จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,649.49549.0079.3 %5.0570.36226.4860.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย10,633.547,073.2933.5 %5.051.73145.31-180.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย25,257.9311,032.0056.3 %5.091.89233.44-154.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย3,377.431,980.0041.4 %5.0434.38132.5769.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว677.403.0099.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง4,307.791,076.0075.0 %5.0377.6890.2576.1 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว1,409.6891.0093.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม0.00447.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,836.87375.0090.2 %5.0472.7090.2580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง4,072.56666.0083.6 %5.0287.1057.0080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่4,333.46840.0080.6 %5.0300.0157.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน0.005,922.600.0 %0.00.00492.530.0 %0.0
ด่านศุลกากรท่าลี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย4,781.000.000.0 %0.01,426.091,205.4815.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย0.001,358.000.0 %0.00.00443.480.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,899.621,758.0054.9 %5.01,064.78476.7555.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย3,323.29587.6082.3 %5.01,605.39834.1048.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย0.001,859.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย5,423.522,965.5745.3 %5.01,673.29718.7957.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย0.002,476.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย5,729.2511,942.38-108.4 %0.01,330.99195.7085.3 %5.0
ท่าอากาศยานเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย4,430.780.000.0 %0.01,254.920.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย3,076.01440.0085.7 %5.0741.50474.3536.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,546.312,662.3024.9 %5.0568.33339.9540.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย6,044.501,416.0076.6 %5.01,547.200.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย4,905.608,197.18-67.1 %0.01,331.00151.9888.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย4,457.631,798.2659.7 %5.01,216.93298.1375.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย0.002,408.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย0.002,690.000.0 %0.00.00446.330.0 %0.0
เรือนจำจังหวัดเลย39,042.6520,935.8046.4 %5.01,005.69664.8333.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,904.79480.0083.5 %5.01,489.8124.0098.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,305.841,068.0067.7 %5.0798.55252.2268.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย813.84566.0030.5 %5.0703.47276.4560.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)5,608.544,598.0018.0 %5.0988.720.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย3,755.913,349.5010.8 %5.01,007.730.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย4,783.562,311.2551.7 %5.0558.331,224.76-119.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 333,540.208,870.4373.6 %5.01,631.091,284.2021.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย91,782.3658,161.4536.6 %5.0999.78701.8329.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย0.0014,877.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง0.0016,483.000.0 %0.00.001,062.870.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย0.0015,720.000.0 %0.00.002,618.510.0 %0.0
โรงพยาบาลเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,637.973,016.0017.1 %5.0950.68395.3658.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 290,138 158,809 0.00 % 21,682 10,551 0.00 %