จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ4,236.10485.0088.6 %5.0573.83104.4781.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ10,927.237,649.0030.0 %5.071.34114.63-60.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,726.302,730.0026.7 %5.0957.2620.5697.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ15,582.1913,200.0015.3 %5.02,665.591,021.7361.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์4,228.54474.0088.8 %5.0461.9464.8186.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ4,296.90542.0087.4 %5.0307.5497.9868.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า4,010.50563.0086.0 %5.0203.9842.0279.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น4,032.90427.0089.4 %5.0381.2948.6387.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส4,119.62482.0088.3 %5.0346.9397.7371.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต4,038.94390.0090.3 %5.0463.2165.4885.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร4,008.79442.0089.0 %5.0507.4376.0085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ5,006.241,927.0061.5 %5.0413.1662.9184.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง5,142.53348.0093.2 %5.0392.0079.4679.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์4,021.47381.0090.5 %5.0319.71106.8866.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว0.00788.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว5,077.22512.0089.9 %5.0372.7984.9977.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,970.08305.0092.3 %5.0260.6161.7176.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,349.410.000.0 %0.0821.040.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ3,021.861.00100.0 %5.0531.36594.70-11.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,868.09990.0065.5 %5.0490.76233.7052.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,761.92934.0066.2 %5.0638.65218.5065.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,730.984,944.00-4.5 %0.01,011.203,800.00-275.8 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ3,316.611,300.0060.8 %5.0840.06565.6332.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ3,183.63950.0070.2 %5.0649.89541.5016.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ9,291.975,449.0041.4 %5.03,140.991,819.1742.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,367.551,499.3236.7 %5.0625.16754.97-20.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ5,276.594,906.007.0 %3.51,355.32924.1631.8 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,452.424,679.76-35.6 %0.0840.06142.5083.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,670.88547.0067.3 %5.075.8374.831.3 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ3,010.59500.0083.4 %5.0707.13570.0019.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ3,703.552,219.0040.1 %5.0603.32521.3413.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ4,079.2813,863.33-239.8 %0.01,049.23159.6684.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ0.0011.000.0 %0.00.00390.370.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ4,261.340.000.0 %0.01,201.360.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ5,240.901,337.0074.5 %5.01,106.28610.1744.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,389.984,178.744.8 %2.01,049.200.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ0.00350.880.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ3,575.173,490.002.4 %1.0916.12746.8918.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ37,648.342,343.0093.8 %5.01,029.14669.4135.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,512.830.000.0 %0.0630.880.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,850.371,519.9046.7 %5.0725.96344.8152.5 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.00338.870.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ8,086.303,208.0060.3 %5.0973.17472.2651.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ7,541.570.000.0 %0.51,144.310.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 10.000.000.0 %0.00.00191.150.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 212,185.960.000.0 %0.01,762.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,588.822,778.60-7.3 %0.0250.57139.0944.5 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ29,715.331,976.4293.3 %5.0951.14847.7110.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ80,783.2799,144.00-22.7 %0.01,675.001,344.8619.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.001,320.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ25,830.8410,880.0057.9 %5.0984.12532.2945.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์24,612.7213,528.9645.0 %5.0877.231,240.40-41.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ6,144.649,000.00-46.5 %0.02,399.701,640.0031.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,391.862,061.0039.2 %5.0859.07370.5056.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ0.00709.000.0 %0.00.00304.220.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ47,220.9622,547.8452.3 %5.05,119.941,554.1169.6 %5.0
รวม 421,241 251,633 0.00 % 39,125 23,583 0.00 %