จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี5,146.803,808.6126.0 %5.0922.05151.0783.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,375.741,815.0046.2 %5.0503.7079.5184.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 236,111.2837,669.50-4.3 %0.05,177.951,138.9078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 115,577.1617,587.25-12.9 %0.02,633.49642.9475.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,656.021,500.0067.8 %5.0185.45117.2736.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,787.162,409.0058.4 %5.0437.43115.6273.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,629.481,785.0068.3 %5.0248.57109.3656.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,986.70692.0086.1 %5.0217.1576.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา5,811.330.000.0 %0.0417.710.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 17,411.390.000.0 %0.0387.200.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 15,085.837,479.02-47.1 %0.0979.10696.3628.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 15,715.473,282.2342.6 %5.0900.62791.9312.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,976.591,203.0069.7 %5.0503.65384.7623.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 16,028.616,321.11-4.9 %0.01,913.27896.6753.1 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์14,604.426,736.0053.9 %5.01,887.721,285.6931.9 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี2,134.212,725.00-27.7 %0.0369.68686.10-85.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,363.316,069.41-13.2 %0.0975.411,105.16-13.3 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,974.820.000.0 %0.0697.33439.4237.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)7,318.464,636.5036.6 %5.02,230.33326.0485.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี3,052.981,024.0066.5 %5.0389.5532.3091.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี3,681.331,781.0051.6 %5.0500.01397.5120.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี4,012.445,446.80-35.7 %0.0712.87134.9081.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี11,373.20479.0095.8 %5.0503.650.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี3,943.103,186.0019.2 %5.0712.41281.3160.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี0.002,830.000.0 %0.00.00158.120.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี0.004,926.000.0 %0.00.0065.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี14,657.077,248.0050.5 %5.0596.71531.0511.0 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 0.000.000.0 %0.00.00685.770.0 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี0.0018,228.880.0 %0.00.001.850.0 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี7,031.118,877.06-26.3 %0.01,283.36429.6866.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,629.024,369.6822.4 %5.0769.87411.5846.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี17,292.4418,695.00-8.1 %0.02,462.35836.0066.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี0.004,750.500.0 %0.00.0088.940.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 138,920.0114,348.0063.1 %5.0698.64245.8764.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี0.00172,620.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 4,017.833,441.7014.3 %5.0731.89306.0158.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี3,015.03864.0071.3 %5.0294.52291.401.1 %0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 248,123 175,479 0.00 % 29,935 12,940 0.00 %