จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,844.761,167.0069.6 %5.0234.5458.6375.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,602.322,051.0043.1 %5.0437.3754.3587.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,585.372,494.0030.4 %5.0519.7868.1986.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 418,020.0646,000.00-155.3 %0.04,508.68635.7085.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 246,177.2533,638.0027.2 %5.02,575.51881.6065.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 145,807.5037,000.0019.2 %5.03,513.31989.9071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 28,511.974,059.0052.3 %5.0356.6495.0073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 28,017.522,676.0066.6 %5.0367.6576.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง6,875.093,472.0049.5 %5.0319.7295.0070.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,350.70898.0079.4 %5.0259.73104.5059.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 15,219.302,398.0054.1 %5.0333.3695.9571.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 17,295.211,860.0074.5 %5.0309.22114.0063.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย3,981.91861.0078.4 %5.0217.1495.0056.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,706.572,494.0056.3 %5.0258.7085.5067.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 17,212.1314,000.00-94.1 %0.01,432.551,549.84-8.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,797.522,982.00-6.6 %0.01,072.92826.5023.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,559.662,810.0038.4 %5.0900.13456.0049.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี2,985.231,679.0043.8 %5.0405.69215.4946.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี3,050.981,787.0041.4 %5.0355.73195.3345.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี4,212.562,477.0041.2 %5.0713.80786.60-10.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี2,425.653,402.00-40.3 %0.0407.840.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,695.721,773.0062.2 %5.0957.15576.9439.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี15,102.8126,680.00-76.7 %0.01,679.790.000.0 %0.5
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี5,027.268,000.00-59.1 %0.01,240.56520.0058.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,703.052,242.0039.5 %5.0493.59397.1319.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,714.401,340.0063.9 %5.0629.4249.4092.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี3,044.24942.0069.1 %5.0329.62164.8550.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี4,902.174,108.0016.2 %5.0715.87261.1963.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี11,738.8230,279.00-157.9 %0.01,965.021,797.318.5 %4.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี5,159.413,727.0027.8 %5.0786.03537.4731.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี3,851.483,021.0021.6 %5.0633.92230.5563.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี6,987.1415,243.00-118.2 %0.01,337.47108.0391.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี11,899.471,185.0090.0 %5.0571.03112.9880.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,706.362,524.0031.9 %5.0482.44228.2052.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,670.443,063.0046.0 %5.0690.93237.8865.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี7,046.286,228.0011.6 %5.01,187.44355.1170.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี5,969.0013,418.00-124.8 %0.01,204.3665.8794.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี11,487.307,760.0032.4 %5.0359.63607.54-68.9 %0.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี63,061.7550,799.0019.4 %5.0880.05689.6321.6 %5.0
รจก.บางขวาง 181,024.94181,931.00-0.5 %0.02,019.65557.1572.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,897.26975.0066.3 %5.0272.5756.5279.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,977.732,081.0058.2 %5.0976.17344.8264.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,652.981,826.0050.0 %5.0500.77261.6647.7 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี10,424.9715,285.00-46.6 %0.01,584.68400.2074.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี3,396.901,744.0048.7 %5.0462.76218.5452.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,742.244,280.009.7 %4.5566.57427.5024.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)34,920.5917,917.0048.7 %5.01,417.41369.7673.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 233,362.8719,672.0041.0 %5.0618.80215.0165.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 169,924.6414,172.0079.7 %5.0339.29282.4416.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,364.394,110.005.8 %2.5302.80296.472.1 %1.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี7,060.2115,437.00-118.6 %0.0343.81505.68-47.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี61,958.5531,301.0049.5 %5.0424.44877.12-106.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี16,198.0618,914.00-16.8 %0.02,347.665,746.28-144.8 %0.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ259,887.63131,000.0049.6 %5.0354.26410.14-15.8 %0.0
สถาบันโรคทรวงอก758,676.63588,565.0022.4 %5.011,782.991,167.0090.1 %5.0
สถาบันทันตกรรม134,058.0874,000.0044.8 %5.0200.10145.7127.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)3,349.980.10100.0 %5.0510.0298.8380.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,877.523,245.0016.3 %5.0656.77591.899.9 %4.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี3,020.77645.0078.6 %5.0272.57103.7661.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี117,209.8930,000.0074.4 %5.051,168.6413,425.0073.8 %5.0
รวม 2,093,993 1,509,637 27.91 % 111,087 40,922 63.16 %