จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,510.622,955.4515.8 %5.02,062.66144.8093.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 358,472.6447,662.4518.5 %5.0214.40398.92-86.1 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,753.5427.0099.0 %5.0768.17160.7479.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่63,111.4347,662.4524.5 %5.0271.37332.56-22.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่11,546.876,794.8041.2 %5.063.2232.0749.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่59,612.176,822.2788.6 %5.0152.53314.47-106.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่36,041.2628,218.9121.7 %5.0144.01578.88-302.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่108,241.1918,028.7083.3 %5.014,859.03184.5398.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 53,357.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,535.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,488.531.00100.0 %5.01,053.4152.7295.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 826,474.1320,392.5423.0 %5.03,646.03480.7086.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 117,315.3217,958.21-3.7 %0.04,735.241,238.3373.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 29,694.417,725.0020.3 %5.02,739.57604.2077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,920.18281.0092.8 %5.0708.25116.6883.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง3,853.09271.0093.0 %5.0259.8660.9376.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 18,180.883,858.0052.8 %5.0393.7462.2684.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง4,067.66501.0087.7 %5.0350.9889.8374.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว1,636.92422.0074.2 %5.0520.66103.5580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,888.15133.0096.6 %5.0546.18137.7574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,974.10448.0088.7 %5.0453.49133.0070.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย4,003.71366.0090.9 %5.04,008.96137.7596.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,877.63535.0086.2 %5.0479.82123.7174.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย4,055.6693.0097.7 %5.0678.93185.5072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 26,836.783,780.0044.7 %5.0336.69110.5767.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง3,930.45655.0083.3 %5.0295.9878.4573.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี4,316.231,035.0076.0 %5.0255.7244.7782.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง852.20982.00-15.2 %0.0300.3591.9169.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด4,091.32590.0085.6 %5.0384.0199.5674.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,936.66356.0091.0 %5.0229.3691.4960.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย4,100.78961.0076.6 %5.0232.27101.6956.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,594.431,187.0067.0 %5.0265.21101.6561.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม4,264.721,122.0073.7 %5.0258.12103.5559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง4,147.62650.0084.3 %5.0403.90101.6574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง4,680.171,470.0068.6 %5.0304.14101.3466.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง4,716.541,309.0072.2 %5.0645.63138.0578.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,534.12307.0091.3 %5.0438.26107.3575.5 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 36,822.773,971.8841.8 %5.01,473.84183.9587.5 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว3,246.792,136.0034.2 %5.0803.15333.1558.5 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,262.582,749.1015.7 %5.01,044.2057.8894.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 56,598.996,665.70-1.0 %0.01,460.25998.4531.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่8,495.5311,952.50-40.7 %0.02,650.752,768.20-4.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่4,040.184,310.11-6.7 %0.01,165.05336.0571.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่5,466.601,820.0066.7 %5.01,348.06820.6839.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 104,268.322,251.0047.3 %5.01,953.60788.6359.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,648.522,191.0039.9 %5.0859.871,027.46-19.5 %0.0
สำนักงานชลประทานที่ 135,028.976,775.0080.7 %5.013,128.085,369.8059.1 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 73,887.091,821.5053.1 %5.01,086.821,430.08-31.6 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,373.43466.0066.1 %5.01,072.43728.4732.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 55,460.933,592.4434.2 %5.02,448.02742.6369.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่5,059.113,560.0029.6 %5.01,681.843,666.00-118.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 66,139.7711,870.90-93.3 %0.02,449.45737.7369.9 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 42,176.8928,549.8032.3 %5.02,360.66855.5563.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่5,049.394,551.939.9 %4.52,702.16512.9881.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่3,989.635,514.63-38.2 %0.0795.521,490.25-87.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่10,152.508,049.4920.7 %5.03,373.362,019.0040.1 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่4,249.111,055.0075.2 %5.01,357.671.0099.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 14,694.492,856.3039.2 %5.01,010.352,483.49-145.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่18,797.9168,563.30-264.7 %0.03,620.57819.8077.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 15,406.1520,000.00-29.8 %0.05,682.136,695.00-17.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)5,919.517,536.00-27.3 %0.02,428.66603.2575.