จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร3,217.051,615.0049.8 %5.0439.0796.4278.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร29,397.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.081.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร3,548.162,117.0040.3 %5.0515.13140.2272.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,830.84950.0075.2 %5.0724.3148.2493.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร22,452.8119,056.0015.1 %5.02,740.00653.6076.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย4,053.84327.0091.9 %5.0226.2074.3667.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล4,010.27323.0091.9 %5.0232.8364.1472.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี4,017.14442.0089.0 %5.0314.7464.3079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,961.98193.0095.1 %5.0266.5046.6282.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0394.94116.6470.5 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร24,021.7419,664.0018.1 %5.01,975.10381.7480.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร4,271.202,786.0034.8 %5.01,028.57938.928.7 %4.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,830.816,397.14-126.0 %0.0458.0894.0079.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร4,355.721,480.0066.0 %5.01,047.58626.2440.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร3,210.373,006.006.4 %3.0426.994,984.65-1,067.4 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร3,129.93985.0068.5 %5.0572.18389.7831.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,698.419,291.00-151.2 %0.0800.351,448.41-81.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร2,086.643,016.00-44.5 %0.0489.64567.15-15.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร12,939.352,467.0080.9 %5.01,313.78278.3578.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 4,520.541,398.0069.1 %5.0895.45188.4279.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร12,888.089,136.6529.1 %5.01,142.66439.7861.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร3,269.87731.0077.6 %5.0629.20367.0241.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,597.74862.0046.0 %5.049.9124.0751.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร3,393.53547.0083.9 %5.0686.2760.3491.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,966.63532.0082.1 %5.0515.13246.3752.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,841.274,597.00-19.7 %0.0838.40295.1664.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร5,616.4019,058.70-239.3 %0.01,256.751,607.99-27.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร5,423.524,149.0023.5 %5.01,313.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0762.31262.7165.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร4,622.4512,193.00-163.8 %0.01,104.63296.4073.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร1,433.651,632.00-13.8 %0.0710.19513.9527.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,377.762,136.0036.8 %5.0762.31405.6546.8 %5.0
lสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร3,373.292,280.0032.4 %5.0667.2238.4594.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร4,085.291,069.0073.8 %5.0933.46559.8940.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร2,910.962,046.0029.7 %5.0477.0728.0694.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร32,333.352,014.0093.8 %5.0663.85478.3627.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร42,211.5229,394.8930.4 %5.0789.02336.3057.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,783.532,138.0023.2 %5.0439.07262.2040.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร3,787.182,103.0044.5 %5.0819.36644.5321.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร3,019.921,336.0055.8 %5.0534.15419.0421.6 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร3,835.291,186.6769.1 %5.0838.41297.4764.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร3,308.79729.0078.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร11,931.052,015.5083.1 %5.01,347.14293.2578.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร10,057.1411,671.48-16.1 %0.03,065.78310.8689.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร55,669.8010,093.2181.9 %5.01,671.91568.5766.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร5,171.9323,911.40-362.3 %0.0329.8780.7575.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร1,643.716,385.20-288.5 %0.0311.0461.9080.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร137,587.4813,692.1390.0 %5.0760.31348.6554.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย21,669.9214,952.0031.0 %5.0605.61433.1528.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร6,597.9715,463.15-134.4 %0.01,623.602,038.75-25.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,464.621,897.0045.2 %5.0667.23444.9233.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร3,414.43839.0075.4 %5.0458.09157.5965.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร20,785.2711,286.0045.7 %5.03,981.472,637.7533.7 %5.0
รวม 542,230 287,590 46.96 % 44,303 26,162 40.95 %