จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ683.27426.0037.7 %5.0361.78126.6765.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ20,992.7516,756.6020.2 %5.0112.42209.71-86.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ3,173.631,196.0062.3 %5.0532.91184.1265.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,329.722,662.0020.1 %5.0589.971.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ8,013.636,651.0017.0 %5.01,673.88860.4648.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ5,362.55997.0081.4 %5.0212.8064.6369.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม3,578.99322.0091.0 %5.0356.1448.4786.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน4,057.16497.0087.8 %5.0239.8864.4073.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,751.18626.0083.3 %5.0212.0956.2273.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ3,983.50331.0091.7 %5.0196.9764.8767.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ4,195.852,295.0045.3 %5.0913.24820.4110.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,905.011,366.0065.0 %5.0818.16477.5841.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,220.901,188.0063.1 %5.0589.97325.7244.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,005.50846.5071.8 %5.0418.83532.87-27.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,834.823,491.5027.8 %5.01,179.471,069.239.3 %4.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ6,614.322,500.0062.2 %5.01,384.18475.0065.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,508.191,585.0054.8 %5.0666.03502.5524.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ3,660.442,844.8822.3 %5.0799.15142.9782.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ7,884.007,903.45-0.2 %0.01,673.88180.0789.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,630.251,795.5050.5 %5.0666.03155.8076.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,588.271,288.0064.1 %5.0685.050.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ3,180.56500.0084.3 %5.0494.89261.8447.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,474.912,063.0040.6 %5.0647.02333.4148.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ5,660.772,265.4660.0 %5.01,502.742,101.40-39.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ7,043.261,136.0083.9 %5.0896.09508.9243.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,198.861,805.0043.6 %5.0589.97348.9840.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ16,913.8015,084.7810.8 %5.01,806.9960.4296.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,034.211,260.0058.5 %5.0475.87298.2537.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,867.263,134.0019.0 %5.0799.15489.4838.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,959.271,798.0054.6 %5.0837.18161.5780.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ4,087.201,419.0065.3 %5.0875.2157.9593.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ3,222.482,399.0425.6 %5.0532.92103.4080.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ11,459.511,675.0085.4 %5.0640.05481.0624.8 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 39,567.6233,638.2015.0 %5.0740.23622.5215.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,670.19430.0083.9 %5.0380.7984.2277.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ3,256.121,991.1038.9 %5.0532.92306.9742.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,840.29439.0084.5 %5.0399.81271.4232.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ5,077.804,882.673.8 %1.5818.16602.6326.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ5,246.10905.0082.7 %5.0608.9999.2983.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ4,493.974,483.000.2 %0.5875.21220.4074.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ96,762.1321,096.0078.2 %5.01,449.381,066.3326.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ2,873.162,775.423.4 %1.5338.08106.0068.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ117,800.4774,609.9936.7 %5.0742.451,177.50-58.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน48,868.698,824.0081.9 %5.0572.431,220.44-113.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ13,803.3618,630.96-35.0 %0.01,675.292,911.97-73.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,805.322,420.0036.4 %5.0627.99565.4710.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ4,603.72840.0081.8 %5.0437.87329.5924.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ17,743.9711,893.2333.0 %5.04,521.172,276.6249.6 %5.0
รวม 543,489 279,966 48.49 % 39,102 23,432 40.07 %