จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,510.622,955.4515.8 %5.02,062.66144.8093.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 358,472.6447,662.4518.5 %5.0214.40398.92-86.1 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,753.5427.0099.0 %5.0768.17160.7479.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่11,546.870.000.0 %0.063.220.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่59,612.170.000.0 %0.0152.530.000.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่36,041.260.000.0 %0.5144.010.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่108,241.1918,028.7083.3 %5.014,859.03184.5398.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 53,357.710.000.0 %0.01,535.250.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,488.531.00100.0 %5.01,053.4152.7295.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 826,474.1320,392.5423.0 %5.03,646.03480.7086.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 117,315.3217,958.21-3.7 %0.04,735.241,238.3373.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 29,694.417,725.0020.3 %5.02,739.57604.2077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,877.63535.0086.2 %5.0479.82123.7174.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย4,055.6693.0097.7 %5.0678.93185.5072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,920.18281.0092.8 %5.0708.25116.6883.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง0.00271.000.0 %0.00.0060.930.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 26,836.783,780.0044.7 %5.0336.69110.5767.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง3,930.45655.0083.3 %5.0295.9878.4573.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,888.15133.0096.6 %5.0546.18137.7574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,974.10448.0088.7 %5.0453.49133.0070.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย4,003.71366.0090.9 %5.04,008.96137.7596.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย4,100.78961.0076.6 %5.0232.27101.6956.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,594.431,187.0067.0 %5.0265.21101.6561.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม4,264.721,122.0073.7 %5.0258.12103.5559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง4,147.62650.0084.3 %5.0403.90101.6574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 18,180.883,858.0052.8 %5.0393.7462.2684.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง4,067.66501.0087.7 %5.0350.9889.8374.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,936.66356.0091.0 %5.0229.3691.4960.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง4,680.171,470.0068.6 %5.0304.14101.3466.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง4,716.541,309.0072.2 %5.0645.63138.0578.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,534.12307.0091.3 %5.0438.26107.3575.5 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 30.003,971.880.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว3,246.790.000.0 %0.0803.150.000.0 %0.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,262.582,749.1015.7 %5.01,044.2057.8894.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 56,598.996,665.70-1.0 %0.01,460.25998.4531.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่8,495.5311,952.50-40.7 %0.02,650.752,768.20-4.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่5,466.601,820.0066.7 %5.01,348.06820.6839.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 104,268.322,251.0047.3 %5.01,953.60788.6359.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,648.522,191.0039.9 %5.0859.871,027.46-19.5 %0.0
สำนักงานชลประทานที่ 135,028.976,775.0080.7 %5.013,128.085,369.8059.1 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 73,887.091,821.5053.1 %5.01,086.821,430.08-31.6 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,373.43466.0066.1 %5.01,072.43728.4732.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 55,460.933,592.4434.2 %5.02,448.02787.3567.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่5,059.113,560.0029.6 %5.01,681.843,666.00-118.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 66,139.7711,870.90-93.3 %0.02,449.45737.7369.9 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่5,049.390.000.0 %0.02,702.160.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่3,989.635,100.20-27.8 %0.0795.521,490.25-87.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่10,152.508,049.4920.7 %5.03,373.362,019.0040.1 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่4,249.111,055.0075.2 %5.01,357.671.0099.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 14,694.492,856.3039.2 %5.01,010.352,483.49-145.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่18,797.9168,563.30-264.7 %0.03,620.57819.8077.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 15,406.1520,000.00-29.8 %0.05,682.136,695.00-17.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)5,919.517,536.00-27.3 %0.02,428.66603.2575.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่4,377.89819.0081.3 %5.01,015.38180.5082.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)0.0025,687.000.0 %0.00.00396.860.0 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ24,750.2013,976.2243.5 %5.0427.4175.3482.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)3,052.642,087.9031.6 %5.036.802.8592.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,922.681,039.0073.5 %5.0641.0158.5690.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่5,441.911,976.0063.7 %5.0570.96314.2445.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่3,758.90330.0091.2 %5.0882.27509.4142.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่17,849.6383,986.00-370.5 %0.02,289.450.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่6,802.752,850.0058.1 %5.01,262.59503.8660.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่18,302.1816,990.007.2 %3.54,482.2464.6098.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่15,840.970.000.0 %0.01,452.750.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่4,453.225,351.39-20.2 %0.01,300.62303.0876.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่5,204.782,592.0050.2 %5.01,746.43431.5175.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่7,621.213,938.7348.3 %5.02,118.31579.1672.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่0.009,550.000.0 %0.00.00257.600.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่41,888.0419,096.9254.4 %5.01,214.54582.5952.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่17,790.3612,976.0027.1 %5.0845.04540.1036.1 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 147,916.500.000.0 %0.02,641.460.000.0 %0.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 54,375.4539,643.0027.1 %5.01,587.65644.3759.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 515,229.5015,003.301.5 %0.53,222.601,571.9651.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,890.001,100.0061.9 %5.0825.22257.1468.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่5,405.88310.0094.3 %5.01,357.67747.0745.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,693.48480.0087.0 %5.0980.66403.7558.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่8,581.230.000.0 %0.02,821.900.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่5,087.0917,264.31-239.4 %0.01,699.95719.1557.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่4,379.800.000.0 %0.01,300.620.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 136,490.631,095.5197.0 %5.01,947.42525.8873.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 314,215.6510,943.2223.0 %5.013,391.761,741.2587.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 240,135.120.000.0 %0.01,591.370.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 483,197.5919,307.0076.8 %5.01,039.11570.4645.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 563,964.4915,140.0076.3 %5.02,933.651,766.5239.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 690,582.559,141.6589.9 %5.01,724.44822.9252.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)7,446.475,397.0027.5 %5.04,399.27482.4189.0 %5.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์11,772.0014,726.64-25.1 %0.0429.990.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 83,981.549,321.98-134.1 %0.0501.12243.4551.4 %5.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร17,568.2820,443.00-16.4 %0.0495.62311.3537.2 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่33,425.7229,048.0013.1 %5.0474.95772.75-62.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่95,205.23110,760.00-16.3 %0.02,117.860.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง22,612.891,000.0095.6 %5.01,038.1595.0090.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่62,827.440.000.0 %0.01,463.990.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่176,385.8060,000.0066.0 %5.01,396.45463.6066.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่33,687.890.000.0 %0.01,223.780.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง102,413.9119,473.4381.0 %5.01,524.721,078.0229.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง0.0017,280.000.0 %0.00.00670.060.0 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3,056.661,782.0041.7 %5.0844.23332.4060.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่36,052.6328,247.0121.7 %5.02,889.161,318.7554.4 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่35,806.480.000.0 %0.010,675.510.000.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่43,086.8634,952.0018.9 %5.02,115.89389.0081.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 3,175.48867.0072.7 %5.01,535.22121.5892.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่98,201.8863,723.4835.1 %5.04,117.403,378.6717.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)6,697.5025,988.00-288.0 %0.02,581.13709.7872.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,344.581,350.0059.6 %5.0939.31652.0030.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 561,315.5131,380.5948.8 %5.018,822.098,189.1056.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่88,318.3028,247.5268.0 %5.017,198.4010,677.6037.9 %5.0
รวม 1,815,970 1,085,783 0.00 % 198,687 81,711 0.00 %