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่4,377.89819.0081.3 %5.01,015.38180.5082.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)13,330.3425,687.00-92.7 %0.04,244.49396.8690.6 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ24,750.2013,976.2243.5 %5.0427.4175.3482.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)3,052.642,087.9031.6 %5.036.802.8592.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,922.681,039.0073.5 %5.0641.0158.5690.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่5,441.911,976.0063.7 %5.0570.96314.2445.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่3,758.90330.0091.2 %5.0882.27509.4142.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่17,849.6383,986.00-370.5 %0.02,289.451,439.0937.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่3,893.075,760.00-48.0 %0.01,928.15422.5278.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่6,802.752,850.0058.1 %5.01,262.59503.8660.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่18,302.1816,990.007.2 %3.54,482.2464.6098.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่15,840.972,409.0084.8 %5.01,452.75505.4665.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่4,453.225,351.39-20.2 %0.01,300.62303.0876.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่5,204.782,592.0050.2 %5.01,746.43431.5175.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่7,621.213,938.7348.3 %5.02,118.31579.1672.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่4,470.739,550.00-113.6 %0.01,376.68257.6081.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่17,790.3612,976.0027.1 %5.0845.04540.1036.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่41,888.0419,096.9254.4 %5.01,214.54582.5952.0 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 147,916.50144,875.002.1 %1.02,641.462,661.45-0.8 %0.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 54,375.4539,643.0027.1 %5.01,587.65644.3759.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 515,229.5015,003.301.5 %0.53,222.601,571.9651.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,890.001,100.0061.9 %5.0825.22257.1468.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่5,405.88310.0094.3 %5.01,357.67747.0745.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,714.28480.0087.1 %5.01,148.49403.7564.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่8,581.237,620.0011.2 %5.02,821.901,217.9056.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่3,879.601,342.0065.4 %5.01,225.4664.5094.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่5,087.0917,264.31-239.4 %0.01,699.95719.1557.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่4,379.8010,180.68-132.4 %0.01,300.62636.2851.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 483,197.5919,307.0076.8 %5.01,039.11570.4645.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 563,964.4915,140.0076.3 %5.02,933.651,766.5239.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 690,582.559,141.6589.9 %5.01,724.44822.9252.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 136,490.631,095.5197.0 %5.01,947.42525.8873.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 314,215.6510,943.2223.0 %5.013,391.761,741.2587.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)7,446.475,397.0027.5 %5.04,399.27482.4189.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 240,135.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,591.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 83,981.549,321.98-134.1 %0.0501.12243.4551.4 %5.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร17,568.2820,443.00-16.4 %0.0495.62311.3537.2 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่33,425.7229,048.0013.1 %5.0474.95772.75-62.7 %0.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์11,772.0014,726.64-25.1 %0.0429.99339.6021.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่95,205.23110,760.00-16.3 %0.02,117.86600.5371.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่176,385.8060,000.0066.0 %5.01,396.45463.6066.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่33,687.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,223.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง50,157.5717,280.0065.5 %5.01,148.56670.0641.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3,056.661,782.0041.7 %5.0844.23332.4060.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง102,413.9119,473.4381.0 %5.01,524.721,078.0229.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง22,612.891,000.0095.6 %5.01,038.1595.0090.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่62,827.4446,343.0026.2 %5.01,463.991,834.55-25.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่36,052.6328,247.0121.7 %5.02,889.161,318.7554.4 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่35,806.4835,418.031.1 %0.510,675.518,018.0324.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่43,086.8634,952.0018.9 %5.02,115.89389.0081.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 3,175.48867.0072.7 %5.01,535.22121.5892.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่98,201.8863,723.4835.1 %5.04,117.403,378.6717.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)6,697.5025,988.00-288.0 %0.02,581.13709.7872.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่4,224.496,115.00-44.8 %0.01,902.90252.1086.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,899.96723.0075.1 %5.01,756.3264.4396.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,344.581,350.0059.6 %5.0939.31652.0030.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 561,315.5131,380.5948.8 %5.018,822.098,189.1056.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่88,318.3028,247.5268.0 %5.017,198.4010,677.6037.9 %5.0
รวม 2,420,596 1,535,818 36.55 % 248,487 104,928 57.77 %