จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0184.4932.2182.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน60,401.7148,895.0019.1 %5.0103.60111.35-7.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน4,487.183,290.5226.7 %5.0753.46173.7276.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน3,566.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0658.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน14,565.8512,820.0012.0 %5.03,073.44794.9774.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน5,316.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0303.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ15,207.32390.0097.4 %5.0223.4728.9587.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง4,482.38612.0086.3 %5.0193.4664.3966.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง4,102.51727.0082.3 %5.0276.9961.9677.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้4,954.57418.0091.6 %5.0491.6450.9089.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง4,839.02145.0097.0 %5.0180.9632.1882.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง3,932.18140.0096.4 %5.0394.5160.3784.7 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 25,289.634,416.6116.5 %5.0417.4455.0286.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน5,172.985,030.742.7 %1.01,019.71728.1328.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน4,065.052,527.0037.8 %5.0943.62331.7164.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,488.931,488.0066.9 %5.0696.41349.7449.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน3,164.88653.0079.4 %5.0366.85257.2129.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน4,066.542,516.0038.1 %5.0506.281,056.19-108.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,469.203,061.00-24.0 %0.0446.30585.61-31.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,614.362,549.5244.7 %5.01,133.78536.5252.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,798.921,463.0069.5 %5.0943.65350.7362.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน10,053.0310,454.88-4.0 %0.01,609.20339.8678.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,019.052,426.0019.6 %5.0525.29541.73-3.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,976.943,598.00-82.0 %0.050.6648.893.5 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,376.17735.0078.2 %5.0693.1531.3595.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน3,108.091,169.0062.4 %5.0563.32451.0819.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน4,567.453,673.0019.6 %5.0634.12373.2541.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน6,150.112,564.6658.3 %5.01,323.961,265.794.4 %2.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน5,759.911,940.0066.3 %5.01,228.89348.1271.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน4,424.803,767.0014.9 %5.0696.44279.8159.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน5,040.2711,645.34-131.0 %0.01,304.9596.6192.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน4,410.691,827.0058.6 %5.0696.41393.3043.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน3,917.863,601.418.1 %4.0848.57370.5056.3 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน3,812.633,730.002.2 %1.0848.56433.7948.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน4,315.172,013.9953.3 %5.0810.35355.7156.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน4,056.533,920.003.4 %1.5677.4249.7392.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน11,074.463,621.0067.3 %5.0458.37205.2055.2 %5.0
รจจ.ลำพูน 59,812.7547,807.0120.1 %5.01,018.44763.2725.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน3,296.34129.0096.1 %5.0306.84349.83-14.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน6,167.724,681.0024.1 %5.0753.48668.2511.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน4,210.242,027.0051.9 %5.0402.90342.0315.1 %5.0
สปส.จ.ลำพูน6,646.836,401.003.7 %1.51,152.82416.5663.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,558.951,848.2448.1 %5.0696.43152.0078.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน3,162.212,886.008.7 %4.0772.50316.8559.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 249,429.0313,970.9471.7 %5.01,446.421,071.8625.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 141,051.4515,019.9363.4 %5.01,069.67505.3552.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน4,481.075,036.00-12.4 %0.0456.05297.9034.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน63,505.1211,819.1181.4 %5.0775.801,048.14-35.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง17,440.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0604.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน70,801.8461,796.7412.7 %5.01,324.230.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 26,848.2810,514.0060.8 %5.0621.171,015.60-63.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน11,140.4615,180.00-36.3 %0.01,419.6097.9093.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 9,817.623,702.0462.3 %5.0810.53666.3017.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน3,204.82685.0078.6 %5.0468.22262.4643.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน39,973.1112,806.0068.0 %5.04,293.022,966.4730.9 %5.0
รวม 641,274 368,138 42.59 % 43,108 22,188 48.53 %