จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,602.991.00100.0 %5.0535.56129.2575.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี11,293.197,676.0032.0 %5.077.58194.21-150.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี8,599.351,444.6383.2 %5.084.4958.0331.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี118,473.860.000.0 %0.04,610.52211.6395.4 %5.0
สำนักงานคลังเขต 491,373.151,186.0098.7 %5.04,641.7947.8299.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี4,027.150.000.0 %0.0953.910.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรภาค 100.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี21,920.6122,569.52-3.0 %0.04,871.211,133.9476.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน0.00325.000.0 %0.00.0075.680.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ4,006.07565.0085.9 %5.0283.7185.5069.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ5,137.49422.0091.8 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,906.08455.0092.3 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม5,868.13410.0093.0 %5.0993.45110.6188.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,795.67509.0086.6 %5.0442.0189.3979.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม4,379.30292.0093.3 %5.0298.769.0497.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,959.61331.0091.6 %5.0250.3976.0069.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,550.45339.0090.5 %5.0275.5676.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง4,132.86707.0082.9 %5.0432.14114.0073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ4,054.32536.0086.8 %5.0343.8676.0077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ5,727.50475.0091.7 %5.0823.2076.0090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี6,601.064,716.4828.5 %5.0628.98116.9781.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ4,027.82618.0084.7 %5.0251.0080.7567.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี825.541,251.00-51.5 %0.0320.2695.0070.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน4,193.04835.0080.1 %5.0324.6776.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,829.128,964.27-53.8 %0.02,458.451,553.4036.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี3,488.174,929.66-41.3 %0.0877.84379.9756.7 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,706.06576.5078.7 %5.0452.26190.6557.8 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,583.48890.0065.6 %5.0477.57214.7055.0 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,585.39420.0083.8 %5.0447.06193.8856.6 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,226.711,863.0016.3 %5.0343.69125.4063.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี0.001,883.000.0 %0.00.00271.420.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี0.005,202.520.0 %0.00.001,888.780.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,347.250.000.0 %0.0782.760.000.0 %0.0
สำนักชลประทานที่ 543,980.6532,839.0025.3 %5.07,225.357,503.15-3.8 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,857.251,692.0056.1 %5.01,590.10566.0564.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี636.441,631.00-156.3 %0.0630.64546.0313.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี5,625.840.000.0 %0.01,733.560.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี194,073.34526,632.63-171.4 %0.0751.86360.0552.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,659.092,048.0044.0 %5.0953.91161.3283.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)11,127.984,740.9657.4 %5.01,155.350.000.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)10,055.0114,284.08-42.1 %0.03,761.59154.3995.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 312,671.8011,415.129.9 %4.54,449.796,155.46-38.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี0.002,075.000.0 %0.00.0072.810.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี1,472.600.000.0 %0.0896.870.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี3,385.100.000.0 %0.0801.790.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,752.720.000.0 %0.0899.930.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี3,930.430.000.0 %0.01,048.990.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี10,986.9717,144.41-56.0 %0.02,402.86225.5490.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี4,673.132,925.0037.4 %5.01,201.12313.9673.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี4,314.474,305.720.2 %0.51,144.07277.6475.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี6,137.020.000.0 %0.01,885.690.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี4,904.833,192.0034.9 %5.01,353.2467.0495.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี23,081.238,630.0062.6 %5.0544.10433.2020.4 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี3,993.251,798.0055.0 %5.0329.45111.8166.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี4,870.134,176.9014.2 %5.01,144.071,068.716.6 %3.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี15,348.602,137.0086.1 %5.05,144.690.000.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี5,295.722,384.0055.0 %5.0934.89314.4866.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 310,793.0415,804.29-46.4 %0.01,355.92631.0753.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)0.00159.120.0 %0.00.0026,663.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 470,740.1415,814.0877.6 %5.01,515.580.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี8,730.686,940.4720.5 %5.0357.80214.4840.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี82,338.800.000.0 %0.01,099.820.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน103,704.3366,680.8635.7 %5.01,016.541,292.88-27.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี68,623.960.000.0 %0.01,023.620.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี38,448.1230,441.0020.8 %5.01,064.260.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี88,180.251,161.2098.7 %5.01,821.180.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี0.0078,467.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ76,526.220.000.0 %0.01,017.800.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี28,496.4532,409.00-13.7 %0.04,199.783,117.3325.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,772.83729.0073.7 %5.01,209.29158.8986.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 4,904.192,682.0045.3 %5.01,119.00565.9249.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)5,692.637,011.01-23.2 %0.01,953.71420.8878.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี3,391.291,950.0042.5 %5.01,842.231,027.0644.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 40.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 944,757 886,581 0.00 % 68,179 31,287 0.00 %