จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,649.49549.0079.3 %5.0570.36226.4860.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย25,257.9311,032.0056.3 %5.091.89233.44-154.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย10,633.547,073.2933.5 %5.051.73145.31-180.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย4,835.834,259.0011.9 %5.0105.8548.1854.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย2,890.552,013.0030.4 %5.0665.44154.6276.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย3,377.431,980.0041.4 %5.0434.38132.5769.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย17,754.4514,056.0020.8 %5.03,061.46469.7784.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,924.70447.0088.6 %5.0416.6057.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,836.87375.0090.2 %5.0472.7090.2580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง4,072.56666.0083.6 %5.0287.1057.0080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว677.403.0099.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง4,307.791,076.0075.0 %5.0377.6890.2576.1 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,923.51547.0086.1 %5.0234.4957.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว1,409.6891.0093.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่4,333.46840.0080.6 %5.0300.0157.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,977.04554.0086.1 %5.0245.1257.0076.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่8,853.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,498.19640.3457.3 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน3,247.085,922.60-82.4 %0.0835.55492.5341.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย4,781.004,619.603.4 %1.51,426.091,205.4815.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,783.801,358.0051.2 %5.01,548.32443.4871.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,899.621,758.0054.9 %5.01,064.78476.7555.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย3,277.46386.0088.2 %5.0817.57380.0053.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย3,323.29587.6082.3 %5.01,605.39834.1048.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย3,717.791,266.0065.9 %5.0988.93825.7816.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย2,015.641,859.007.8 %3.5541.07324.2640.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย5,423.522,965.5745.3 %5.01,673.29718.7957.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย4,573.042,476.0045.9 %5.01,311.98226.3582.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย5,729.2511,942.38-108.4 %0.01,330.99195.7085.3 %5.0
ท่าอากาศยานเลย53,227.9340,159.0024.6 %5.0564.12366.7035.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย4,430.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,254.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย3,348.40936.0072.0 %5.0855.1364.6892.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย3,076.01440.0085.7 %5.0741.50474.3536.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,546.312,662.3024.9 %5.0568.33339.9540.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย6,044.501,416.0076.6 %5.01,547.202,701.99-74.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,980.433,531.0011.3 %5.01,102.791,130.84-2.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,612.261,199.0066.8 %5.0950.68688.0927.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย4,905.608,197.18-67.1 %0.01,331.00151.9888.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย11,888.492,292.0080.7 %5.0969.50388.0260.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย3,694.952,449.9133.7 %5.0672.46173.9674.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย4,915.316,070.00-23.5 %0.014,775.99368.7397.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย4,457.631,798.2659.7 %5.01,216.93298.1375.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย3,012.232,408.0020.1 %5.0684.4653.2192.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย11,513.192,690.0076.6 %5.0931.66446.3352.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย39,042.6520,935.8046.4 %5.01,005.69664.8333.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,904.79480.0083.5 %5.01,489.8124.0098.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,305.841,068.0067.7 %5.0798.55252.2268.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย813.84566.0030.5 %5.0703.47276.4560.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)5,608.544,598.0018.0 %5.0988.72304.5869.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย3,755.913,349.5010.8 %5.01,007.73445.7755.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย4,783.562,311.2551.7 %5.0558.331,224.76-119.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)67,424.368,351.7787.6 %5.0361.5354.5284.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 333,550.318,870.4373.6 %5.01,633.391,284.2021.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 140,556.2114,131.4565.2 %5.01,697.82581.5965.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 213,487.4313,143.722.5 %1.01,553.85717.1253.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย31,940.811,392.4795.6 %5.0343.97281.7418.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย91,832.9458,161.4536.7 %5.0999.78701.8329.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย19,207.3614,877.0022.5 %5.0990.77432.6556.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง49,960.7016,483.0067.0 %5.01,020.941,062.87-4.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย9,063.0015,720.00-73.5 %0.02,162.722,618.51-21.1 %0.0
โรงพยาบาลเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,637.973,016.0017.1 %5.0950.68395.3658.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,850.001,600.0043.9 %5.0646.41378.9541.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 685,583 346,007 49.53 % 67,783 27,988 58.71 %