จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,497.82797.0077.2 %5.0293.1785.2370.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี5,146.803,808.6126.0 %5.0922.05151.0783.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,375.741,815.0046.2 %5.0503.7079.5184.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 236,111.2837,669.50-4.3 %0.05,177.951,138.9078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 115,577.1617,587.25-12.9 %0.02,633.49642.9475.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา5,811.331,807.0068.9 %5.0417.71114.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,656.021,500.0067.8 %5.0185.45117.2736.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,986.70692.0086.1 %5.0217.1576.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,787.162,409.0058.4 %5.0437.43115.6273.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,629.481,785.0068.3 %5.0248.57109.3656.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 17,411.394,185.5043.5 %5.0387.2095.0075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 25,137.622,184.0057.5 %5.0277.8495.0065.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี5,271.332,923.3044.5 %5.0372.1576.0079.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,266.551,306.7575.2 %5.01,276.08498.1561.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 15,085.837,479.02-47.1 %0.0979.10696.3628.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี5,129.742,523.0050.8 %5.0865.01683.9720.9 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 15,715.473,282.2342.6 %5.0900.62791.9312.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,976.591,203.0069.7 %5.0503.65384.7623.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี3,602.311,031.0071.4 %5.0332.56434.66-30.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 16,028.616,321.11-4.9 %0.01,913.27896.6753.1 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์14,604.426,736.0053.9 %5.01,887.721,285.6931.9 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 20,326.28175,524.00-763.5 %0.06,577.961,352.2479.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี4,988.474,279.7514.2 %5.0845.99604.0628.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,982.7811,311.00-89.1 %0.06,365.232,761.7156.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี2,134.212,725.00-27.7 %0.0369.68686.10-85.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,363.316,069.41-13.2 %0.0975.411,105.16-13.3 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,974.822,052.0048.4 %5.0697.33439.4237.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี9,662.2917,665.04-82.8 %0.01,188.27231.6980.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)7,318.464,636.5036.6 %5.02,230.33326.0485.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี4,540.133,523.0022.4 %5.0807.96433.8346.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี3,052.981,024.0066.5 %5.0389.5532.3091.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี3,681.331,781.0051.6 %5.0500.01397.5120.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี4,012.445,446.80-35.7 %0.0712.87134.9081.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี6,579.9124,279.00-269.0 %0.01,125.891,537.87-36.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี5,123.8813,818.53-169.7 %0.0731.84373.0449.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี4,371.032,035.0053.4 %5.0446.60189.1157.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี7,008.4317,644.37-151.8 %0.01,644.6665.8996.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี13,380.9013,112.002.0 %1.01,456.561,236.6015.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี11,373.20479.0095.8 %5.0503.65190.0062.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี3,943.103,186.0019.2 %5.0712.41281.3160.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี5,403.802,830.0047.6 %5.0731.89158.1278.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี5,143.811,661.2767.7 %5.0693.81320.6753.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี4,779.994,926.00-3.1 %0.0541.7365.0088.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี14,657.077,248.0050.5 %5.0596.71531.0511.0 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 57,124.1655,878.402.2 %1.0809.15685.7715.2 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 136,236.78101,991.5325.1 %5.01,224.02456.4662.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี22,334.1518,228.8818.4 %5.0408.91604.95-47.9 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง46,171.8228,829.9937.6 %5.0805.77317.2560.6 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 27,441.03303.6098.9 %5.01,048.31526.3549.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี3,990.881,418.0064.5 %5.0351.57202.7342.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี7,031.118,877.06-26.3 %0.01,283.36429.6866.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,629.024,369.6822.4 %5.0769.87411.5846.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี20,832.6818,695.0010.3 %5.02,462.35836.0066.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี5,812.312,486.5057.2 %5.0579.77351.5039.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต35,759.57107,910.00-201.8 %0.01,998.99532.9073.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี3,849.564,750.50-23.4 %0.0465.6788.9480.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)34,604.1618,033.4647.9 %5.01,770.80735.1258.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 138,920.0116,080.0058.7 %5.0698.64264.1462.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 222,665.1011,074.6551.1 %5.01,073.64633.9940.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี2,485.241,827.2826.5 %5.0151.80587.93-287.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 82,002.5923,963.0070.8 %5.01,419.38417.0070.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี83,984.7421,204.0074.8 %5.01,287.82688.8946.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี20,071.2931,774.36-58.3 %0.0439.26359.1018.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี3,942.2119,520.00-395.2 %0.01,185.211,162.002.0 %1.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี361,874.31172,620.0052.3 %5.09,112.671,683.1681.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 4,017.833,441.7014.3 %5.0731.89306.0158.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี3,015.03864.0071.3 %5.0294.52291.401.1 %0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี19,211.338,576.1655.4 %5.06,051.653,729.0338.4 %5.0
รวม 1,363,619 1,119,020 17.94 % 88,003 38,324 56.45 %