จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,586.662,329.6835.0 %5.02,184.64103.7495.3 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 17,211.7411,549.17-60.1 %0.01,279.70597.3153.3 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,821.981,492.0061.0 %5.0576.4697.2783.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 175,621.1683,429.0052.5 %5.0348.08655.00-88.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น27,333.6224,508.9810.3 %5.0155.36129.9216.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 7,210.255,042.9030.1 %5.052.6299.24-88.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น35,082.4115,401.9956.1 %5.01,277.15257.2679.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,268.411,765.0046.0 %5.0823.67133.0083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น25,599.5428,524.00-11.4 %0.05,180.511,285.0275.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,351.71232.0094.7 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,280.85532.0087.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,547.78560.0087.7 %5.0411.299.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี4,193.97476.0088.7 %5.0333.7585.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง3,990.08360.0091.0 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 14,701.781,934.0058.9 %5.0429.81131.2069.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,545.811,243.0072.7 %5.0490.45112.0577.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง4,985.68935.0081.2 %5.0340.3980.1076.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,398.74532.0087.9 %5.0330.7676.0077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท3,986.40442.0088.9 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน4,209.79529.0087.4 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,727.581,102.0076.7 %5.0369.00129.4964.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,881.831,091.0077.7 %5.0460.3265.0285.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,499.16468.0089.6 %5.0350.469.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 24,536.791,538.0066.1 %5.0314.47102.3067.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,655.32514.0089.0 %5.0168.268.1095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,707.75645.0086.3 %5.0167.608.1095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,637.14402.0091.3 %5.0295.9884.8271.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน4,013.15586.0085.4 %5.0402.569.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด4,042.71423.0089.5 %5.0180.0676.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,886.934,116.72-5.9 %0.01,070.94919.2014.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ 2,781.86797.0071.4 %5.0467.61129.6572.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,739.371,079.0060.6 %5.0531.5864.9887.8 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง2,692.50562.0079.1 %5.0428.08147.6865.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,638.06571.0078.4 %5.0414.38145.6664.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น3,345.092,676.0020.0 %5.0671.54244.8063.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น4,751.161.00100.0 %5.01,375.131,006.0526.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,819.752,105.0044.9 %5.01,740.54257.0585.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น4,065.171,369.0066.3 %5.01,315.34866.4634.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 622,823.3462,278.00-172.9 %0.07,909.993,373.3057.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น3,193.06795.0075.1 %5.0747.61472.1036.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 45,512.843,291.3640.3 %5.01,660.373,878.05-133.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น9,715.393,041.0068.7 %5.03,333.782,162.1835.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 58,656.6221,989.99-154.0 %0.02,765.941,454.0847.4 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น28,011.1910,411.0062.8 %5.0972.54557.9842.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,499.385,174.51-15.0 %0.02,006.26593.3370.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น7,231.075,151.2028.8 %5.02,268.891,133.5250.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,897.373,485.9528.8 %5.01,318.09653.6050.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 44,299.472,695.0037.3 %5.01,527.851,960.06-28.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)12,298.7013,572.91-10.4 %0.03,847.212,634.5531.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)16,465.218,745.0346.9 %5.02,367.95194.7591.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น11,994.203,780.0068.5 %5.01,184.9763.6194.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,427.7410,111.00-128.4 %0.01,533.58665.0056.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)56,079.7412,512.5977.7 %5.021,854.351,656.5292.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 46,632.6315,078.42-127.3 %0.02,548.791,972.5122.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น8,101.333,866.8052.3 %5.03,058.922,666.7312.8 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.21,890.6013,111.0840.1 %5.0323.080.9599.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,638.30666.0059.3 %5.071.0048.7331.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น4,446.032,076.0053.3 %5.01,032.8586.7291.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น6,219.051,838.0070.4 %5.0880.72495.0043.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น4,129.145,713.02-38.4 %0.01,108.91358.2367.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น8,837.8136,045.00-307.8 %0.02,268.892,063.109.1 %4.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น6,145.4111,132.00-81.1 %0.01,850.530.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น10,668.5022,302.00-109.0 %0.02,135.8377.9596.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น7,780.532,769.0064.4 %5.02,516.093,864.20-53.6 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น3,370.732,990.0011.3 %5.0804.65391.4051.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น3,968.443,723.006.2 %3.01,051.86444.9357.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น4,614.672,073.9055.1 %5.01,280.05343.9273.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น5,683.114,372.1323.1 %5.01,396.10664.5752.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น3,811.435,680.00-49.0 %0.012,055.50148.9198.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น16,715.67171.6099.0 %5.0818.77643.6921.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น17,754.2212,900.0027.3 %5.0538.37435.9819.0 %5.0
ทสบ.ขอนแก่น 39,974.794,951.0087.6 %5.0948.85594.6037.3 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 410,496.848,729.8716.8 %5.03,203.002,082.0535.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,984.411,668.0044.1 %5.0671.54168.8674.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น26,538.8624,776.006.6 %3.01,787.31573.5067.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,795.872,769.0027.1 %5.0994.81276.3872.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น9,023.178,964.000.7 %0.51,850.53532.6471.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น4,040.212,602.0035.6 %5.01,089.89402.7863.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,861.562,519.0048.2 %5.01,741.83491.8771.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น26,091.497,460.1771.4 %5.01,665.81342.7979.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น4,607.215,926.70-28.6 %0.01,184.97528.5155.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 176,005.4721,036.0172.3 %5.01,009.01948.126.0 %3.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 351,611.6216,648.4467.7 %5.01,364.99406.6070.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 434,488.9616,599.0951.9 %5.01,688.521,425.0615.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 538,648.5221,032.0045.6 %5.0821.231,224.17-49.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)27,230.109,475.9165.2 %5.02,578.781,712.3133.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 29,570.7716,840.61-76.0 %0.0734.990.9599.9 %5.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น4,678.1021,544.00-360.5 %0.0367.85457.19-24.3 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,591.3819,871.23-201.5 %0.0406.40553.74-36.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพล39,357.0827,624.0029.8 %5.01,008.30631.7537.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่51,852.1721,392.0058.7 %5.0942.201,074.86-14.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น90,636.58136,360.00-50.4 %0.01,946.241,840.895.4 %2.5
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง31,206.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,093.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,555.20ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น31,460.7728,221.5510.3 %5.0975.96477.7651.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น9,237.6133,277.00-260.2 %0.02,570.602,505.502.5 %1.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น19,169.98139,693.02-628.7 %0.04,866.443,912.7319.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น21,142.8242,312.40-100.1 %0.01,208.98470.1261.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 73,124.451,164.0062.7 %5.01,210.52418.0065.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น159,428.8875,083.0052.9 %5.02,159.78493.8177.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)5,995.0710,867.00-81.3 %0.02,286.56190.0091.7 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,839.091,248.0056.0 %5.01,378.7324.4598.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,382.761,966.0041.9 %5.0823.67487.2640.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4107,303.74100,226.836.6 %3.034,646.083,010.0091.3 %5.0
รวม 1,677,033 1,348,254 19.60 % 197,350 72,648 63.19 %