จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ683.27426.0037.7 %5.0361.78126.6765.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ20,992.7516,756.6020.2 %5.0112.42209.71-86.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ3,173.631,196.0062.3 %5.0532.91184.1265.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,329.7210,404.00-212.5 %0.0589.971.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ4,195.852,295.0045.3 %5.0913.24820.4110.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ0.001,366.000.0 %0.00.00477.580.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,220.901,188.0063.1 %5.0589.97171.0071.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ2,986.16846.5071.7 %5.0418.83532.87-27.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,834.823,491.5027.8 %5.01,179.471,069.239.3 %4.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ6,614.322,500.0062.2 %5.01,384.18475.0065.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,508.191,585.0054.8 %5.0666.03502.5524.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ3,660.442,844.8822.3 %5.0624.13142.9777.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ6,239.587,903.45-26.7 %0.01,027.34180.0782.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,630.251,795.5050.5 %5.0666.03155.8076.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,588.271,288.0064.1 %5.0685.050.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ3,180.56500.0084.3 %5.0494.89261.8447.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,474.912,063.0040.6 %5.0647.02333.4148.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ5,177.110.000.0 %0.01,312.580.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ7,043.261,136.0083.9 %5.0896.09508.9243.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,198.861,805.0043.6 %5.0589.97348.9840.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,034.211,260.0058.5 %5.0475.87298.2537.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,867.261.00100.0 %5.0799.170.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,959.272,076.0047.6 %5.0837.18218.3973.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ4,087.201,419.0065.3 %5.0875.2157.9593.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ11,459.511,675.0085.4 %5.0640.05481.0624.8 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 39,567.620.000.0 %0.0740.230.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,670.190.000.0 %0.0380.790.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ3,256.121,991.1038.9 %5.0532.9264.6387.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,840.29439.0084.5 %5.0399.81271.4232.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ5,077.804,882.673.8 %1.5818.16602.6326.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ5,246.10905.0082.7 %5.0608.9999.2983.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ4,155.414,483.00-7.9 %0.0742.10220.4070.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ0.0021,096.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ117,800.4774,609.9936.7 %5.0742.451,177.50-58.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน48,868.698,824.0081.9 %5.0572.431,220.44-113.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ0.0018,630.960.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,660.222,420.0033.9 %5.0570.95565.471.0 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,886.18840.0070.9 %5.0418.85329.5921.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ0.0011,893.230.0 %0.00.002,276.620.0 %0.0
รวม 307,754 165,850 0.00 % 21,413 11,633 0.00 %