จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,704.10740.0072.6 %5.0454.5490.0180.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม327,162.2515,657.0095.2 %5.02,190.53361.6883.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม3,374.931,963.0041.8 %5.0382.96142.8262.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,530.241,620.0054.1 %5.0625.25152.2975.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม20,604.7913,376.0035.1 %5.02,488.811,045.1558.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า3,904.39264.0093.2 %5.0313.7020.1993.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง5,802.92702.0087.9 %5.0399.18112.8771.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน7,631.94358.0095.3 %5.0542.6375.3686.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม5,276.54412.0092.2 %5.0285.1281.7671.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก4,522.69295.0093.5 %5.0514.8799.6580.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก3,991.15299.0092.5 %5.0281.6220.3292.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร4,333.77524.0087.9 %5.0270.4790.6466.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม4,337.07517.0088.1 %5.0351.7483.1476.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์4,367.92182.0095.8 %5.0261.4220.2292.3 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม13,766.3116,029.00-16.4 %0.01,329.25257.1980.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 4,047.945,319.30-31.4 %0.0587.21766.65-30.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,851.67747.0073.8 %5.0544.22215.6560.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,818.681.00100.0 %5.0397.02224.2043.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม3,000.331,377.5054.1 %5.0401.6393.1076.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม4,088.721,497.0063.4 %5.0986.54244.7575.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม6,413.471,296.0079.8 %5.0644.26427.7833.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม5,276.851,147.0078.3 %5.0342.76241.1129.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม7,903.032,486.7868.5 %5.01,842.271,587.4913.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม3,707.613,063.0017.4 %5.0718.61676.775.8 %2.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม7,324.294,254.2641.9 %5.02,438.081,480.8039.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม4,733.841,654.0065.1 %5.0748.88238.9968.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม7,644.6215,592.28-104.0 %0.01,005.56499.9050.3 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม66,713.1688,976.98-33.4 %0.0370.43434.97-17.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,096.551,516.0051.0 %5.0815.411.8099.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,056.531.0099.9 %5.024.9152.90-112.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม1,628.04954.0041.4 %5.054.28291.63-437.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม3,305.79589.0082.2 %5.0739.3448.2293.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,736.231,059.0071.7 %5.0568.20335.6340.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม4,069.133,094.0024.0 %5.0815.41453.0544.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม49,434.4442,555.0013.9 %5.017,986.841,843.4989.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม3,708.723,597.003.0 %1.5891.46321.1064.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม5,081.832,405.0052.7 %5.01,049.26637.9639.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม10,286.8312,551.10-22.0 %0.01,880.30144.6792.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม10,975.12612.0094.4 %5.0606.23615.01-1.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม4,905.583,587.0026.9 %5.0861.86669.7522.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม5,232.922,776.9546.9 %5.0967.53305.4168.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม2,305.734,190.55-81.7 %0.0549.1848.2291.2 %5.0
สพ.นครพนม41,515.879,468.0077.2 %5.0710.48705.680.7 %0.5
รจก.นครพนม 92,684.2568,590.0026.0 %5.01,399.961,220.0912.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม3,873.642,874.4425.8 %5.0796.3959.6492.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม4,319.684,662.00-7.9 %0.0891.47730.7418.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม3,093.101,921.0037.9 %5.0549.17315.1042.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม4,388.454,626.72-5.4 %0.0796.391,087.59-36.6 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม4,108.221,546.0062.4 %5.0872.45434.6950.2 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)26,083.0212,536.5151.9 %5.01,406.76755.3846.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 114,049.3113,492.204.0 %2.0953.14814.7914.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 268,611.8916,585.7175.8 %5.01,522.23808.9946.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม55,600.4066,707.00-20.0 %0.01,147.68717.7137.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม7,691.3119,358.00-151.7 %0.01,510.462,471.50-63.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 3,253.532,949.009.4 %4.5663.27386.3841.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม3,769.691,699.0054.9 %5.01,319.35212.2283.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม32,712.6024,248.1425.9 %5.05,198.122,627.7949.4 %5.0
รวม 1,016,414 511,101 49.72 % 69,267 28,903 58.27 %