จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,029.761.00100.0 %5.0503.61175.9065.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด14,452.845,243.3063.7 %5.0145.92194.34-33.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด45,972.120.000.0 %0.0118.030.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด5,179.220.000.0 %0.0678.950.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด3,787.912,571.0032.1 %5.0490.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด22,431.159,528.8057.5 %5.03,375.041,134.3066.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี0.00116.000.0 %0.00.002.850.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ5,351.43668.0087.5 %5.0231.2864.7972.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ4,314.95504.0088.3 %5.0290.8764.7177.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก4,193.180.000.0 %0.0265.620.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ375.550.000.0 %0.0211.120.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด5,444.291,892.0065.2 %5.0250.4862.5275.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน4,301.50468.0089.1 %5.0235.0548.5879.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี4,221.12293.0093.1 %5.0123.8142.1066.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง4,377.58701.0084.0 %5.0254.3664.7074.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง4,109.34154.0096.3 %5.0161.0415.4890.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์3,859.89462.0088.0 %5.0346.0165.7581.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร4,766.00471.0090.1 %5.0349.7319.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,442.37427.0087.6 %5.0239.2148.6479.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,984.100.000.0 %0.0287.130.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย4,161.69413.0090.1 %5.0312.2864.7679.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,760.27305.0091.9 %5.0177.2515.0691.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,593.860.000.0 %0.0185.660.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด4,280.849,769.26-128.2 %0.0998.031,293.91-29.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด647.960.000.0 %0.0250.480.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,650.911,047.9060.5 %5.0320.59237.5025.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,694.100.000.0 %0.0524.390.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,764.82873.0068.4 %5.0517.16228.0055.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด4,123.920.000.0 %0.0841.98552.3834.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,465.452,284.0034.1 %5.0769.85854.13-10.9 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,537.50838.0081.5 %5.0807.87455.0043.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด4,132.780.000.0 %0.01,563.380.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,321.376,611.00-184.8 %0.0585.43847.54-44.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,984.585,543.007.4 %3.51,100.141,426.45-29.7 %0.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,627.644,690.00-1.3 %0.01,058.01145.7686.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)20,868.7128,863.54-38.3 %0.01,781.33296.3183.4 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด28,543.7773,143.99-156.3 %0.0116.33851.74-632.2 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,579.300.000.0 %0.0857.380.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด2,147.900.000.0 %0.067.990.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,802.10721.0060.0 %5.043.4041.454.5 %2.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,450.941,026.0070.3 %5.0826.8855.0693.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,058.93400.0086.9 %5.0674.76332.5050.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,518.870.000.0 %0.0845.910.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด7,516.850.000.0 %0.02,852.400.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,493.010.000.0 %0.01,226.230.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด9,712.843,181.0067.2 %5.03,127.821,389.8555.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด6,209.460.000.0 %0.01,128.230.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด11,991.560.000.0 %0.01,055.080.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด4,627.263,412.0026.3 %5.01,226.231,073.5012.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด4,086.480.000.0 %0.0704.06542.7722.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด5,089.904,649.488.7 %4.01,302.261,184.189.1 %4.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,745.690.000.0 %0.0541.980.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด16,425.644,844.0070.5 %5.0505.83554.17-9.6 %0.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 53,289.3241,747.7921.7 %5.0997.6126.5797.3 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,851.680.000.0 %0.0386.580.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด637.870.000.0 %0.0238.960.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,190.231,579.0050.5 %5.0750.83925.13-23.2 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด4,282.452,604.0039.2 %5.0693.78361.0448.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,963.627,096.14-43.0 %0.01,169.18460.2360.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,342.690.000.0 %0.01,074.100.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด10,584.5812,095.94-14.3 %0.0919.60259.7271.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)3,851.770.000.0 %0.02,272.660.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 185,785.6720,932.0075.6 %5.01,159.38681.1541.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 212,634.720.000.0 %0.01,170.730.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 325,809.200.000.0 %0.01,445.890.000.0 %0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด9,580.3014,312.64-49.4 %0.0188.52474.28-151.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,408.880.000.0 %0.0173.300.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด147,689.97100,347.0032.1 %5.01,567.261,864.21-18.9 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด143,395.270.000.0 %0.0876.940.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด42,485.130.000.0 %0.01,133.800.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย24,019.510.000.0 %0.0905.300.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร30,299.070.000.0 %0.0808.560.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง197,457.590.000.0 %0.0916.670.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด89,671.940.000.0 %0.0760.180.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด9,205.950.000.0 %0.02,007.202,372.54-18.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,630.481,782.0050.9 %5.0769.84837.17-8.7 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,367.550.000.0 %0.0655.750.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด48,552.9010,000.0079.4 %5.08,233.83255.0096.9 %5.0
รวม 591,575 388,496 0.00 % 43,251 22,961 0.00 %