จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,599.96532.0079.5 %5.0366.74114.0068.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู15,288.2113,566.5111.3 %5.0228.2296.6157.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู3,193.861,798.0043.7 %5.0518.87319.9638.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู3,246.021,945.0040.1 %5.0575.9246.8891.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�7,133.635,458.6123.5 %5.01,469.67572.5461.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู4,191.991,323.0068.4 %5.0255.6048.5281.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,955.86488.0087.7 %5.0277.1665.0776.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,972.37400.0089.9 %5.0268.4979.8770.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,868.84431.0088.9 %5.0344.60133.3361.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,862.94432.0088.8 %5.0280.5471.1874.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,833.50219.0094.3 %5.0237.2421.2991.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�3,965.942,361.0040.5 %5.0918.21745.6618.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู3,913.612,324.0040.6 %5.0842.140.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู3,232.031,232.0061.9 %5.0575.92327.8043.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู3,218.68982.6069.5 %5.0613.95521.5515.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู4,719.082,417.0048.8 %5.01,222.46912.5025.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,391.251,214.4964.2 %5.0772.61734.205.0 %2.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,521.043,202.8029.2 %5.01,089.35921.5015.4 %5.0
สปก. หนองบัวลำภู4,589.981,527.8766.7 %5.01,127.38269.8076.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู12,180.1610,717.2312.0 %5.02,154.25291.1386.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู3,255.101,868.0042.6 %5.0632.97470.4225.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,628.55391.0076.0 %5.047.5423.7550.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,500.85936.0073.3 %5.0690.01104.5084.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,828.92635.0077.6 %5.0452.82258.7842.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู3,339.312,923.0012.5 %5.0651.980.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู5,050.4453,557.85-960.5 %0.01,355.571,030.9523.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู5,690.813,012.0047.1 %5.01,317.54485.1763.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู13,490.543,929.0070.9 %5.0905.77120.0986.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู12,865.4313,050.36-1.4 %0.02,534.5948.5298.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู10,635.601,642.0084.6 %5.0556.90501.3310.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู4,043.284,003.001.0 %0.5766.08625.5618.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,827.593,394.0011.3 %5.0861.16550.1336.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,621.861,320.0071.4 %5.0610.70194.0968.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,931.393,102.00-5.8 %0.0480.8435.5992.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู31,440.182,310.0092.7 %5.0626.04219.9564.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�46,837.9628,643.6938.8 %5.0799.58863.59-8.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,704.441,140.0057.8 %5.0404.78162.4559.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,340.862,024.0039.4 %5.0479.14450.596.0 %3.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,986.72786.0073.7 %5.0480.84210.5856.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู5,123.593,888.0024.1 %5.0785.09517.5634.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู3,277.712,543.0022.4 %5.0632.9787.4086.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,528.613,043.0513.8 %5.0709.03578.5518.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 217,871.7913,613.3323.8 %5.01,075.14552.3348.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 52,066.6118,948.0063.6 %5.01,095.58801.5126.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู2,671.413,979.78-49.0 %0.0299.79190.0036.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู39,938.3723,316.0041.6 %5.0896.83389.5056.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง89,659.5112,824.0085.7 %5.0622.15380.0038.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู8,493.7213,550.68-59.5 %0.01,581.33232.2585.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3,572.332,125.0040.5 %5.0690.01522.4524.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,639.25864.0067.3 %5.0385.7698.3374.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู17,714.588,464.0052.2 %5.04,062.314,186.36-3.1 %0.0
รวม 510,456 288,398 43.50 % 41,630 21,188 49.11 %