จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,743.721,088.0060.3 %5.0467.00186.8460.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม27,394.3913,974.0049.0 %5.0154.8697.4037.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม2,945.421,596.0045.8 %5.0543.06245.4354.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,730.612,154.0042.3 %5.0790.2717.0497.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม19,430.7817,117.0011.9 %5.03,148.23908.8471.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,934.63559.0085.8 %5.0267.3344.1783.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย4,231.18529.0087.5 %5.0267.2170.0973.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,090.21715.0082.5 %5.0321.1574.8276.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช0.00156.000.0 %0.00.002.970.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,869.041,535.0068.5 %5.0343.1180.5976.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย4,231.77942.0077.7 %5.0388.7589.8876.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ4,014.00375.0090.7 %5.0158.829.0194.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน4,169.36907.0078.2 %5.0316.3874.0576.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม5,014.47793.0084.2 %5.0277.8273.9873.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน4,102.46507.0087.6 %5.0226.479.1496.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม4,154.944,737.90-14.0 %0.0790.26315.6960.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,754.36699.3074.6 %5.0513.33352.2831.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม4,108.771,810.0055.9 %5.0866.33578.1033.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,356.671,778.0047.0 %5.0657.13135.9879.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม3,236.97624.0080.7 %5.0619.120.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม0.005,121.790.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม0.002,471.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม2,980.79512.0082.8 %5.0562.07522.507.0 %3.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม4,224.774,103.802.9 %1.0961.41331.0665.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2,720.541,779.0034.6 %5.0409.95159.7161.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม7,749.5913,627.20-75.8 %0.01,834.23247.4486.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม1,448.011,200.0017.1 %5.0475.87470.251.2 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม4,254.002,848.0033.1 %5.0775.77230.0070.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม5,441.275,522.00-1.5 %0.01,094.520.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม6,257.702,461.0060.7 %5.01,322.69259.2780.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม6,764.264,104.9939.3 %5.01,056.7233.5996.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม12,316.032,494.0079.7 %5.01,056.49774.7926.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 44,225.8962,841.40-42.1 %0.0881.391,028.18-16.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,260.583,967.00-21.7 %0.0600.11623.93-4.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม4,560.584,227.007.3 %3.5681.86465.5831.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,176.092,241.0029.4 %5.0581.10460.4120.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม4,194.726,954.00-65.8 %0.0904.34435.3051.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม3,928.382,349.0040.2 %5.0885.35260.7070.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม1,275.106,115.60-379.6 %0.0478.04452.155.4 %2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 158,477.2422,502.7361.5 %5.01,361.82476.8065.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 350,767.7314,344.4671.7 %5.01,055.081,035.921.8 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม11,134.233,550.0068.1 %5.0354.79315.0511.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย59,010.6724,920.0057.8 %5.0803.99657.5118.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม90,333.000.000.0 %0.0732.460.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม17,744.15168.9999.0 %5.0692.21659.954.7 %2.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,709.311,944.0047.6 %5.0752.24433.2342.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม3,260.211,357.0058.4 %5.0619.12338.1445.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 435,396 248,574 0.00 % 30,699 14,036 0.00 %