จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,741.19700.0074.5 %5.0532.55110.2079.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์67,001.255,603.9091.6 %5.0444.1454.7487.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์4,159.234,623.00-11.2 %0.0776.32430.7644.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,524.98281.0092.0 %5.0719.3072.6489.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์23,020.1014,657.2036.3 %5.07,089.73940.2886.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,498.801,109.0075.3 %5.0312.8542.1086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี4,176.69499.0088.1 %5.0420.5464.5884.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,990.42432.0089.2 %5.0248.3947.9880.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ4,137.54713.0082.8 %5.0304.2864.4978.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด4,637.441,052.0077.3 %5.0237.0064.8172.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย4,312.56715.0083.4 %5.0200.6932.5083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์4,079.24543.0086.7 %5.0387.3864.4383.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง4,017.45198.0095.1 %5.0402.0964.4984.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง4,127.29471.0088.6 %5.0377.0010.0097.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,950.84530.0086.6 %5.0147.4210.0093.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง4,117.78715.0082.6 %5.0312.7248.3184.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์4,933.584,426.6810.3 %5.01,308.77944.3927.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์5,252.071,080.0079.4 %5.01,080.601,298.77-20.2 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 711,544.333,551.0069.2 %5.01,533.56315.7579.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,769.193,276.5813.1 %5.0852.481,123.95-31.8 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,954.72713.0075.9 %5.0548.13864.12-57.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์5,627.682,222.0060.5 %5.01,289.851,403.94-8.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,741.287,521.48-332.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์5,562.532,601.2553.2 %5.01,575.09514.5667.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,664.313,502.0024.9 %5.01,183.52122.7489.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์6,846.4514,946.91-118.3 %0.01,403.95107.3392.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,892.092,959.0024.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,139.75236.0079.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์3,591.0752.0098.6 %5.0719.27133.9581.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,220.9874.0097.7 %5.0643.31283.1056.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,694.163,444.506.8 %3.0814.45418.8148.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์5,765.7577,133.00-1,237.8 %0.01,565.122,150.09-37.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์4,533.303,517.0022.4 %5.01,194.69647.8045.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์4,920.333,421.0030.5 %5.0852.39511.4440.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์6,272.6712,724.50-102.9 %0.01,403.95194.3186.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์4,221.082,598.3138.4 %5.0890.42840.755.6 %2.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์4,253.222,881.5032.3 %5.0890.52504.9743.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์5,643.173,279.8041.9 %5.01,080.59748.6030.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,893.622,305.0060.9 %5.01,257.61477.2562.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์4,407.653,543.0019.6 %5.0700.9897.1986.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์35,216.853,090.0091.2 %5.0838.92644.5923.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 100,769.9848,166.3652.2 %5.01,179.9210,502.01-790.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,011.401,635.0045.7 %5.0491.10231.5952.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์5,974.263,303.3044.7 %5.0814.45598.8926.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,133.331,153.8063.2 %5.0565.89654.25-15.6 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์6,095.675,202.5114.7 %5.01,274.17876.6131.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์4,027.702,270.0043.6 %5.0852.41136.0484.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์7,204.747,054.532.1 %1.0928.48290.2768.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)55,238.1711,782.4078.7 %5.02,057.48797.1461.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 160,894.4222,656.7562.8 %5.02,077.68502.0575.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 234,067.4610,356.3769.6 %5.01,002.90852.4815.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 353,102.983,124.0094.1 %5.01,304.60512.8160.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์12,680.507,500.0040.9 %5.0374.63327.5612.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง32,174.2417,760.0044.8 %5.01,048.96860.7017.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง246,996.9822,528.0090.9 %5.03,592.151,157.2367.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์83,206.7635,136.0057.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์32,406.0824,750.0023.6 %5.0888.80687.1622.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี62,502.1715,946.6174.5 %5.0820.241,234.81-50.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง52,123.6315,594.0070.1 %5.0795.01525.3233.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์18,619.3124,005.00-28.9 %0.02,021.043,171.51-56.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,586.483,600.00-0.4 %0.0795.36595.4225.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,984.141,429.0052.1 %5.0510.10332.8134.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์50,821.6614,569.8971.3 %5.06,399.454,927.1523.0 %5.0
รวม 1,227,677 497,465 59.48 % 66,335 46,245 30.29 %