จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,759.68949.0065.6 %5.0607.4595.6084.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง19,062.1815,457.0018.9 %5.064.61246.94-282.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปางไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง3,099.621,634.0047.3 %5.0740.56220.1470.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง3,227.741,582.0051.0 %5.0778.590.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง14,606.1812,553.0014.1 %5.03,288.711,311.0060.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา5,024.58517.0089.7 %5.0273.0680.8270.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,930.05261.0093.4 %5.0239.553.0898.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,979.23715.0082.0 %5.0441.2180.4281.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,992.45527.0086.8 %5.0240.73108.9654.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,945.09334.0091.5 %5.0450.079.9997.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ4,007.97443.0088.9 %5.0260.4666.7974.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร4,112.45429.0089.6 %5.0223.14103.4553.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน4,026.66619.0084.6 %5.0484.4580.6483.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,988.10432.0089.2 %5.0478.7599.8379.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง4,878.502,114.0056.7 %5.0400.27103.5574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ5,085.25749.0085.3 %5.0335.0032.2590.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง7,076.676,515.677.9 %3.51,634.312,232.50-36.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง4,743.422,778.0041.4 %5.01,387.11819.7540.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง3,347.261,385.0058.6 %5.0835.64434.8248.0 %5.0
สำนักชลประทานที่ 213,899.1022,296.00-60.4 %0.05,340.473,002.0543.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,942.781,162.0060.5 %5.0683.51772.32-13.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง6,333.152,335.0063.1 %5.01,577.251,115.3029.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,547.843,431.00-34.7 %0.0558.951,321.45-136.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง5,601.891,291.0077.0 %5.01,729.39727.0258.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,969.791,810.5054.4 %5.01,063.83135.6087.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง8,530.9410,500.00-23.1 %0.01,900.54325.2082.9 %5.0
ท่าอากาศยานลำปางไม่ครบ109,435.17ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ104.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง4,344.545,233.97-20.5 %0.01,484.63198.1586.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง4,267.523,319.0022.2 %5.01,177.93776.7334.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง17,445.5411,971.0031.4 %5.06,963.866,098.5512.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง4,796.164,088.5714.8 %5.02,180.5725.1698.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง3,127.042,234.0028.6 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง3,480.801,200.0065.5 %5.0892.6949.4094.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง3,098.081,021.0067.0 %5.0737.28521.4129.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,615.164,741.00-31.1 %0.0930.72352.3662.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง6,380.4237,240.50-483.7 %0.01,672.351,370.8318.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง5,935.396,615.00-11.5 %0.01,852.11420.5977.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง3,314.592,780.0016.1 %5.0778.59143.5581.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง6,051.909,930.03-64.1 %0.01,332.13193.6085.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง21,747.0610,758.0050.5 %5.02,305.8297.0095.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง4,164.933,502.0015.9 %5.01,158.91331.0071.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง4,165.382,673.0035.8 %5.01,139.90468.7858.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง3,757.382,913.0022.5 %5.01,025.80419.2359.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง6,211.742,084.1766.4 %5.01,539.23275.9782.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง3,973.924,106.00-3.3 %0.0968.7592.7890.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง27,875.696,736.0075.8 %5.0626.33237.5062.1 %5.0
รจก.ลำปาง 61,041.7745,881.8924.8 %5.01,280.69731.2642.9 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 34,614.4932,363.716.5 %3.0965.65388.8159.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง6,662.255,602.0015.9 %5.0507.53423.8116.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,944.321,018.0065.4 %5.0328.44167.2049.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,769.362,608.0030.8 %5.0548.25558.23-1.8 %0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง22,256.5422,355.01-0.4 %0.01,591.871,252.5821.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,745.981,728.0053.9 %5.0759.56313.5458.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง5,313.226,018.00-13.3 %0.01,444.14687.9352.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง3,848.643,009.0021.8 %5.01,025.80213.3579.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง4,082.814,000.002.0 %1.01,044.82774.6625.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ4,578.947,848.00-71.4 %0.02,443.18106.0095.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง24,415.913,421.5586.0 %5.01,527.03247.0983.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 133,952.2517,296.0049.1 %5.01,703.801,204.5029.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 285,726.949,608.0088.8 %5.0683.66832.20-21.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 312,366.3717,125.29-38.5 %0.01,545.18701.1254.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง268.694,050.00-1,407.3 %0.0267.29332.50-24.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน38,655.2124,807.3635.8 %5.01,029.211,034.54-0.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง57,107.5864,323.00-12.6 %0.01,050.04773.2526.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา64,823.3317,776.0072.6 %5.0913.78746.0218.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง8,030.3416,762.00-108.7 %0.02,261.822,125.156.0 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 6,030.564,760.0021.1 %5.01,120.94892.4020.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง3,024.861,447.0052.2 %5.0702.53284.4959.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง26,644.108,661.0067.5 %5.07,123.027,704.46-8.2 %0.0
รวม 800,376 538,434 32.73 % 86,742 48,101 44.55 %