0051.2 %5.0509.581.8599.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,781.471,474.0061.0 %5.0566.620.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร15,407.6712,832.0016.7 %5.01,593.47704.7555.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,937.021,290.0073.9 %5.0365.85128.9564.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,695.42442.0090.6 %5.0262.2980.8069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง7,381.98337.0095.4 %5.0284.7310.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว4,042.86442.0089.1 %5.0218.5970.9567.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว5,914.13419.0092.9 %5.0313.8681.9573.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา1,307.58813.0037.8 %5.0343.6079.9976.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,386.40317.0094.1 %5.0302.5579.1873.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,429.313,927.00-14.5 %0.0661.69467.4029.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0271.5872.2073.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ762.31561.0026.4 %5.0479.99209.0056.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,791.09696.0075.1 %5.0399.70231.8042.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร4,035.641,311.0067.5 %5.0870.87868.820.2 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร3,143.541,778.0043.4 %5.0497.780.9599.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร3,438.431.00100.0 %5.0547.591.8599.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร4,088.842,303.0043.7 %5.0851.85873.05-2.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร1,776.644,791.96-169.7 %0.0390.78719.78-84.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร5,016.611.00100.0 %5.01,213.180.9599.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร4,522.235,114.79-13.1 %0.0889.880.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร4,210.6114,245.20-238.3 %0.0927.91243.1673.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร4,747.432,050.0056.8 %5.0756.7890.5588.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร3,451.52612.0082.3 %5.0680.7161.7690.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร3,879.971,400.0063.9 %5.0547.59540.321.3 %0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดยโสธร5,323.011.00100.0 %5.01,308.231,566.10-19.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,372.232,177.008.2 %4.01,118.07161.9985.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร6,848.126,133.0010.4 %5.01,859.70223.4488.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,755.079,432.00-98.4 %0.0980.9255.8294.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร4,555.321,916.0057.9 %5.0680.72232.8265.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,962.952,727.0031.2 %5.0832.83303.9663.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร4,923.625,475.00-11.2 %0.0691.29323.3553.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร7,294.5616,606.69-127.7 %0.01,061.02254.1276.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร2,777.562,648.004.7 %2.0490.5632.3493.4 %5.0
สพ.ยโสธร11,528.022,095.0081.8 %5.0642.67488.5824.0 %5.0
รจจ.ยโสธร36,974.4224,787.6233.0 %5.0742.27715.633.6 %1.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,833.202,108.0025.6 %5.0433.510.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,691.542,180.0040.9 %5.0661.70501.2324.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร3,002.56760.0074.7 %5.0471.54291.0238.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร4,194.954,669.56-11.3 %0.0813.82357.3056.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร3,475.881,866.0046.3 %5.0642.6742.0493.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 29,265.1189.6899.0 %5.01,307.98609.5053.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 15,494.3919,267.40-250.7 %0.01,595.61939.1841.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร92,882.3668,312.6726.5 %5.01,692.551,380.6518.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทาไม่ครบ27,324.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,880.56ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบ120.57ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร7,920.3521,244.00-168.2 %0.01,555.431,405.849.6 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,657.80139.8096.2 %5.0680.70730.86-7.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร38,747.9317,092.0055.9 %5.03,879.222,386.9038.5 %5.0
รวม 389,521 286,161 26.54 % 39,552 19,165 51.55 %