จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,844.761,167.0069.6 %5.0234.5458.6375.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,602.322,051.0043.1 %5.0437.3754.3587.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,585.372,494.0030.4 %5.0519.7868.1986.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 40.0046,000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 246,177.2533,638.0027.2 %5.02,575.51881.6065.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 145,807.5037,000.0019.2 %5.03,513.31989.9071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 28,017.522,676.0066.6 %5.0367.6576.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย0.000.000.0 %0.00.00104.500.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 15,219.302,398.0054.1 %5.0333.3695.9571.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 17,295.211,860.0074.5 %5.0309.22114.0063.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 28,511.970.000.0 %0.0356.640.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง6,875.090.000.0 %0.0319.720.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 17,212.130.000.0 %0.01,432.551,549.84-8.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,797.522,982.00-6.6 %0.01,072.92826.5023.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี0.002,810.000.0 %0.00.00456.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี3,050.981,787.0041.4 %5.0355.73195.3345.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี4,212.562,477.0041.2 %5.0713.80786.60-10.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี2,425.653,402.00-40.3 %0.0407.840.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,703.052,242.0039.5 %5.0493.59397.1319.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี3,044.24942.0069.1 %5.0329.62164.8550.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี0.003,021.000.0 %0.00.00230.550.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี0.001,185.000.0 %0.00.00118.930.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,706.362,524.0031.9 %5.0482.44228.2052.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,670.443,063.0046.0 %5.0690.93237.8865.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี64.370.000.0 %0.023.080.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี0.0013,418.000.0 %0.00.0065.870.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี11,487.300.000.0 %0.0359.63607.54-68.9 %0.0
รจก.บางขวาง 181,024.94181,931.00-0.5 %0.02,019.65557.1572.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี63,061.7550,799.0019.4 %5.0880.050.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,897.26861.0070.3 %5.0272.5756.5279.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,977.732,081.0058.2 %5.0976.17344.8264.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,652.981,826.0050.0 %5.0500.77261.6647.7 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี10,424.9715,285.00-46.6 %0.01,584.68400.2074.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี3,396.901,246.0063.3 %5.0462.76105.3277.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,742.244,280.009.7 %4.5566.57427.5024.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)34,920.5917,917.0048.7 %5.01,417.41369.7673.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 169,924.640.000.0 %0.0339.290.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 233,362.8719,672.0041.0 %5.0618.80215.0165.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,364.394,593.00-5.2 %0.0302.80296.472.1 %1.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี61,958.5531,301.0049.5 %5.0424.44877.12-106.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี16,198.0618,914.00-16.8 %0.02,347.665,746.28-144.8 %0.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ259,887.63131,000.0049.6 %5.0354.26410.14-15.8 %0.0
สถาบันทันตกรรม134,058.0874,000.0044.8 %5.0200.10145.7127.2 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0510.0298.8380.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี3,020.77645.0078.6 %5.0272.57103.7661.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 974,110 659,054 0.00 % 27,461 17,750 0.00 %