จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,743.721,088.0060.3 %5.0467.00186.8460.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม27,394.3913,974.0049.0 %5.0154.8697.4037.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม2,945.421,596.0045.8 %5.0543.06245.4354.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,730.612,154.0042.3 %5.0790.2717.0497.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม19,430.7817,117.0011.9 %5.03,148.23908.8471.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,869.041,535.0068.5 %5.0343.1180.5976.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย4,231.77942.0077.7 %5.0388.7589.8876.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ4,014.00375.0090.7 %5.0158.829.0194.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,934.63559.0085.8 %5.0267.3344.1783.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย4,231.18529.0087.5 %5.0267.2170.0973.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,166.13715.0082.8 %5.0359.1874.8279.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,993.10156.0096.1 %5.0289.792.9799.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน4,102.46507.0087.6 %5.0226.479.1496.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน4,169.36907.0078.2 %5.0316.3874.0576.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม5,014.47793.0084.2 %5.0277.8273.9873.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,965.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0278.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง4,016.25400.0090.0 %5.0184.6210.0894.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม4,154.944,737.90-14.0 %0.0790.26315.6960.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบ300.16ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,754.36699.3074.6 %5.0513.33352.2831.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม4,108.771,810.0055.9 %5.0866.33578.1033.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,356.671,778.0047.0 %5.0657.13135.9879.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม3,236.97778.0076.0 %5.0619.120.9599.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม8,726.735,686.4134.8 %5.02,729.90981.4164.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,666.755,121.79-92.1 %0.0555.180.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม5,709.693,978.4030.3 %5.01,569.921,602.26-2.1 %0.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม4,043.262,471.0038.9 %5.0934.4944.9495.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม5,967.3417,202.25-188.3 %0.01,151.57420.4363.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม3,851.263,391.7011.9 %5.0847.29800.955.5 %2.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,656.92878.0047.0 %5.058.1766.50-14.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม3,244.231,635.0049.6 %5.0463.9680.9482.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม2,980.79512.0082.8 %5.0562.07522.507.0 %3.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม4,224.774,103.802.9 %1.0961.41331.0665.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม359,313.8438,223.0089.4 %5.0139,112.662,199.9098.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม4,498.179,494.00-111.1 %0.0876.14740.7815.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2,720.541,779.0034.6 %5.0409.95159.7161.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม7,749.5913,627.20-75.8 %0.01,834.23247.4486.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม1,448.011,200.0017.1 %5.0475.87470.251.2 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม4,254.002,848.0033.1 %5.0775.77230.0070.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม5,441.275,522.00-1.5 %0.01,094.520.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม6,257.702,461.0060.7 %5.01,322.69259.2780.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม6,764.264,104.9939.3 %5.01,056.7233.5996.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม12,316.032,494.0079.7 %5.01,056.49774.7926.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 44,225.8962,841.40-42.1 %0.0881.391,028.18-16.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม4,436.193,967.0010.6 %5.0657.15623.935.1 %2.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม4,560.584,227.007.3 %3.5681.86465.5831.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,176.092,241.0029.4 %5.0581.10460.4120.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม4,194.726,954.00-65.8 %0.0904.34435.3051.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม3,928.382,349.0040.2 %5.0885.35260.7070.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม1,275.106,115.60-379.6 %0.0478.04452.155.4 %2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 280,686.7719,139.4076.3 %5.018,696.99547.6597.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 350,767.7314,344.4671.7 %5.01,055.081,035.921.8 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)46,284.9712,998.0771.9 %5.01,797.3096.1894.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 158,477.2422,502.7361.5 %5.01,361.82476.8065.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม11,134.233,550.0068.1 %5.0354.79315.0511.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย59,010.6724,920.0057.8 %5.0803.99657.5118.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม98,521.4121,986.4077.7 %5.0735.38514.7630.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบ46,240.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม17,744.15168.9999.0 %5.0692.21659.954.7 %2.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม84,393.3468,493.0018.8 %5.01,545.651,030.8533.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม35,163.2547,314.00-34.6 %0.0910.65537.7041.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม9,345.1425,668.00-174.7 %0.01,756.242,662.63-51.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,758.181,944.0048.3 %5.0771.26433.2343.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม3,260.211,357.0058.4 %5.0619.12338.1445.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม42,287.5515,429.2163.5 %5.05,940.423,677.0538.1 %5.0
รวม 1,241,066 548,394 55.81 % 211,588 30,056 85.80 %