จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,602.991.00100.0 %5.0535.56129.2575.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี11,293.197,696.0031.9 %5.077.58194.21-150.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี8,599.351,444.6383.2 %5.084.4958.0331.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี118,473.866,820.0094.2 %5.04,610.52211.6395.4 %5.0
สำนักงานคลังเขต 491,373.151,186.0098.7 %5.04,641.7947.8299.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี4,027.151,428.0064.5 %5.0953.91125.0586.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1014,388.3932,016.00-122.5 %0.03,753.80816.5278.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี21,920.6122,569.52-3.0 %0.04,871.211,133.9476.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,550.45339.0090.5 %5.0275.5676.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,906.08455.0092.3 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม5,868.13410.0093.0 %5.0993.45110.6188.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,795.67509.0086.6 %5.0442.0189.3979.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม4,379.30292.0093.3 %5.0298.769.0497.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,959.61331.0091.6 %5.0250.3976.0069.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน4,137.90325.0092.1 %5.0288.0475.6873.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ4,006.07565.0085.9 %5.0283.7185.5069.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ5,137.49422.0091.8 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี6,601.064,716.4828.5 %5.0628.98116.9781.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ4,027.82618.0084.7 %5.0251.0080.7567.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี825.541,251.00-51.5 %0.0320.2695.0070.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน4,193.04835.0080.1 %5.0324.6776.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง4,132.86707.0082.9 %5.0432.14114.0073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ4,054.32536.0086.8 %5.0343.8676.0077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ5,727.50475.0091.7 %5.0823.2076.0090.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,829.128,964.27-53.8 %0.02,458.451,553.4036.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี3,488.174,929.66-41.3 %0.0877.84379.9756.7 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,706.06576.5078.7 %5.0452.26190.6557.8 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,583.48890.0065.6 %5.0477.57214.7055.0 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,585.39420.0083.8 %5.0447.06193.8856.6 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,226.711,863.0016.3 %5.0343.69125.4063.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี3,783.741,883.0050.2 %5.0934.89271.4271.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานีไม่ครบ5,202.52ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,888.78ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,347.251,840.0045.0 %5.0782.76949.38-21.3 %0.0
สำนักชลประทานที่ 543,980.6532,839.0025.3 %5.07,225.357,503.15-3.8 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,857.251,692.0056.1 %5.01,590.10566.0564.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี636.441,631.00-156.3 %0.0630.64546.0313.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี9,593.905,555.0042.1 %5.03,292.881,832.4744.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,424.386,913.56-185.2 %0.0584.77982.24-68.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี5,625.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,733.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี2,707.026,076.00-124.5 %0.01,410.30226.1784.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 34,390.272,172.6050.5 %5.01,741.182,871.65-64.9 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี14,794.5320,867.65-41.0 %0.01,961.76313.0584.0 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี194,073.34526,632.63-171.4 %0.0751.86360.0552.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,659.092,048.0044.0 %5.0953.91161.3283.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)11,127.984,740.9657.4 %5.01,155.35492.4557.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)10,055.0114,284.08-42.1 %0.03,761.59154.3995.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 312,671.8011,415.129.9 %4.54,449.796,155.46-38.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานีไม่ครบ2,075.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ72.81ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี1,472.60852.0042.1 %5.0896.87113.1187.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี3,385.10840.0075.2 %5.0801.79129.2683.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,752.725,166.21-8.7 %0.0899.93661.3926.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี10,791.5253,532.81-396.1 %0.01,581.441,847.19-16.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี5,302.138,640.41-63.0 %0.01,253.10807.8235.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี3,930.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,048.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี10,986.9717,144.41-56.0 %0.02,402.86225.5490.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี4,673.132,925.0037.4 %5.01,201.12313.9673.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี4,314.474,305.720.2 %0.51,144.07277.6475.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี6,137.027,642.00-24.5 %0.01,885.69376.7780.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี4,904.833,192.0034.9 %5.01,353.2467.0495.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ5,693.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ96.95ประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี23,081.238,630.0062.6 %5.0544.10367.0132.5 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 91,203.7250,061.6045.1 %5.01,728.059,972.00-477.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี3,993.251,798.0055.0 %5.0329.45111.8166.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี4,870.134,176.9014.2 %5.01,144.071,068.716.6 %3.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี15,348.602,137.0086.1 %5.05,144.69512.5290.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี5,295.722,384.0055.0 %5.0934.89314.4866.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี7,207.1443,448.04-502.8 %0.01,169.99519.5055.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)6,297.12159.1297.5 %5.02,653.5726,663.00-904.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 470,740.1415,814.0877.6 %5.01,515.58579.8861.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 112,919.2216,782.57-29.9 %0.01,402.701,247.2711.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 310,793.0415,804.29-46.4 %0.01,355.92631.0753.5 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี8,730.686,940.4720.5 %5.0357.80214.4840.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี88,180.251,161.2098.7 %5.01,821.18502.0872.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีไม่ครบ78,467.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ76,526.2218,732.0075.5 %5.01,017.801,482.55-45.7 %0.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี68,623.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,023.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี38,448.1230,441.0020.8 %5.01,064.26526.3050.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี82,338.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,099.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน103,704.3366,680.8635.7 %5.01,016.541,292.88-27.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี28,496.4532,409.00-13.7 %0.04,199.783,117.3325.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,772.83729.0073.7 %5.01,209.29158.8986.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 4,904.192,682.0045.3 %5.01,119.00565.9249.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)5,692.637,011.01-23.2 %0.01,953.71420.8878.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี3,391.291,950.0042.5 %5.01,842.231,027.0644.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 410,804.784,989.4153.8 %5.02,693.241,972.9326.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี3,211.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0820.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,363,625 1,183,344 13.22 % 112,569 88,091 21.74 %