จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,667.30854.0068.0 %5.0531.72122.9176.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร12,165.535,497.0054.8 %5.0155.87137.3811.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร6,635.477,741.00-16.7 %0.0110.0871.2135.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,589.191,662.0053.7 %5.0893.02314.8764.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร3,502.26480.0086.3 %5.0542.0884.2084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร16,421.9216,152.001.6 %0.52,661.511,175.0955.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า4,869.68427.0091.2 %5.0401.080.9099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,842.84310.0091.9 %5.0251.3964.5174.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน4,074.52648.0084.1 %5.0317.1259.8181.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ3,847.76356.0090.7 %5.0153.1514.9990.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ4,030.02308.0092.4 %5.0271.3274.3872.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส6,713.03756.0088.7 %5.0414.6070.7182.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว773.2114.0098.2 %5.0141.9815.0589.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์654.1570.0089.3 %5.0348.1615.0295.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์4,062.34339.0091.7 %5.0172.2116.6590.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว592.7426.0095.6 %5.0379.2354.3285.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย534.33592.00-10.8 %0.0319.2756.1382.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย5,598.52367.0093.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน4,154.241,208.0070.9 %5.0473.22118.7374.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม4,212.98561.0086.7 %5.0280.7371.2974.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง4,989.31371.0092.6 %5.0394.5079.1979.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร5,429.991,000.0081.6 %5.0320.24112.9264.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,729.873,245.2313.0 %5.0931.03899.723.4 %1.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร4,097.172,578.0037.1 %5.01,083.18674.2037.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,435.421,278.0062.8 %5.0835.97204.8475.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,508.85642.2081.7 %5.0658.96965.30-46.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร3,446.622,692.0021.9 %5.0950.072,040.18-114.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร5,069.65850.0083.2 %5.0963.57427.5055.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร5,512.774,785.0013.2 %5.01,653.681,790.51-8.3 %0.0
ส.ป.ก. สกลนคร4,598.752,940.0036.1 %5.01,198.26289.0075.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร25,585.3110,321.1259.7 %5.07,869.92419.9094.7 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร51,096.1758,610.70-14.7 %0.0520.62235.0054.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)11,134.7418,819.59-69.0 %0.04,139.216,558.50-58.4 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร6,995.421,761.0074.8 %5.0836.70835.050.2 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,098.45885.0019.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร5,278.936,898.50-30.7 %0.089.2152.1341.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,463.66785.0077.3 %5.0651.7286.7886.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร2,889.04872.0069.8 %5.0664.83419.5736.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,540.923,442.002.8 %1.0874.00501.3742.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร11,088.916,381.0042.5 %5.01,597.592,206.23-38.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร5,550.787,685.00-38.4 %0.01,383.86698.7849.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร4,108.091,733.0057.8 %5.0689.76475.0031.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร5,198.6210,982.00-111.2 %0.01,007.85115.9588.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร15,393.7914,865.593.4 %1.52,863.252,855.100.3 %0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร11,053.151,878.0083.0 %5.0816.94254.8468.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,913.843,675.306.1 %3.01,026.13489.0352.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร4,192.005,606.00-33.7 %0.01,159.12241.3279.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร5,797.923,883.6033.0 %5.01,368.40343.0874.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร3,107.154,231.54-36.2 %0.0556.80110.0080.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร11,199.982,235.0080.0 %5.0874.00687.2621.4 %5.0
รจจ.สกลนคร 72,776.4272,753.000.0 %0.51,194.67591.0950.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,809.36867.0069.1 %5.0569.75365.8135.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร4,760.153,622.2223.9 %5.0912.02855.306.2 %3.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร11,012.38992.0091.0 %5.0430.64435.43-1.1 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร5,552.014,777.2714.0 %5.01,140.23851.6225.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร5,849.393,579.0038.8 %5.01,795.72208.8188.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร1,813.348,966.26-394.5 %0.0665.56280.4757.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2356,397.096,878.0087.8 %5.02,402.91784.5667.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 274,542.9123,782.0168.1 %5.02,636.39949.2764.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 125,679.4116,416.0036.1 %5.01,520.66955.5037.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 329,218.5017,870.1438.8 %5.0340.94596.03-74.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,467.643,162.4029.2 %5.0302.53336.87-11.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร95,103.84113,846.00-19.7 %0.01,844.741,193.3835.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร30,555.1119,638.0135.7 %5.0945.581,369.44-44.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม13,226.1619,380.00-46.5 %0.0797.952,553.60-220.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน150,872.9445,858.9969.6 %5.01,159.171,612.00-39.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร10,454.3620,422.85-95.4 %0.02,165.814,046.80-86.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,626.333,253.0010.3 %5.0912.04792.1113.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร985.831,438.00-45.9 %0.0447.12348.3822.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร45,524.7613,694.6569.9 %5.05,823.694,129.7529.1 %5.0
รวม 973,675 625,497 35.76 % 74,805 50,863 32.01 %