จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร29,397.020.000.0 %0.081.050.000.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร0.002,117.000.0 %0.00.00140.220.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,830.840.000.0 %0.5724.3148.2493.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร16,578.8319,056.00-14.9 %0.02,568.86653.6074.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร6,893.071.00100.0 %5.0394.94116.6470.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย4,053.84327.0091.9 %5.0226.2074.3667.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล4,010.27323.0091.9 %5.0232.8364.1472.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี4,017.14442.0089.0 %5.0314.7464.3079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,961.98193.0095.1 %5.0266.5046.6282.5 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร24,021.7419,664.0018.1 %5.01,975.10381.7480.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.00.0094.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร4,355.721,480.0066.0 %5.01,047.58626.2440.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร0.003,006.000.0 %0.00.004,984.650.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.00.00389.780.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,698.419,291.00-151.2 %0.0800.351,448.41-81.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร0.003,016.000.0 %0.00.00567.150.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร0.009,136.650.0 %0.00.00439.780.0 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร3,393.530.000.0 %0.0686.270.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,841.274,597.00-19.7 %0.0838.40295.1664.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร5,616.400.000.0 %0.01,256.751,607.99-27.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.00262.710.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร1,433.650.000.0 %0.0710.190.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,377.760.000.0 %0.0762.31405.6546.8 %5.0
lสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร3,373.292,280.0032.4 %5.0667.2238.4594.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร0.0041,069.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร0.002,046.000.0 %0.00.0028.060.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.00.00644.530.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร3,019.921,336.0055.8 %5.0534.15419.0421.6 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร11,931.052,015.5083.1 %5.01,347.14293.2578.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร10,057.1411,671.48-16.1 %0.03,065.78310.8689.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร3,414.430.000.0 %0.0458.09157.5965.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 103,814 72,677 0.00 % 17,481 7,052 0.00 %