จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย3,843.1099.0097.4 %5.0356.87112.9568.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย22,962.8224,400.09-6.3 %0.072.85155.34-113.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย3,487.522,967.0014.9 %5.0667.69182.6972.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย3,254.781,474.0054.7 %5.0572.610.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย19,431.3012,984.0033.2 %5.02,600.76447.4582.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,615.30571.0087.6 %5.0343.4564.1581.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ5,156.03417.0091.9 %5.0306.4464.8578.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,398.56337.0092.3 %5.0430.6864.3585.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,541.02438.0090.4 %5.0355.0864.2281.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย4,673.18616.0086.8 %5.0303.6264.3778.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,332.93228.0094.7 %5.0442.2064.3585.4 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 24,596.584,075.0011.3 %5.0965.38201.7579.1 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย18,522.5947,938.84-158.8 %0.01,922.63742.8161.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย5,405.183,242.5440.0 %5.01,219.161,138.106.6 %3.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย4,898.082,289.9353.2 %5.0794.24282.0564.5 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย3,894.504,369.00-12.2 %0.0813.25629.2422.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,340.161,361.0059.3 %5.0900.15588.9534.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย5,748.64667.0088.4 %5.0585.06269.4853.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย7,514.752,298.0069.4 %5.01,668.99697.5358.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย3,661.762,045.0044.2 %5.0819.061,567.50-91.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย4,138.183,726.2010.0 %5.0914.891,001.86-9.5 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,832.263,690.3623.6 %5.0815.2094.0088.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย6,586.464,954.0024.8 %5.01,231.61407.8366.9 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,904.421,511.0061.3 %5.0775.22237.0569.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย1,628.64600.0063.2 %5.060.600.9598.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,443.781,254.0063.6 %5.0642.0746.7992.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย3,203.30813.0074.6 %5.0547.03288.2347.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย4,187.846,055.20-44.6 %0.0870.30472.5345.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย5,117.3433,526.00-555.1 %0.01,231.611,497.85-21.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย4,348.2211,041.99-153.9 %0.0946.37516.8045.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย6,078.942,487.0059.1 %5.01,497.83354.2476.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย5,497.502,892.0047.4 %5.01,079.4888.8191.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย3,411.332,428.0028.8 %5.0547.03399.9526.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,690.403,245.6412.1 %5.0737.19457.8437.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย5,453.225,662.74-3.8 %0.0889.32380.3257.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย6,332.642,553.4859.7 %5.0699.16363.6748.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย3,316.612,385.6928.1 %5.0451.9553.3388.2 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย11,596.503,162.0072.7 %5.0667.69293.6756.0 %5.0
รจจ.หนองคาย 62,047.8731,578.2549.1 %5.0684.18362.9946.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,863.421,832.0036.0 %5.0413.90222.0246.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย4,216.333,682.1012.7 %5.0899.48444.7950.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย3,025.311,386.0054.2 %5.0470.97356.4824.3 %5.0
สปส.จ.หนองคาย4,914.884,625.195.9 %2.5851.29646.7624.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย3,741.923,801.00-1.6 %0.0699.1637.8894.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย4,084.195,354.30-31.1 %0.0775.22934.92-20.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)14,136.2310,175.0028.0 %5.02,098.85577.8072.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 133,246.6719,070.1342.6 %5.01,442.93900.1337.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 278,122.0216,556.0078.8 %5.01,503.131,779.99-18.4 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย3,223.103,647.52-13.2 %0.0266.9859.3577.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย82,120.9682,215.00-0.1 %0.01,273.59800.1437.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย72,450.9925,490.0064.8 %5.0601.22311.4848.2 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย28,803.4420,907.0027.4 %5.0699.55475.0032.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย10,927.1417,685.27-61.8 %0.01,619.051,796.68-11.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,366.911,864.0044.6 %5.0604.08457.9024.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย2,678.43901.0066.4 %5.0432.93202.7553.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย41,266.5615,963.0061.3 %5.02,946.434,339.60-47.3 %0.0
รวม 680,283 471,538 30.68 % 49,028 29,065 40.72 %