จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ0.000.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 175,621.1683,429.0052.5 %5.0348.08655.00-88.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น27,333.6224,508.9810.3 %5.0155.36129.9216.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 7,210.255,042.9030.1 %5.052.6299.24-88.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น0.0015,401.990.0 %0.00.00257.260.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,268.411,765.0046.0 %5.0823.67133.0083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น25,599.5428,524.00-11.4 %0.05,180.511,285.0275.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,351.71232.0094.7 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,280.85532.0087.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,547.78560.0087.7 %5.0411.299.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี4,193.97476.0088.7 %5.0333.7585.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง3,990.08360.0091.0 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน4,209.79529.0087.4 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,727.581,102.0076.7 %5.0369.00129.4964.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,881.831,091.0077.7 %5.0460.3265.0285.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,499.16468.0089.6 %5.0350.469.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 14,701.781,934.0058.9 %5.0429.81131.2069.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,545.811,243.0072.7 %5.0490.45112.0577.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง4,985.68935.0081.2 %5.0340.3980.1076.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,398.74532.0087.9 %5.0330.7676.0077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท3,986.40442.0088.9 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 24,536.791,538.0066.1 %5.0314.47102.3067.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,655.32514.0089.0 %5.0168.268.1095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,707.75645.0086.3 %5.0167.608.1095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,637.14402.0091.3 %5.0295.9884.8271.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน4,013.15586.0085.4 %5.0402.569.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด4,042.71423.0089.5 %5.0180.0676.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น0.004,116.720.0 %0.00.00919.200.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,739.371,079.0060.6 %5.0531.5864.9887.8 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,638.06571.0078.4 %5.0414.38145.6664.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ 2,781.86797.0071.4 %5.0467.610.000.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.00244.800.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น4,751.160.000.0 %0.01,375.131,006.0526.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 60.002,105.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น0.001,369.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานชลประทานที่ 622,823.3462,278.00-172.9 %0.07,909.993,373.3057.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.00472.100.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น9,715.393,000.0069.1 %5.03,333.781,900.0043.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 40.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 58,656.6221,989.99-154.0 %0.02,765.941,454.0847.4 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,499.385,174.51-15.0 %0.02,006.26593.3370.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,897.373,485.9528.8 %5.01,318.09653.6050.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 44,299.472,695.0037.3 %5.01,527.851,960.06-28.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)0.0013,572.910.0 %0.00.002,634.550.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)16,465.218,745.0346.9 %5.02,367.95194.7591.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,427.7410,111.00-128.4 %0.01,533.58665.0056.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น11,994.203,780.0068.5 %5.01,184.9763.6194.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)0.0012,512.590.0 %0.00.001,656.520.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 40.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น8,101.333,866.8052.3 %5.03,058.922,666.7312.8 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.21,890.6013,111.0840.1 %5.0323.080.9599.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,638.30666.0059.3 %5.071.0048.7331.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น4,446.032,076.0053.3 %5.01,032.850.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น8,837.8136,045.00-307.8 %0.02,268.892,063.109.1 %4.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น0.0011,132.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น0.002,769.000.0 %0.00.003,864.200.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น0.003,723.000.0 %0.00.00444.930.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น4,614.672,073.9055.1 %5.01,280.050.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น3,811.435,680.00-49.0 %0.012,055.50148.9198.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.00643.690.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น17,754.2212,900.0027.3 %5.0538.37435.9819.0 %5.0
ทสบ.ขอนแก่น 39,974.790.000.0 %0.0948.85594.6037.3 %5.0
รจก.ขอนแก่น 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 49,534.258,729.878.4 %4.03,203.002,082.0535.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,984.411,668.0044.1 %5.0671.54168.8674.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,795.872,769.0027.1 %5.0994.81276.3872.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น4,040.212,602.0035.6 %5.01,089.89402.7863.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น0.002,519.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น4,607.215,926.70-28.6 %0.01,184.970.000.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น26,091.497,460.1771.4 %5.01,665.81342.7979.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 20.0016,840.610.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 50.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 40.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)27,230.100.000.0 %0.02,578.781,712.3133.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 176,005.4721,036.0172.3 %5.01,009.010.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 324,822.0016,648.4432.9 %5.01,364.99406.6070.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น0.0019,871.230.0 %0.00.00553.740.0 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.002,555.200.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น31,460.7728,221.5510.3 %5.0975.96477.7651.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพล0.0027,624.000.0 %0.00.00631.750.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่0.0021,392.000.0 %0.00.001,074.860.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น9,237.610.000.0 %0.02,570.600.95100.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น19,169.98139,693.02-628.7 %0.04,866.443,912.7319.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น21,142.8242,312.40-100.1 %0.01,208.98470.1261.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 73,124.451,164.0062.7 %5.01,210.52418.0065.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)5,995.0710,867.00-81.3 %0.02,286.56190.0091.7 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,839.091,248.0056.0 %5.01,378.7324.4598.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรภาค 40.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 730,573 648,285 0.00 % 84,443 32,310 0.00 %