จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร0.00854.000.0 %0.00.00122.910.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร12,165.535,497.0054.8 %5.0155.87137.3811.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร6,635.470.000.0 %0.0110.080.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,589.191,662.0053.7 %5.0893.02314.8764.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร3,502.26480.0086.3 %5.0528.2284.2084.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร0.0016,152.000.0 %0.00.001,175.090.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร0.001,000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน4,074.520.000.0 %0.0317.1259.8181.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ3,847.76356.0090.7 %5.0153.1514.9990.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ4,030.02308.0092.4 %5.0271.3274.3872.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย5,598.52367.0093.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน4,154.241,208.0070.9 %5.0473.22118.7374.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม4,212.98561.0086.7 %5.0280.7371.2974.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง4,989.31371.0092.6 %5.0394.5079.1979.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,842.84310.0091.9 %5.0251.3964.5174.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า4,869.68427.0091.2 %5.0401.080.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส6,713.03756.0088.7 %5.0414.6070.7182.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว773.2114.0098.2 %5.0141.9815.0589.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์654.1570.0089.3 %5.0348.1615.0295.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์4,062.34339.0091.7 %5.0172.2116.6590.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว592.7426.0095.6 %5.0379.2354.3285.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย534.33592.00-10.8 %0.0319.2756.1382.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,729.873,245.2313.0 %5.0931.03899.723.4 %1.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,435.421,278.0062.8 %5.0835.97204.8475.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร3,446.622,692.0021.9 %5.0950.072,040.18-114.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร5,069.65850.0083.2 %5.0963.57427.5055.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ส.ป.ก. สกลนคร4,598.752,940.0036.1 %5.01,198.26289.0075.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ท่าอากาศยานสกลนคร51,096.1758,610.70-14.7 %0.0520.62235.0054.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)11,134.7418,819.59-69.0 %0.04,139.216,558.50-58.4 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร6,995.421,761.0074.8 %5.0836.70835.050.2 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,098.45885.0019.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร5,278.936,898.50-30.7 %0.089.2152.1341.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร2,889.04872.0069.8 %5.0664.83419.5736.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,540.923,442.002.8 %1.0874.00501.3742.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร5,550.780.000.0 %0.01,383.860.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร4,108.091,733.0057.8 %5.0689.76475.0031.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร5,198.6210,982.00-111.2 %0.01,007.850.000.0 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร15,393.7914,865.593.4 %1.52,863.252,855.100.3 %0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร11,053.151,878.0083.0 %5.0816.94254.8468.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,913.843,675.306.1 %3.01,026.13489.0352.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร5,797.923,883.6033.0 %5.01,368.40343.0874.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร11,199.982,235.0080.0 %5.0874.000.000.0 %0.0
รจจ.สกลนคร 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร1,217.570.000.0 %0.0569.750.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร4,760.153,622.2223.9 %5.0912.02855.306.2 %3.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร0.00992.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร5,552.010.000.0 %0.01,140.230.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร5,849.393,579.0038.8 %5.01,795.72208.8188.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร1,813.348,966.26-394.5 %0.0665.56280.4757.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 230.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 274,542.9123,782.0168.1 %5.02,636.39949.2764.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 125,679.4116,416.0036.1 %5.01,520.660.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,467.643,162.4029.2 %5.0302.53336.87-11.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน150,872.9445,858.9969.6 %5.01,159.170.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร10,454.3620,422.85-95.4 %0.02,165.814,046.80-86.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,626.333,253.0010.3 %5.0912.04792.1113.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร985.831,438.00-45.9 %0.0447.12348.3822.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 510,164 285,391 0.00 % 34,099 25,945 0.00 %