จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,741.19700.0074.5 %5.0532.55110.2079.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์67,001.255,603.9091.6 %5.0444.1454.7487.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์4,159.234,623.00-11.2 %0.0776.32430.7644.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,524.98281.0092.0 %5.0719.3072.6489.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์0.0014,657.200.0 %0.00.00940.280.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์0.00530.000.0 %0.00.0010.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง0.00715.000.0 %0.00.0048.310.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง0.00198.000.0 %0.00.0064.490.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง4,127.29471.0088.6 %5.0377.0010.0097.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ0.00713.000.0 %0.00.0064.490.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด4,637.441,052.0077.3 %5.0237.0064.8172.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย0.00715.000.0 %0.00.0032.500.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์0.00543.000.0 %0.00.0064.430.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,498.801,109.0075.3 %5.0312.8542.1086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี0.00499.000.0 %0.00.0064.580.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก0.00432.000.0 %0.00.0047.980.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์0.004,426.680.0 %0.00.00944.390.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์5,252.070.000.0 %0.01,080.600.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 711,544.333,551.0069.2 %5.01,533.56315.7579.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์0.00713.000.0 %0.00.00864.120.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,741.287,521.48-332.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์5,562.532,601.2553.2 %5.01,575.09514.5667.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,664.310.000.0 %0.01,183.520.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์6,846.4514,946.91-118.3 %0.01,403.95107.3392.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์0.002,959.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,139.75236.0079.3 %5.057.020.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์3,591.070.000.0 %0.0719.270.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,220.9874.0097.7 %5.0643.31283.1056.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,694.163,444.506.8 %3.0814.45418.8148.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์0.0077,133.000.0 %0.00.002,150.090.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์4,533.303,517.0022.4 %5.01,194.69647.8045.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์6,272.6712,724.50-102.9 %0.01,403.95194.3186.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์4,253.222,881.5032.3 %5.0890.52504.9743.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์5,643.170.000.0 %0.01,080.590.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์6,540.292,305.0064.8 %5.01,257.61477.2562.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์4,407.653,543.0019.6 %5.0700.9897.1986.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์35,216.853,090.0091.2 %5.0838.92644.5923.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 49,328.810.000.0 %0.0896.430.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,011.401,635.0045.7 %5.0491.10231.5952.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์5,974.263,303.3044.7 %5.0814.81598.8926.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,125.111,153.8063.1 %5.0565.89654.25-15.6 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์6,095.675,202.5114.7 %5.01,274.17876.6131.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์4,027.702,270.0043.6 %5.0852.41136.0484.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์7,204.747,054.532.1 %1.01,176.05290.2775.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 160,894.4222,656.7562.8 %5.02,077.68502.0575.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 234,067.4610,356.3769.6 %5.01,002.90900.9210.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 353,102.980.000.0 %0.01,304.600.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)55,238.1711,782.4078.7 %5.02,057.48797.1461.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์12,680.500.000.0 %0.0374.630.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง32,174.2412,648.0060.7 %5.01,048.96860.7017.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง246,996.9822,528.0090.9 %5.03,592.151,157.2367.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง249,231.5315,594.0093.7 %5.03,541.79525.3285.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์83,206.760.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,582.793,600.00-0.5 %0.0795.36595.4225.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 897,288 194,061 0.00 % 34,947 13,117 0.00 %